Ban Bí thư ban hành quy định về Trường Chính trị chuẩn

Ngày đăng: 08/06/2021

Ngày 19/5/2021, Ban Bí thư ban hành Quy định số 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn. Để tham mưu cho Ban Bí thư ban hành Quy định này, từ năm 2014, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã giao cho Vụ Các trường chính trị nghiên cứu đề tài cấp bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình chuẩn trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” làm cơ cở cho việc xây dựng các tiêu chí trường chính trị chuẩn. Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, Học viện đã lấy ý kiến rộng rãi từ các trường chính trị tỉnh, thành phố, các ban, bộ, ngành có liên quan, đồng thời tổ chức các Hội thảo. Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý, Học viện đã xây dựng Đề án số 406-ĐA/HVCTQG về tiêu chí trường chính trị chuẩn và quy trình công nhận trường chính trị chuẩn trình Ban Bí thư xem xét ban hành Quy định.

Quy định 11 của Ban Bí thư áp dụng đối với các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Quy định này có 4 chương, 22 điều. Chương II và chương chương III là các quy định cụ thể về tiêu chí chuẩn. Có 2 mức độ chuẩn là chuẩn mức 1 và chuẩn mức 2 (chuẩn mức 2 có một số chỉ tiêu cụ thể của từng tiêu chí cao hơn chuẩn mức 1).

Có 6 tiêu chí được đánh giá bao gồm: (1) thể chế, quy định; (2) đội ngũ cán bộ, viên chức; (3) hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; (4) hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; (5) xây dựng văn hóa trường đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương; (6) cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và tài chính.

Thời gian đánh giá để công nhận là 5 năm trở về trước kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị công nhận. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì, hướng dẫn và kiểm tra việc xây dựng và duy trì kết quả của trường đạt chuẩn; chủ trì phối hợp trong việc thành lập hội đồng thẩm định và tiến hành xét, công nhận trường chính trị đạt chuẩn./.

BBT

Tin tức - Hoạt động

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website