Hội nghị học tập, quán triệt Nghi quyết Hội nghị lần thứ 9 - BCH Trung ương Đảng (Khóa XI)

Ngày đăng: 24/09/2014

Ngày 28/8/2014, Đảng ủy Trường Chính Trị tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín, BCH Trung ương Đảng (khóa XI) cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thăng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

    Nội dung học tập lần này là những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”.

    Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thăng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, trong đó nhấn mạnh những nhiệm vụ và các nhóm giải pháp thực hiện các mục tiêu trọng tâm Nghị quyết đã đề ra; tình hình, kết quả cũng như những hạn chế, nguyên nhân trong công tác xây dựng và phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, định hướng xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời gian tới… đồng chí Nguyễn Xuân Thăng cũng trình bày tóm tắt những nội dung cơ bản của tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng được ban hành theo Quyết định số 244-QĐ/TW; việc tiếp tục thực hiện chủ trương lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, đối với lãnh đạo trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội…

    Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ chín (khóa XI) tại Đảng bộ Trường Chính trị đã diễn ra một cách nghiêm túc và đạt được kết quả tích cực. Đây là dịp để cán bộ, đảng viên, các cấp ủy viên nhận thức rõ hơn những nội dung cần thiết cũng như những quy định trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) của Ban chấp hành Trung ương Đảng từ đó nâng cao nhận thức, tư tưởng để vận dụng những nội dung của Nghị quyết vào thực tiễn tại đơn vị công tác./.

ThS. Đỗ Mạnh Long

Tin tức - Hoạt động

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website