Vai trò của giảng viên Trường Chính trị trong công cuộc đấu tranh phòng, chống luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng ở nước ta hiện nay

Ngày đăng: 06/11/2020

Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” xác định: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân”.

Với dã tâm là muốn xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa, các thế lực thù địch không bao giờ từ bỏ chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ với âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Chúng triệt để lợi dụng những đặc điểm vốn là ưu thế nổi trội của không gian mạng, một “chiến trường” không tiếng súng để chống phá ta. Chúng xây dựng các trang web, blog, tài khoản mạng xã hội ở các máy chủ đặt ở nước ngoài làm các “máy cái”, hà hơi, tiếp sức cho các blog, tài khoản trong nước. Hiện nay, có hàng nghìn tài khoản ở các trang mạng xã hội; một số website, báo điện tử phản động trong và ngoài nước đang ngày, đêm đăng tải, chia sẻ dưới nhiều hình thức những thông tin sai sự thật, phản khoa học, phản cách mạng về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh đất nước. Các nhóm (group) tập hợp lực lượng, hướng dẫn phương thức chống phá vừa công khai, vừa bí mật. Với thủ đoạn đa dạng, tinh vi, các thế lực thù địch đã tập trung khoét sâu vào tình hình phức tạp trong khu vực, những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước; những khó khăn, hạn chế trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; sự tha hóa về đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; các sự việc nhạy cảm về chính trị, xã hội nhất là giai đoạn hiện nay Đảng ta đang chuẩn bị tiến hành Đại hội lần thứ XII. Đây thực sự là “cơ hội”, mảnh đất “màu mỡ” để các thế lực thù địch triệt để lợi dụng, bóp méo thông tin đăng tải các luận điệu sai trái, thù địch chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

 Do đó, công tác đấu tranh phòng, chống những luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng trở thành vấn đề cấp thiết đòi hỏi các lực lượng tham gia và một trong những lực lượng có vai trò hết sức quan trọng đó là đội ngũgiảng viên ở các trường chính trị.Trong công cuộc đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị có vai trò rất quan trọng, bởi vì:

Thứ nhất, giảng viên trường chính trị là người trực tiếp và chủ yếu giảng dạy, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học và phẩm chất chính trị cho người học.

Quá trình giảng dạy đồng thời là quá trình phân tích, đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch có liên quan ở từng môn học, từng chuyên đề, qua đó, người học có đủ sức nhận thức với sự xâm nhập của các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng. Thực tế cho thấy, nếu giảng viên lý luận chính trị giảng dạy, giáo dục, truyên truyền tốt nội dung của mình đảm nhiệm thì góp phần giúp người học có thái độ chính trị đúng đắn, có ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngược lại, một bộ phận có thể bị các luận điệu sai trái, thù địch tiêm nhiễm nếu không được học hoặc lười học tập lý luận chính trị.

Thứ hai, giảng viên lý luận chính trị trực tiếp tham gia nghiên cứu bổ sung và phát triển lý luận chính trị, làm sáng rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trên con đường xây dựng xã hội mới.

Hoạt động đấu tranh, phòng chống các luận điệu sai trái, thù địch có hiệu quả cao khi dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn khoa học. Trước sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu, cùng sự phát triển sinh động, phong phú của thực tiễn cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin cho phù hợp với thực tiễn giai đoạn cách mạng nước ta hiện nay. Và thực tế cho thấy, những vấn đề lý luận về thời kỳ quá độ và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội những năm qua đã được nghiên cứu, vận dụng sáng tạo phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam. Đây là kết quả và thành tựu to lớn của công tác tư tưởng, lý luận của Đảng ta, trong đó có một phần đóng góp của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị qua quá trình nghiên cứu, giảng dạy phát hiện những bất cập của lý luận để kịp thời đề xuất với Đảng.

Thứ ba, giảng viên lý luận chính trị là người có khả năng và thường xuyên tham gia tiếp cận, nhận diện sâu rộng, kịp thời các thông tin, luận điệu, từ đó chia sẻ, viết bài, bình luận phản biện và đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay.

Giảng viên trong quá trình giảng dạy có điều kiện tiếp xúc với học viên đang công tác ở trên các địa bàn từ cấp huyện, quận, thị xã, tỉnh trong cả nước, ở nhiều lĩnh vực, nhiều lứa tuổi có thể coi là “tai, mắt” trên không gian mạng, nắm bắt thông tin, dư luận của người thân, bạn bè, đồng nghiệp, xã hội, có thể phát hiện nhanh nhất các luận điệu sai trái, thù địch. Đồng thời có khả năng phân tích, nhận diện các luận điệu sai trái thù địch đó, bởi họ được đào tạo, có hiểu biết chuyên sâu về khoa học lý luận chính trị. Từ đó trực tiếp phản bác trên không gian mạng, đồng thời phản ánh đến các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Đội ngũ giảng viên có nhiều điều kiện thuận lợi tham gia viết bài, bình luận, chia sẻ trên sách, báo, tạp chí và trên không giang mạng, qua đó góp phần giáo dục, tuyên truyền, lan tỏa chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những thông tin tích cực, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch. Các bài viết đăng tải có chất lượng, chiều sâu. Mặt khác, hiện nay đại đa số giảng viên lý luận chính trị sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, như facebook, twiter, zalo, google+… phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và các hoạt động giao tiếp xã hội. Với vị trí của người giảng viên ở các nhà trường, các trung tâm bồi dưỡng chính trị, họ có số lượng lớn bạn bè, người thân, học sinh, sinh viên kết bạn và theo dõi đông đảo. Những thông tin, bài viết, chia sẻ, bình luận, thích (like) tham gia đấu tranh hay cảnh báo, phản bác lại các luận điệu sai trái, thù địch ở các tạp chí, báo, tài khoản trên mạng xã hội của họ lập tức được số đông người quan tâm tiếp nhận, theo dõi đọc, bình luận, chia sẻ, trở thành một kênh tuyên truyền, định hướng tư tưởng, hành động tích cực, rộng khắp và hiệu quả cao. Đồng thời, thông qua các hoạt động đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch đã góp phần tự bồi dưỡng và tự nâng cao trình độ mọi mặt và khả năng miễn dịch của giảng viên lý luận chính trị.

Vai trò của giảng viên trường chính trị trong đấu tranh phòng, chống luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng là rất quan trọng. Để phát huy vai trò đó có hiệu quả, mỗi giảng viên cần không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, đồng thời cần sự quan tâm và định hướng kịp thời từ cơ quan chức năng. Nâng cao nhận thức về đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng cho đội ngũ giảng viên. Bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quy chế của giảng viên lý luận chính trị tham gia đấu tranh phòng, chống luận điệu sai trái, thù địch. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch, đồng thời đầu tư trang thiết bị, phương tiện phù hợp. Có chính sách quan tâm, động viên cả vật chất và tinh thần, tạo phong trào đấu tranh rộng khắp, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, kết hợp giữa xây và chống cùng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ths. Trần Trọng Nhị

Giảng viên khoa Xây dựng Đảng

Thông tin tổng hợp

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website