Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 08-ĐA/TU Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn 05/11/2021 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Hoàng Thị Thúy Lan
2 Số 2822/UBND-VX1 V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh sau ngày 15/4/2020 16/04/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
3 Số 2526/UBND-NC2 Hướng dẫn về việc xử lý một số hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 08/04/2020
4 Số 43/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND tỉnh về việc sáp nhập và đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 15/07/2019 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh
5 Số 1467-QĐi/TU Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của TCT tỉnh Vĩnh Phúc 15/05/2019 Hoàng Thị Thúy Lan
6 Số 09-QĐi/TW Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 13/11/2018
7 36-KH/TU Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 do Tỉnh ủy giao 22/12/2016 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh
8 QĐ số 1855/QĐ-HVCTQG QĐ về việc ban hành Bộ quy chế quản lý đào tạo của các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 21/04/2016
9 QĐ số 1190/QĐ-HVCTQG QĐ về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc 20/12/2012
10 Quyết định số 184-QĐ/TW QĐ về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 03/09/2008
11 Quyết định số 35/QĐ-TU Quyết định thành lập Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc 01/03/1997