Tổng hợp Tạp chí Cộng sản số 883 (5-2016)

Ngày đăng: 11/07/2016

“Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân” là bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng diễn ra trong hai ngày 19 và 20/4/2016.

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư đã đề nghị các đồng chí trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết, cần bám sát vào mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Trung ương là: Cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các Văn kiện Đại hội XII, so sánh với những nội dung của Đại hội XI và các đại hội đảng trước đây đề nhận thức rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng trên các phương diện lớn và các lĩnh vực cụ thể, cũng như trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Đảng; theo chức trách và nhiệm vụ được giao, các cấp uỷ, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ngay Chỉ thị của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Trung ương trong việc tổ chức học tập, quan triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị căn cứ nội dung Nghị quyết để xây dựng các chương trình, đề tài nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn triển khai Nghị quyết Đại hội XII; công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, với nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, hấp dẫn mọi đối tượng… Đồng chí cũng tin tưởng, với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII sẽ đạt kết quả tốt, làm cơ sở để việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị thành công.

Bài “Nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng” của tác giả Trần Quốc Vượng với nội dung: Đảng ta luôn khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Lãnh đạo mà không kiểm tra, không giám sát thì coi như không lãnh đạo. Từ nhận thức đó, những năm qua, Đảng đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Để đạt được yêu cầu, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cần tập trung thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trong Đảng và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp và chi bộ. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục hoàn thiện quy định của Đảng về cơ chế, phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại trọng Đảng; kiện toàn uỷ ban kiểm tra, tổ chức bộ máy và cán bộ cơ quan uỷ ban kiểm tra ngang tầm với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra các cấp…có như vậy, Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường, có hiệu lực, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. 

Bài “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng” của tác giả Nguyễn Thế Trung. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp. Đại hội đã đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và nìn lại 30 năm đổi mới đồng thời xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng và nhiệm vụ trọng tâm 5 năm 2016 – 2021. Nghị quyết Đại hội đánh giá và đề ra phương hướng, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, trong đó có nội dung công tác dân vận của Đảng. Để phấn đấu thực hiện các mục tiêu, yêu cầu công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đặt ra cho cấp uỷ các cấp phải lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp là: Tổ chức học tập, quán triệt đến các cấp, các ngành trong cả hệ thống chính trị đến các tầng lớp nhân dân về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó có nội dung công tác dân vận của Đảng. Đồng thời xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong điều kiện về phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân; lãnh chỉ đạo Nhà nước kịp thời thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật phù hợp thực tiễn và đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân…Đây là những định hướng lớn, quan trọng, sâu sắc về công tác dân vận của Đảng cho cả nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bài “Tư tưởng và triết lý Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc” Tác giả Hoàng Chí Bảo với nội dung: Hồ Chí Minh không chỉ là nhà tư tưởng lỗi lạc, nhà tổ chức thiên tài của cách mạng Việt Nam mà còn là nhà văn hoá lớn của dân tộc, một danh nhân văn hoá kiệt suất. Thế giới tôn vinh Người là anh hùng giải phóng dân tộc, ngọn cờ đầu của phong trào đấu tranh chống đế quốc thực dân vì độc lập tự do, vì hoà bình, công lý và phẩm giá con người. Là người bạn lớn của nhân dân các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, Người đã dấn thân và tự nguyện hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân và nhân loại.  Triết lý chính trị nhân văn của Hồ Chí Minh là như vậy. Đã coi tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết thì phải vì dân mà chiến đấu, hy sinh, không làm điều gì trái ý dân. Có dân mới giữ được độc lập dân tộc. Có dân tin tưởng, giúp đỡ, ủng hộ và bảo vệ thì Đảng mới vững mạnh, mới lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội vì Độc lập – Tự do – Hạnh phúc của dân tộc và nhân dân.

Ngoài các bài viết điển hình trên còn có các bài trong các chuyên mục khác như: “Đổi mới hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương xứng tầm là trụ cột tham mưu của Đảng trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh mới” của tác giả Nguyễn Văn Bình“Đảng bộ thành phố Hà Nội sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống” của tác giả Hoàng Trung Hải“Nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng” tác giả Chu Ngọc Anh;“Xây dựng nền an ninh nhân dân, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng” tác giả Bùi Văn Nam.

Chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi có bài:Phát triển để thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” của tác giảVũ Ngọc Hoàng“Không ngừng đổi mới chính trị, vì sự phát triển toàn diện, đồng bộ và tiếp tục thành công của sự nghiệp đổi mới” tác giả Nhị Lê“Việt Nam cần tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức để phát triển nông nghiệp khi tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương” tác giả Hà Công Tuấn“Các Mác và sứ mệnh lịch sử của học thuyết Mác” tác giả Đặng Hữu Toàn;“Chủ tịch Hồ Chí Minh với nghệ thuật phát hiện và giải quyết mâu thuẫn của cách mạng Việt Nam”đồng tác giả Nguyễn Hiền Lương – Nguyễn Thị Ngọc“Góp phần khắc phục một số biểu hiện lệch lạc trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước” tác giả Phạm Việt Dũng.

Chuyên mục Thực tiễn – Kinh nghiệm có bài“Long An phát triển công nghiệp theo hướng bền vững” của tác giả Phạm Văn Rạch“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”tác giả Nguyễn Văn Ngàng“Hạn hán, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long: Những giải pháp phòng, chống” tác giả Chu Phạm Ngọc Hiên.

Chuyên mục Thế giới: Vấn đề - Sự kiện có bài “Diễn đàn Hợp tác Á - Âu: Hai mươi năm phát triển và dấu ấn đóng góp của Việt Nam” tác giảBùi Thanh Sơn“Ngày Quốc tế lao động 1-5: Hành trình lịch sử và ý nghĩa thời đại” tác giảNguyễn Hữu Cát – Đoàn Thị Mai Liên“Đại hội VII của Đảng Cộng sản Cu-ba: Tiếp tục hướng tới mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội thịnh vượng và bền vững” tác giả Vũ Trung Mỹ./.

ThS. Đỗ Mạnh Long

Tổng hợp

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website