Chi bộ Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học tự tin, vững bước trong nhiệm kỳ mới

Ngày đăng: 06/04/2020

Đảng viên trong chi bộ bỏ phiếu bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023
Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học hiện có 8 đảng viên (100% cán bộ của Phòng là đảng viên). Ngày 18/3/2020, Chi bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Lãnh đạo nhà trường, Chi bộ đã đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020. Chi bộ đã lãnh đạo Phòng kịp thời tham mưu có hiệu quả với lãnh đạo Nhà trường nhiều nhiệm vụ về quản lý đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

Nổi bật là: Tham mưu mở được 209 lớp, 19.973 học viên.  Tham mưu chỉ đạo soạn bộ giáo án mẫu; cử giảng viên đi tập huấn chuyên môn; kiểm tra, đánh giá hồ sơ giảng viên, hồ sơ giáo viên chủ nhiệm, hồ sơ quản lý của khoa, phòng; đẩy mạnh hoạt động dự giờ, thăm lớp; hoạt động thanh tra, quản lý nền nếp; hoạt động đánh giá chất lượng dạy và học; các hoạt động khai giảng, bế giảng, tổ chức các đoàn cán bộ, giảng viên, học viên đi thực tế, tổng kết thực tiễn; tổ chức thi tốt nghiệp các lớp đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng các kế hoạch thực hiện các đề tài khoa học; hội thảo chuyên đề; thực hiện chuyên mục lý luận cuộc sống; biên tập, xuất bản bản tin Lý luận và thực tiễn; tổ chức tuyên truyền và phổ biến pháp luật… Ngoài ra, 8/8 đảng viên của Chi bộ đều là giảng viên tham gia giảng dạy nhiều chuyên đề trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại các lớp.

Công tác xây dựng chi bộ có chuyển biến. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ được nâng lên, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc được cải tiến. Sinh hoạt chi bộ từng bước vào nền nếp. Xây dựng Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, được thực hiện nghiêm túc. Đảng viên trong chi bộ tích cực tham gia xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh; nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động do Nhà trường và Công đoàn tổ chức, phát động.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ qua, việc tham mưu với Đảng ủy và Lãnh đạo Trường trong quản lý nền nếp dạy và học của một số lớp chưa thật chủ động. Chất lượng một số nhiệm vụ nghiên cứu khoa học chưa cao. Một số đề tài nghiên cứu, một số bài viết chưa được đầu tư có chất lượng. Trong quản lý vẫn còn tình trạng nể nang, dẫn đến một số việc chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng chưa cao. Một số đồng chí chưa sắp xếp thời gian thỏa đáng cho công tác nghiên cứu khoa học, viết bài, cập nhật thông tin kiến thức mới vào bài giảng. Sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề có lúc còn hình thức. Việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ và một vài cá nhân chưa thực sự hiệu quả,… Đó là những nội dung đòi hỏi từng đảng viên trong chi bộ, nhất là người đứng đầu sớm tìm giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Chi bộ xác định phương hướng nhiệm kỳ 2020-2023 sẽ quyết tâm nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên và tập thể phòng QLĐT&NCKH thực sự vững mạnh về tư tưởng chính trị, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, thực hiện tốt đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên chuyên sâu về từng mảng công việc cụ thể nhằm tham mưu, phục vụ kịp thời, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo trường đối với việc tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Xây dựng chi bộ đoàn kết thống nhất, cán bộ, đảng viên phấn đấu đạt đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua phấn đấu xây dựng Đảng bộ, xây dựng nhà trường trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Nhiệm kỳ 2020 - 2023, Chi bộ xây dựng hệ thống các chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu, trong đó có 100% cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nỗ lực tự học, tự bồi dưỡng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 100% đảng viên tham gia đầy đủ và nghiêm túc các đợt học tập Nghị quyết của Đảng; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nội quy, quy định của cơ quan,  của chi bộ và của phòng; đăng ký và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc làm theo Bác vào nhiệm vụ cụ thể được phân công; tích cực tham gia các phong trào thi đua do Đảng ủy, Nhà trường và các đoàn thể phát động. Cán bộ, giảng viên của Phòng tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia tổng kết thực tiễn, tổng kết kinh nghiệm quản lý đào tạo,  tham gia viết các bài đăng báo, tạp chí trung ương, địa phương và Bản tin của nhà trường.  Hằng năm 100% cán bộ đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, từ 20- 30% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phòng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, mỗi năm có từ 1-2 đồng chí đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên. Chi bộ luôn đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2020-2023, tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trong tỉnh có nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen những khó khăn, thách thức. Diễn biến đó sẽ có tác động tích cực lẫn tiêu cực đến các quốc gia, các địa phương, đơn vị, trong đó có Đảng bộ Trường Chính trị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác giảng dạy lý luận chính trị sẽ có những chủ trương, chính sách, yêu cầu mới. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới, chi bộ và từng đảng viên trong chi bộ phải nỗ lực cao hơn, có quyết tâm cao hơn để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, đặc biệt cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Chi bộ tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ 2017-2020. Cụ thể hóa một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2023 để thực hiện. Trong lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ bám sát kế hoạch, chỉ tiêu, các nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị. Mạnh dạn tìm những giải pháp đột phá, khâu đột phá trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc. Phân công trách nhiệm cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Hai là, dành thời gian thỏa đáng cho công tác của Chi bộ, đoàn thể. Linh hoạt trong đổi mới hình thức tuyên truyền, quán triệt để đảng viên kịp thời nắm vững chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

Ba là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các Quy định về nêu gương. Tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa các cá nhân trên tinh thần tình cảm đồng chí, đồng nghiệp. Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc kế hoạch sinh hoạt chuyên đề hằng quý. Chú trọng phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường của từng đảng viên. Quan tâm giáo dục, quản lý đảng viên. Tạo điều kiện tốt nhất để đảng viên phấn đấu, khẳng định vai trò cá nhân, vươn lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bốn là, quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Chi bộ và các kết luận, quyết định, quy định của Đảng ủy.

 Với niềm tin, khí thế  mới, Chi bộ phòng quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học quyết tâm đoàn kết, tự tin, vững bước trong nhiệm kỳ mới 2020-2023.

Một số hình ảnh của Đại hội chi bộ:

Đảng ủy, Lãnh đạo trường tặng hoa chúc mừng Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023

Đảng ủy, Lãnh đạo trường chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Chi bộ Phòng tại Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền-GV Phòng QLĐT&NCKH

Tin tức - Hoạt động

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website