Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 11 văn bản

Văn bản cấp trên 08-ĐA/TU

Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn

Ngày ban hành: 05/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản cấp trên Số 2822/UBND-VX1

V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh sau ngày 15/4/2020

Ngày ban hành: 16/04/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản cấp trên Số 2526/UBND-NC2

Hướng dẫn về việc xử lý một số hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 08/04/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản cấp trên Số 43/NQ-HĐND

Nghị quyết HĐND tỉnh về việc sáp nhập và đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 15/07/2019

Ngày có hiệu lực: 15/07/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản cấp trên Số 1467-QĐi/TU

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của TCT tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 15/05/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản cấp trên Số 09-QĐi/TW

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày ban hành: 13/11/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản cấp trên 36-KH/TU

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 do Tỉnh ủy giao

Ngày ban hành: 22/12/2016

Ngày có hiệu lực: 22/12/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản cấp trên QĐ số 1855/QĐ-HVCTQG

QĐ về việc ban hành Bộ quy chế quản lý đào tạo của các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày ban hành: 21/04/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản cấp trên QĐ số 1190/QĐ-HVCTQG

QĐ về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 20/12/2012

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản cấp trên Quyết định số 184-QĐ/TW

QĐ về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày ban hành: 03/09/2008

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực