Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017 - 2020

Ngày đăng: 17/04/2020

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chụp ảnh lưu niệm cùng Chi bộ
Trong nhiệm kỳ 2017-2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Lãnh đạo nhà trường, Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận: Thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong 3 năm, từ 2017-2020, tổng số giờ giảng của giảng viên khoa Lý luận cơ sở trong chương trình Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính là 7.379 giờ; giờ giảng chương trình Bồi dưỡng kiến thức thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là 214 giờ.

Chi bộ đã chỉ đạo khoa tổ chức tổ chức 3 đợt thao giảng cấp khoa, năm 2017 khoa chọn 01 giảng viên tham gia hội thi cấp trường, kết quả là 01 giảng viên tiếp tục đi thi giảng viên dạy giỏi cấp Học viện. Giảng viên trong khoa được khoa và nhà trường dự 23 lượt tiết giảng; dự giờ đồng nghiệp khoảng khoảng 255 giờ. Các đợt dự giờ, thao giảng đã có tác dụng tích cực đến năng lực giảng dạy, phương pháp sư phạm của giảng viên trong khoa; ý thức trách nhiệm về hoạt động chuyên môn của giảng viên được nâng lên.

Chi bộ định kỳ tổ chức sinh hoạt chuyên môn hàng tháng, chủ đề sát hợp với chuyên môn của khoa để giảng viên chủ động trao đổi, thảo luận, đề xuất về các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy. Khoa thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy, Lãnh đạo trường cử giảng viên trong khoa tham gia các lớp tập huấn, cập nhật các thông tin liên quan công tác giảng dạy và công tác chuyên môn của khoa.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên luôn được chi bộ quan tâm. Nhiệm kỳ 2017-2020, đảng viên trong chi bộ đã thực hiện 06 đề tài khoa học cấp trường, 100% đề tài đều được nghiệm thu đạt yêu cầu trở lên; một số giảng viên là thành viên chính thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh do Trường chủ trì. Khoa đã thực hiện 06 hội thảo chuyên đề; 07 chuyên mục Lý luận và cuộc sống. Có 22 lượt đảng viên viết bài đăng trên Bản tin Lý luận và thực tiễn của Trường, viết tin bài đăng trên báo địa phương, tạp chí chuyên ngành. Các hội thảo khoa học và chuyên mục Lý luận và cuộc sống do khoa thực hiện đều bám sát chuyên môn của khoa và định hướng của Nhà trường, nghị quyết của Trung ương Đảng và tỉnh Vĩnh Phúc. 

Trong công tác xây dựng Đảng. Chi bộ luôn quán triệt đảng viên trong Chi bộ tham gia đầy đủ các buổi học Nghị quyết do Đảng ủy Trường  tổ chức. Chi bộ luôn quan tâm, nắm bắt tư tưởng của cán bộ đảng viên trong chi bộ để có định hướng và những giải pháp giúp đảng viên vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng viên trong chi bộ luôn có thái độ đấu tranh với các quan điểm sai trái, tư tưởng lệch lạc trong cơ quan; đấu tranh chống quan liêu, lãng phí, tiết kiệm điện, nước nơi làm việc.

Chi bộ thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ phù hợp nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ tổ chức được 10 buổi sinh hoạt chuyên đề. Trong sinh hoạt tăng cường thảo luận, bàn bạc, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ Trong sạch vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2017-2020, thực hiện kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Trường, UBKT Đảng ủy, Chi bộ đã xây dựng Kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm. Chi bộ thực hiện 02 lần kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trường; tổ chức 4 lần tự kiểm tra việc sổ ghi nghị quyết, biên bản sinh hoạt Chi bộ, công tác lưu trữ văn bản; kiểm tra, giám sát theo Hướng dẫn số 07 của UBKT Trung ương. Kết quả tự kiểm tra, giám sát và được kiểm tra, giám sát: 100%  đảng viên đều thực hiện đúng Điều lệ, quy định của Đảng, không có đảng viên vi phạm.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với  thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, nhiệm kỳ 2017-2020Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhvà việc thực hiện NQTW 4 khoá XI, khóa XII về xây dựng Đảng. Hàng năm, mỗi đảng viên đều có bản cam kết đăng ký thực hiện nội dung học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ từng tháng. Trong kỳ sinh hoạt chi bộ, cá nhân tự đối chiếu việc thực hiện làm theo với bản cảm kết đăng ký; chi bộ nhắc nhở, đôn đốc đảng viên thường xuyên thực hiện nội dung Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng. 

Bên cạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020 chi bộ vẫn còn một số hạn chế như: Một số bài giảng của giảng viên trong khoa chưa có tính thuyết phục cao. Trong chi bộ, có đảng viên cần đầu tư nhiều thời gian, trí tuệ hơn nữa cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Nội dung một số buổi sinh hoạt chuyên đề còn hạn chế, còn mang tính hình thức. Việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cá nhân còn chưa thật hiệu quả. Cán bộ, đảng viên đôi khi chưa sáng tạo, năng động trong đổi mới phương pháp làm việc. 

Từ những kết quả đạt được và những hạn chế nêu trên, Đại hội Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2023 đã xác định để hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ của Đảng bộ, Nhà trường, Chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên; thường xuyên đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện. Cụ thể: Giảng viên khoa hoàn thành 100% nhiệm vụ giảng dạy theo Kế hoạch. Khoa tổ chức 02 hội thảo chuyên đề/năm; 100% đảng viên tham gia hội thảo khoa học cấp trường; khoa thực hiện từ 1-2 chuyên mục Lý luận và cuộc sống/năm, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Thực hiện từ 1-2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, các đề tài được nghiệm thu đạt yêu cầu trở lên.

Phấn đấu 100% giảng dạy đạt định mức giờ chuẩn. Mỗi đảng viên, giảng viên tự giác nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả công việc. Đánh giá và rút kinh nghiệm trong từng nhiệm vụ được giao.Tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động do Đảng ủy, Nhà trường và các đoàn thể phát động….

Công tác xây dựng Đảng

Chi bộ coi trọng việc xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ. Cấp ủy chi bộ đủ năng lực và phẩm chất, lãnh đạo chi bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Coi trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trong sinh hoạt chi bộ bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, đảm bảo đoàn kết thống nhất.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện NQTW 4 khoá XI,  khóa XII về xây dựng Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra, giám sát. Chấp hành nguyên tắc, quy chế, quy định, chế độ sinh hoạt đảng; thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Lãnh đạo Trường, cử một số đảng viên trong Chi bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm ở Trung ương và ở địa phương.

Thực hiện tốt công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Thực hành tiết kiệm; Tích cực đấu tranh ngăn chặn, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện tiêu cực khác.

Công tác xây dựng đoàn thể.

Chi bộ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Chi bộ đối với Tổ Công đoàn của khoa. Chỉ đạo đoàn viên công đoàn tích cực, chủ động tham gia các hoạt động phong trào chuyên môn, văn hóa, thể thao, tương thân, tương ái,… do Đảng ủy, nhà trường và Công đoàn phát động.

Với sự quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên, nhiệm kỳ 2020-2023, chi bộ khoa Lý luận cơ sở tin tưởng thực hiện thành công Nghị quyết và Chương trình công tác của Đảng bộ, Nhà trường, góp phần xây dựng Đảng bộ, Nhà trường ngày càng vững mạnh./.

Một số hình ảnh Đại hội Chi bộ nhiệm kuf 2020 - 2023:

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội chi bộ

Chi bộ biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng tặng hoa chúc mùng Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023

ThS. Nguyễn Lan - Trưởng khoa Lý luận cơ sở

Tin tức - Hoạt động

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website