Bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người

Ngày đăng: 12/09/2020

Những ngày gần đây, rất đông đảo cán bộ, đảng viên trong đó có bản thân tôi đã đọc bài viết “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tôi nhận thấy bài viết có sức khái quát rất cao. Những trăn trở, suy nghĩ của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng là trăn trở, suy nghĩ của hàng triệu đảng viên và Nhân dân Việt Nam.

Trong bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đại hội đảng bộ cấp tỉnh và Đại hội lần thứ XIII của Đảng cần phân tích thấu đáo vấn đề chưa bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người.

Về nội dung này, tôi thấy rằng với quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, phát triển văn hóa, con người là nền tảng tinh thần xã hội, Đảng ta đã lãnh đạo phát triển kinh tế, giữ vững ổn định xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó, sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và người dân đang trở thành lực cản, thậm chí đẩy lùi sự phát triển đất nước. Việc xây dựng hệ giá trị văn hoá và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế chưa đạt được mục tiêu đề ra. Môi trường văn hoá có những mặt chưa thực sự lành mạnh.

Chúng ta không thể hài lòng khi nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có hàng trăm cán bộ diện Trung ương quản lý đã vi phạm pháp luật và các chuẩn mực đạo đức, có lối sống xa hoa, xa dân, nặng về hưởng thụ, nhẹ về cống hiến, đi ngược lại mục đích cao đẹp của Đảng. Chúng ta cũng rất đau lòng trước tệ nạn ma túy, lối sống vô pháp luật của một bộ phận người dân. Các vụ xâm hại trẻ em, ngược đãi người già, người yếu thế, tệ nạn trộm cướp, các vụ án mạng vì tiền, vì tình,… Những hành vi đó trái ngược với truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta. Để đất nước Việt Nam hùng cường, dân chủ, công bằng, văn minh, không thể chấp nhận lối sống sa đọa, vị kỷ, vô cảm, phạm pháp,...

Mỗi người dân Việt Nam cần tự hỏi việc thực thi pháp luật đã nghiêm minh chưa? Trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước, trong mỗi cộng đồng, gia đình,   người trên đã trở thành tấm gương cho người dưới noi theo chưa? Phát triển kinh tế suy đến cùng là để phát triển toàn diện con người, theo hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người Việt Nam. Phát triển văn hóa, xây dựng con người là mục tiêu của phát triển kinh tế, do đó, cần đầu tư thỏa đáng cho giáo dục văn hóa, đạo đức, truyền dạy tư tưởng, hành vi, lối sống cao đẹp cho tất cả các nhóm dân cư. Các giai đoạn phát triển của con người đều cần có sự tác động về tư tưởng, đạo đức, một cách sâu sắc và hiệu quả. Từ việc sử dụng cán bộ, việc nêu gương của người đứng đầu, cho đến giáo dục đạo đức trong gia đình, nhà trường, xã hội đều cần phải được coi trọng và thực hiện hiệu quả, thực chất. Từ giáo dục hành vi, bảo đảm sự tuân thủ pháp luật của công dân cho đến trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đều cần có sự giám sát chặt chẽ. 

Theo tôi, 5 năm tới và những năm tiếp theo, các cấp ủy đảng cần định hướng các hoạt động văn hoá, giáo dục, khoa học vào việc xây dựng con người Việt Nam có thế giới quan khoa học, có nhân cách, lối sống đẹp với các đặc tính cơ bản "yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo", như Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Khoa học đang và sẽ là nền tảng để xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ, do đó, từ nhận thức đến hành động cần bảo đảm tính khoa học. Các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm khắc những cá nhân lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để truyền bá tư tưởng duy tâm thần bí, thực hành mê tín dị đoan, nghiêm cấm buôn bán, tàng trữ, sử dụng các sản phẩm văn hoá độc hại, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc ta. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần phát huy giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa của dân tộc và con người Việt Nam, coi đó là nguồn năng lượng to lớn để phát triển bền vững đất nước. Các tổ chức đoàn thể cần tuyên truyền sâu rộng để động viên, cổ vũ toàn dân gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta trong tình hình mới.

Cán bộ, đảng viên kỳ vọng đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khoá mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", quan liêu, tham nhũng; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính, như Trung ương và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo. Lựa chọn đúng những người đủ tâm, tầm, uy tín vào cấp uỷ các địa phương và Trung ương để lãnh đạo đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và xây dựng con người là mong muốn và chờ đợi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta./.

ThS. Lê Thị Điều - Phó Hiệu trưởng

Thông tin tổng hợp

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
4
6
5
3
3
7