Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng

Ngày đăng: 18/08/2017

Ngày 16/8/2017, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 của Đảng. Đến dự và quán triệt tại Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thăng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các khoa, phòng, đảng viên và quần chúng ưu tú trong toàn trường.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thăng đã phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thăng đã chỉ rõ về sự cần thiết của việc ban hành Nghị quyết số 11, những đặc thù cơ bản của Nghị quyết; một số giải pháp để thực hiện Nghị quyết; tiếp tục hoàn thiện các thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Theo đó, Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát là tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng thành công và vận hành đồng bộ, thông suốt nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; góp phần huy động và phân bổ, sử dụng có hiệu quả nhất mọi nguồn lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững.

 Mục tiêu cụ thể đến năm 2020, phấn đấu hoàn thiện một bước đồng bộ hơn hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN theo các chuẩn mực phổ biến của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế. Cơ bản bảo đảm tính đồng bộ giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị, giữa Nhà nước và thị trường; sự hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, phát triển con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển xã hội bền vững. Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Đến năm 2030, hoàn thiện đồng bộ và vận hành có hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.

Nghị quyết cũng đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện gồm thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; Tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp;

Hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường; Hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Hoàn thiện thể chế đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế;

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, vai trò xây dựng và thực hiện thể chế kinh tế của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN./.

ThS. Đỗ Mạnh Long

Tin tức - Hoạt động

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website