Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2023

Ngày đăng: 06/04/2020

Đảng ủy, Lãnh đạo trường, các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể chi bộ khoa
Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng (Chi bộ) hiện nay được sáp nhập từ chi bộ khoa Dân vận và khoa Xây dựng Đảng (cũ). Chi bộ có 9 đảng viên, chi uỷ có 3 đồng chí. Nhiệm kỳ 2017-2020, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng uỷ, sự tạo điều kiện của Nhà trường, sự phối hợp của các khoa, phòng, đoàn thể nhà trường, Chi bộ đã gặt hái được những thành tích đáng ghi nhận. Chi bộ đã lãnh đạo khoa và cán bộ, giảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Tổng số giờ giảng chương trình trung cấp lý luận chính trị, hành chính của giảng viên trong khoa đạt 17.342 giờ; các lớp bồi dưỡng đạt trên 600 giờ. Chỉ đạo Khoa tổ chức được 5 đợt thao giảng cấp khoa. Năm 2017, Khoa chọn cử đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền và Trần Hà Thùy Trang tham gia hội thi cấp trường, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền tham gia hội thi giảng viên giỏi các trường chính trị tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Giảng viên trong Khoa được Khoa và Nhà trường dự 58 tiết giảng; dự giờ đồng nghiệp gần 600 tiết. Các đảng viên, giảng viên trong Chi bộ thực hiện 6 đề tài khoa học cấp trường, 100% đề tài được đánh giá đạt yêu cầu trở lên. 9/9 đảng viên viết và gửi bài, có 37 lượt bài được đăng trên Bản tin Lý luận và Thực tiễn của Trường; 4 lượt bài được đăng trên cổng thông tin điện tử Vĩnh Phúc, 1 lượt bài đăng trên tạp chí Nghiên cứu khoa học hậu cần quân sự. Bên cạnh đó, Chi bộ đã lãnh đạo Khoa chuyên môn tổ chức được 11 Hội thảo chuyên đề và  thực hiện 11 chương trình Lý luận và cuộc sống. Các chủ đề Hội thảo và chuyên mục đều bám sát định hướng chỉ đạo về tư tưởng của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo tính thời sự.

So với nhiệm kỳ 2015-2017 các hoạt động giảng dạy, chủ nhiệm, nghiên cứu khoa học được nâng lên đáng kể; chất lượng đảng viên của chi bộ được nâng lên rõ rệt. Nội bộ Chi bộ có tinh thần đoàn kết, đội ngũ đảng viên có phẩm chất tốt, nhiệt tình tích cực tham gia các phong trào thi đua.

Chi bộ đã kịp thời lãnh đạo xây dựng được Kế hoạch, Chương trình công tác đảm bảo tính toàn diện, có trọng tâm; công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động, phân công nhiệm vụ được tổ chức khoa học; các Nghị quyết được xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện đúng, đủ, kịp thời và cơ bản đạt chất lượng, hiệu quả; 100% giảng viên chấp hành đúng kỷ luật lao động. Chi bộ không có đảng viên, giảng viên vi phạm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo chất lượng các giờ giảng đạt yêu cầu trở lên, 100% giảng viên giảng dạy đủ và vượt định mức giờ chuẩn. 100% đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2017 và 2019 đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, năm 2018 hoàn thành xuất sắc nhiệm.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ 2017-2020, việc tham mưu với Đảng ủy và Lãnh đạo Trường trong quản lý nền nếp dạy và học của một số lớp chưa thật chủ động; một số bài giảng của giảng viên trong Khoa chưa có tính thuyết phục cao; chất lượng nghiên cứu khoa học nói chung chưa cao; nội dung một số buổi sinh hoạt chuyên đề còn hạn chế, còn mang tính hình thức; việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cá nhân còn chưa thật hiệu quả.

