222
  
  
  
222
  
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020
Bảng theo dõi kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các lớp năm 2020
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019
Bảng theo dõi kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các lớp năm 2019
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018
Bảng theo dõi kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các lớp năm 2018
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
Bảng theo dõi kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các lớp năm 2017
Bảng theo dõi Kế hoạch đào tạo các lớp hệ Trung cấp Chính trị - Hành chính năm 2014
THEO DÕI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÁC LỚP HỆ TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH NĂM 2014
Xem tất cả »
Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014
Theo kết hoạch đã được phê duyệt năm 2013, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đã duy trì và mở mới được 59 lớp với 6.045 học viên thuộc các hệ đào tạo, liên kết đào tạo, bồi dưỡng (đạt 88,1% so với kế hoạch đề ra). Cụ thể như sau:
Tổng kết công tác năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013
Thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu, kế hoạch được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; sự chỉ đạo về chuyên môn của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2012 Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Các hoạt động chuyên môn như: giảng dạy; tổ chức thi, kiểm tra; chấm thi, chấm tiểu luận và quản lý học viên đã được coi trọng, có nhiều giải pháp đổi mới trong chỉ đạo.
Xem tất cả »
Tổng hợp Tạp chí Lịch sử Đảng số 9 năm 2016
Một trong những chủ trương được nêu bật tại Đại hội XII của Đảng là tích cực, chủ động hội nhập quốc tế. Và trên thực tế nước ta đang trong quá trình gia nhập hàng loạt hiệp định thương mại tự do (FTA) với 55 quốc gia; về chính trị - an ninh, nước ta là thành viên tích cực của hàng loạt thể chế đa phương khu vực và toàn cầu.
Tổng hợp Tạp chí Xây dựng Đảng số 9 năm 2016
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 đã xác định CCHC là một trong 3 khâu đột phá chiến lược để đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 phê duyệt Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 (gọi tắt là Nghị quyết 30c). Công cuộc CCHC theo Nghị quyết 30c đã đi qua nửa chặng đường và đạt được nhiều kết quả tích cực.
Tổng hợp Tạp chí Xây dựng Đảng số 8 năm 2016
Sau 30 năm đổi mới, cách mạng mước ta đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; đời sống nhân dân được nâng lên, trình độ dân trí ngày cao; Đảng nắm trong tay bộ máy tuyên truyền hùng hậu, hiện đại, vậy vì sau tính thuyết phục của công tác tư tưởng lại giảm sút như báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng đã thẳng thắn thừa nhận ? Hiện nay, nhân dân và kể cả cán bộ, đảng viên ít quan tâm đến các vấn đề lý luận xa xôi, trừu tượng. Việc học tập LLCT, chỉ thị, nghị quyết của Đảng hầu như không xuất phát từ nhu cầu, động lực bên trong mà chủ yếu từ yêu cầu hoàn thiện bằng cấp, chứng chỉ của vị trí công tác. Không ít cán bộ, đảng viên thiếu tập trung,làm việc riêng, ngủ gật, sử dụng điện thoại khi học tập LLCT hay quán triệt nghị quyết của Đảng. Trình độ LLCT của nhiều cán bộ, đảng viên không tương xứng với bằng cấp, chứng chỉ được trao....
Tổng hợp Tạp chí Lịch sử Đảng số 8 năm 2016
Bước sang giai đoạn cách mạng mới, ĐCSĐD và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã có những bước chuẩn bị rất cơ bản cả về lý luận và thực tiễn cho việc giải phóng dân tộc, giành độc lập và xác lập chế độ cộng hòa dân chủ ở Việt Nam.
Tổng hợp Tạp chí Quản lý Nhà nước Số 247 tháng 8/2016
Tạp chí Quản lý Nhà nước là cuốn tạp chí của Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia, xuất bản mỗi tháng một kỳ. Trong số (247) 8/2016 này có các chuyên mục: Nghiên cứu - trao đổi; Kinh nghiệm thực tiễn; Nhìn ra nước ngoài; Tin tức - sự kiện. Điển hình có các bài sau:
Xem tất cả »
Dữ liệu đang cập nhật
Đề tài “Thực trạng tổ chức, hoạt động của Công đoàn cơ sở tại các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay”
Trải qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đã cùng nhân dân cả nước viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Trong những năm gần đây, số DNNQD tăng rất nhanh và chiếm gần 90% tổng số doanh nghiệp. Cùng với sự tăng nhanh về số lượng, quy mô của các DNNQD, điều kiện sống của giai cấp công nhân từng bước được cải thiện và nâng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của mỗi địa phương. Song bên cạnh đó nhiều DNNQD vì lợi nhuận mà đã không đảm bảo chính sách, chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật. Phần lớn tổ chức công đoàn cơ sở tại các DNNQD chưa thực sự thể hiện rõ vai trò là tổ chức bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp khi công nhân gặp phải những trường hợp khó khăn nơi làm việc.
Đề tài "Thực trạng của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc"
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là điều kiện tồn tại và phát triển của con người và các sinh vật khác trên trái đất. Đó là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng. Mỗi quốc gia, mỗi địa phương có một quỹ đất đai nhất định được giới hạn bởi diện tích, ranh giới, vị trí...Việc sử dụng và quản lý quỹ đất đai này được thực hiện theo quy định của nhà nước, tuân thủ luật đất đai và những văn bản pháp lý có liên quan. Luật đất đai năm 2013 ra đời đã xác định đất đai thuộc sở hữu toàn dân và do nhà nước thống nhất quản lý.
Đề tài “Thực trạng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”
Sau 30 năm thực hiện chính sách đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu: tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, an sinh xã hội được cải thiện và chính trị ổn định, đặc biệt là sự liên tục phát triển của lực lượng lao động cả về lượng và chất. Đảng và Nhà nước luôn xác định vấn đề phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là vấn đề chiến lược. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam 2011 – 2020 khẳng định: “Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, đảm bảo cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy nhân tài, đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế tri thức”.
Đề tài "Hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế của Hội Nông dân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay."
Thực hiện Nghị quyết Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, đề án số 2193 của UBND tỉnh về “chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp” và “phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân” Hộ Nông dân Vĩnh Phúc đã phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau vượt qua mọi khó khăn phát triển kinh tế nông nghiệp và đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.
Đề tài: “Thực trạng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật tại Đảng bộ huyện Bình Xuyên trong giai đoạn hiện nay (từ 2005 đến nay)”
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Đảng. Từ khi thành lập, Đảng luôn chú trọng, quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật. Đảng ta xác định: kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng; lãnh đạo phải có kiểm tra; lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Trên thực tế, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ quan điểm, đường lối, nguyên tắc của Đảng, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng đội đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.
Xem tất cả »
Dữ liệu đang cập nhật
Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Trường lần thứ VII - năm 2020
Sáng 18/6/2020, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Trường năm 2020. Dự hội thi có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; các đồng chí lãnh đạo Trường và toàn thể giảng viên trong Nhà trường.
Tọa đàm “Góp ý dự thảo khung, tài liệu học tập chương trình bồi dưỡng cấp ủy cơ sở”
Chiều ngày 01/6/2020, tại Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức buổi tọa đàm. Các đồng chí: PGS, TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Th.s Nguyễn Thị Thu Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì buổi tọa đàm.
Khoa Xây dựng Đảng tổ chức Hội thảo chuyên đề lần thứ 3 năm 2020
Hội thảo được tổ chức vào sáng ngày 18/5/2020, với chủ đề: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác nắm bắt dư luận xã hội trong tình hình mới”. Đồng chí Lê Thị Điều, Phó Hiệu trưởng nhà trường dự và chỉ đạo hội thảo. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các khoa, phòng chuyên môn và giảng viên trong nhà trường.
Khoa Xây dựng Đảng tổ chức Hội thảo chuyên đề lần thứ nhất năm 2020
Chiều 24/4/2020, tại Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, khoa Xây dựng Đảng tổ chức hội thảo chuyên đề “Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng trong tình hình mới”. Dự, chỉ đạo hội thảo có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà -TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Lê Thị Điều - Phó Hiệu trưởng. Dự Hội thảo có toàn thể giảng viên khoa Xây dựng Đảng và đại diện lãnh đạo, giảng viên các khoa, phòng của trường.
Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học tổ chức Hội thảo chuyên đề lần 1 năm 2020
Hội thảo với chủ đề “Một số giải pháp nâng cao chất lượng Quản lý đào tạo ở Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay” được tổ chức vào chiều ngày 21/4/2020. Dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Xuân Thăng - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Lê Thị Điều - Phó Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo, giảng viên các khoa, phòng.
Xem tất cả »
Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025
Trong 2 ngày 20 và 21/5/2020, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Diệp Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT; đồng chí Trần Xuân Tăng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017 - 2020
Trong nhiệm kỳ 2017-2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Lãnh đạo nhà trường, Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận: Thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong 3 năm, từ 2017-2020, tổng số giờ giảng của giảng viên khoa Lý luận cơ sở trong chương trình Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính là 7.379 giờ; giờ giảng chương trình Bồi dưỡng kiến thức thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là 214 giờ.
Chi bộ Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học tự tin, vững bước trong nhiệm kỳ mới
Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học hiện có 8 đảng viên (100% cán bộ của Phòng là đảng viên). Ngày 18/3/2020, Chi bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Lãnh đạo nhà trường, Chi bộ đã đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020. Chi bộ đã lãnh đạo Phòng kịp thời tham mưu có hiệu quả với lãnh đạo Nhà trường nhiều nhiệm vụ về quản lý đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.
Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2023
Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng (Chi bộ) hiện nay được sáp nhập từ chi bộ khoa Dân vận và khoa Xây dựng Đảng (cũ). Chi bộ có 9 đảng viên, chi uỷ có 3 đồng chí. Nhiệm kỳ 2017-2020, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng uỷ, sự tạo điều kiện của Nhà trường, sự phối hợp của các khoa, phòng, đoàn thể nhà trường, Chi bộ đã gặt hái được những thành tích đáng ghi nhận. Chi bộ đã lãnh đạo khoa và cán bộ, giảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.
Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2023
Đại hội tổ chức vào ngày 19/3/2020 tại Trường Chính trị tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng dự, chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có các đồng chí đảng ủy viên, lãnh đạo trường, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc, trưởng các đoàn thể nhà trường và toàn thể đảng viên của chi bộ.
Xem tất cả »
TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 – 27/7/2018)
Ngày 24/7/2018, tại UBND phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, Chi Đoàn Trường Chính trị tỉnh phối hợp vói Chi Đoàn phường Hội Hợp đã lông trọng tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7/1947 – 27/7/2018. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – TUV, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuấn Hải – Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hội Hợp; các đồng chí lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hội Hợp; các đoàn viên, thanh niên của Trường Chính trị tỉnh và đoàn viên, thanh niên của Phường Hội Hợp.
Hội Cựu chiến binh Nhà Trường tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022
Ngày 23/3/2017, Hội Cựu Chiến binh Trường Chính trị tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phan Duy Mỹ - Chủ tịch Hội CCB Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Thăng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường.
Đại hội Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2019
Sáng ngày 16/3/2017 tại Trường Chính trị tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh đã long trọng tổ chức đại hội lần thứ VIII Nhiệm kỳ 2017 – 2019. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Thăng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Trần Thanh Sơn – Phó Bí thư Đoàn khối CCQ tỉnh.
BCH Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh tổ chức giao lưu bóng đá chào mừng 85 năm Ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016)
Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh, ngày 20/3/2016 BCH Chi Đoàn Thanh niên Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức buổi Giao lưu Bóng đá Chào mừng 85 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3/1931 – 26/3/2016. Đến dự buổi giao lưu có đồng chí Nguyễn Ngọc Thuỷ - Chủ tịch Công Đoàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường. các đồng chí lãnh đạo khoa, phòng chuyên môn, các đồng chí là đoàn viên, thanh niên của nhà trường và 8 đội bóng là học viên các lớp Trung cấp LLCT – HC khoá 2015 – 2016.
Đại Hội chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2014 - 2017
Thực hiện Kế hoạch số 160-KH/ĐTN, ngày 11/03/2014 của BTV Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức thí điểm nhiệm kỳ Đại hội tại một số khu vực đặc thù. Ngày 10/9/2014, được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và Đoàn cấp trên, Chi đoàn Trường Chính trị Vĩnh Phúc đã tổ chức Đại hội Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2014 – 2017.
Xem tất cả »
Bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người
Những ngày gần đây, rất đông đảo cán bộ, đảng viên trong đó có bản thân tôi đã đọc bài viết “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tôi nhận thấy bài viết có sức khái quát rất cao. Những trăn trở, suy nghĩ của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng là trăn trở, suy nghĩ của hàng triệu đảng viên và Nhân dân Việt Nam.
Tỉnh Vĩnh Phúc đẩy mạnh công tác phòng chống Covid-19 trong tình hình mới
Trong thời gian qua các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã rất nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và đạt được kết quả quan trọng. Từ ngày 04/4/2020 đến nay trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng.
Phòng, chống dịch bệnh COVID-19, kinh nghiệm từ Vĩnh Phúc
Chủ động, kịp thời nắm bắt thông tin, diễn biến để quyết định các biện pháp phòng, chống dịch từ rất sớm và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; làm tốt công tác thông tin truyền thông để có sự đồng tình, ủng hộ của người dân; nắm chắc diễn biến, thực trạng tình hình để bố trí lực lượng phù hợp, khép kín khu vực cách ly… Đó là những kinh nghiệm được tỉnh Vĩnh Phúc rút ra từ cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19.
Tọa đàm về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng và an ninh
Chiều 4/6, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phối hợp với Học viện Quốc phòng tổ chức tọa đàm, trao đổi về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng và an ninh. Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh; Trung tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng chủ trì buổi tọa đàm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra một số trường THCS chưa đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Sông Lô
Sáng 9/10/2018, đồng chí Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực tế một số trường THCS chưa đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Sông Lô. Cùng đi, có lãnh đạo Sở GD&ĐT; lãnh đạo UBND huyện Sông Lô.
Xem tất cả »
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những điều ít biết
Thuở ấu thơ, vườn nhà, vườn hàng xóm chính là chốn thiên đường của các thú chơi trốn tìm, bắt tổ chim, dàn trận đánh giặc giả của cậu bé Võ Nguyên Giáp cùng lũ trẻ học chữ Nho. Có lần cậu bị bố mắng, thậm chí còn bị đòn roi phải chui xuống gầm bàn thờ xin tha tội. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của đại tướng Võ Nguyên Giáp, VnExpress xin giới thiệu bài viết của tác giả Trần Mạnh Thường, hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh, hiện giảng dạy ở ĐH Sân khấu Điện ảnh. Là đồng hương với đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Thường đã bỏ ra hàng chục năm để sưu tầm hình ảnh, tư liệu về đại tướng.
Dữ liệu đang cập nhật
Dữ liệu đang cập nhật
Vinasat- 2 thêm khẳng định chủ quyền không gian của Việt Nam
5h50 sáng 16/5, Vinasat -2 đã được phóng thành công lên quỹ đạo, trở thành vệ tinh thứ 2 khẳng định chủ quyền quỹ đạo không gian của Việt Nam.

Văn bản mới


Lịch làm việc

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
2
8
4
7
9