Từ những kết quả đạt được, những hạn chế và kinh nghiệm thực tế, Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng xác định nhiệm kỳ 2020-2023 phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu, đó là:

Thứ nhất, lãnh đạo Khoa chuyên môn hằng năm: Hoàn thành 100% nhiệm vụ giảng dạy theo Kế hoạch; Tổ chức ít nhất 02 Hội thảo chuyên đề/năm; tham gia hội thảo khoa học cấp trường, thực hiện chuyên mục Lý luận và cuộc sống, viết chuyên đề tự nghiên cứu đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, yêu cầu; đăng ký và thực hiện 2-3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, các đề tài được nghiệm thu đạt yêu cầu trở lên; 

Thứ hai, chỉ đạo đảng viên, giảng viên: 100% Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; các quy chế chuyên môn của Học viện; nội quy, quy định, quy chế của Đảng bộ, cơ quan, của Chi bộ, của Khoa. Thực hiện tốt quy định của Đảng về nêu gương; quy định về giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu với nội dung cụ thể, phù hợp, khả thi và thực hiện nghiêm túc nội dung đã cam kết; 100% giảng dạy đạt định mức giờ chuẩn; trong đó 60 - 70% vượt định mức giờ chuẩn; 100% giờ giảng đạt yêu cầu trở lên, trong đó 60 - 70 % đạt khá; tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động do Đảng ủy, Nhà trường và các đoàn thể phát động….

Thứ ba, đánh giá, phân loại tập thể và cá nhân hằng năm: Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; 100% lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên, trong đó có từ 1 đến 2 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh. 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có từ 15 - 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2023, Chi bộ xác định một số nhiệm vụ giải pháp cần tập trung thực hiện như sau:

Một là, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn: Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ của từng năm, tháng, quý, tuần của Đảng bộ, Nhà trường, Chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên; thường xuyên đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện. Mỗi đảng viên, giảng viên tự giác nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tìm tòi giải pháp nâng cao hiệu quả công việc. Đánh giá và rút kinh nghiệm trong từng nhiệm vụ được giao. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân làm tốt; phê phán, nhắc nhở, xử lý kịp thời những cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

Hai là, thường xuyên chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh: Chi bộ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong kỳ sinh hoạt chi bộ; tổ chức đăng ký và gắn việc học tập và làm theo với thực hiện các phong trào thi đua; phát động và tham gia các phong trào thi đua học và làm theo Bác trong các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của nhà trường.

Coi trọng việc xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực và phẩm chất, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Coi trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trước hết là sinh hoạt Chi ủy; duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ công tác, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Tiếp tục đẩy mạnh tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra, giám sát và kiểm tra, giám sát. Chi bộ duy trì thường xuyên việc tự phê bình và phê trong sinh hoạt; chấp hành nguyên tắc, quy chế, quy định, chế độ sinh hoạt đảng; thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Lãnh đạo Trường, cử một số giảng viên trong khoa đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm.

Thực hiện tốt công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Chủ động phối hợp với các đoàn thể cơ quan, cấp ủy và nhân dân nơi cư trú trong việc theo dõi, đánh giá đảng viên của Chi bộ. Thực hành tiết kiệm; tích cực đấu tranh ngăn chặn, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện tiêu cực khác.

Ba là, tích cực lãnh đạo xây dựng đoàn thể: Chi bộ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Chi ủy, Chi bộ đối với Tổ Công đoàn của Khoa. Chỉ đạo Tổ Công đoàn, đoàn viên, hội viên tự giác, chủ động tham gia có hiệu quả các hoạt động chuyên môn, hoạt động văn hóa, thể thao, nhân đạo, từ thiện,… do nhà trường và các đoàn thể phát động.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quan tâm của Lãnh đạo trường, sự phối hợp của các chi bộ, khoa, phòng, Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng quyết tâm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2023, là một trong những chi bộ tích cực góp phần xây dựng Đảng bộ, Nhà trường ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Đảng uỷ và lãnh đạo Trường chúc mừng các đồng chí trúng cử Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2023

Đảng viên của Chi bộ tại Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023

Đinh Phong Hải - Trưởng khoa

Tin tức - Hoạt động

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website