Tổng hợp Tạp chí Tuyên giáo số tháng 5/2016

Ngày đăng: 11/07/2016

Tạp chí số 5/2016 với nhiều bài viết định hướng công tác tuyên giáo của các tác giả, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.

Chuyên mục Vấn đề quan tâm giới thiệu bài viết của PGS.TS Hồng Vinh “Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam - động lực quan trọng của công cuộc đổi mới và hội nhập” với nội dung nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cần tập trung thực hiện mấy nhiệm vụ trọng tâm là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốnĐảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện“tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Khẩn trương hoàn thiện hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn; đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; sáng tạo những giải pháp đột phá để phát triển kinh tế, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân. Coi trọng công tác an ninh – quốc phòng – đối ngoại; chú trọng quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, xây dựng con người phát triển toàn diện; giải quyết kịp thời những vấn đề “nóng” về kinh tế - xã hội… đó vừa là đòi hỏi thời sự của tình hình mới, vừa là những nhân tố góp phần tạo ra sức mạnh mới của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, thật sự trở thành động lực đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững.

      Chuyên mục Định hướng công tác tuyên giáo với bài viết: “Trở lại chuyện nghị quyết và cuộc sống” của nhà báo lão thành Hà Đăng. Bài viết có nội dung: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Dưới nhiều hình thức khác nhau, đợt sinh hoạt chính trị“Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội ” đang được tiến hành sâu rộng trong Đảng và hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương, ở tất cả các cấp, các ngành. Thông qua đợt sinh hoạt chính trị lần này, một lần nữa, Đảng đưa ra trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một bức thông điệp hết sức rõ ràng: “Hãy làm tất cả những gì có thể làm được để đưa Nghị quyết XII của Đảng vào cuộc sống một cách tốt nhất, có hiệu quả nhất”. Có cơ sở để tin rằng, đáp ứng thông điệp ấy sẽ là một phong trào hành động rộng khắp vì sự nghiệp đổi mới.

      Chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi với các bài: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng - văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam” của Thiếu tướng Trần Hoài Trung với nội dung: Để nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, ngăn chặn, đẩy lùi những tác động tiêu cực, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng – văn hoá trong quân đội cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản là: Xác định đúng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách trong công tác tư tưởng – văn hoá; đổi mớinâng cao chất lượng giáo dục chính trị, giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn ở đơn vị và nhà trường quân đội; phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác tư tưởng – văn hoá; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tuyên huấn… có như vậy thì lực lượng quân đội trong bất cứ tình huống nào cũng luôn xứng đáng là đội quân chiến đấu, lực lượng chính trị trung thành tuyệt đối, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

     Bài “Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác cán bộ trong giai đoạn mới” của TS. Mai Đức Ngọc. Theo tác giả, Quán triệt thực hiện những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại Hội XII của Đảng về công tác cán bộ trong giai đoạn mới cần: Quán triệt phương hướng, nhiệm vụ về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng mà Đại hội lần thứ XII của Đảng đã chỉ ra; nắm vững và vận dụng bài học kinh nghiệm đầu tiên sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI được Đại hội XII đúc rút; quán triệt và thực hiện quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đi đôi với phát huy quyền, trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ; tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước…

      Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với bài viết: “Nâng cao sức chiến đấu của Đảng về tư tưởng theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” của TS. Hứa Khánh Vy. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh luôn coi công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ chính trị trong Đảng, trong nhân dân, trong nước và quốc tế là công việc hàng đầu để đi đến thành công. Theo chỉ dẫn Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng về tư tưởng được hiểu như sau: Khẳng định rõ vị trí, vai trò của tư tưởng và công tác tư tưởng; vai trò của lý luận và công tác lý luận; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Từ đó Hồ Chí Minh đưa ra ba hướng chi phối hoạt động dự báo tình hình nhằm nâng cao sức chiến đấu của Đảng về tư tưởng là: Công tác tư tưởng trong nội bộ Đảng và mọi tầng lớp nhân dân là hướng tác động cơ bản nhất, quyết định sức mạnh của cách mạng Việt Nam; hình thức, phương pháp công tác tư tưởng với quần chúng nhân dân phải cụ thể thiết thực; không được lơ là, bỏ quên công tác tư tưởng trên lĩnh vực đối ngoại. Theo đó, hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta càng thấm nhuần hơn lời dạy, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ mới.

      Chuyên mục Thực tiễn-Kinh nghiệm giới thiệu bài viết: “Thực hiện công bằng xã hội: kinh nghiệm lãnh đạo từ các tỉnh đồng bằng sông Hồng” của Ths. Nguyễn Xuân Hưng. Bài viết đã phân tích những hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo thực hiện công bằng xã hội (CBXH) ở các tỉnh Đồng bằng Sông hồng (ĐBSH), từ đó rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo thực hiện CBXH của các tỉnh ĐBSH như: Chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, cán bộ, đảng viên về tăng cường sự lãnh đạo của tỉnh uỷ đối với thực hiện CBXH; các tỉnh uỷ thường xuyên đẩy mạnh lãnh đạo phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và CBXH, tạo cơ sở vững chắc để thực hiện CBXH; các cấp uỷ thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo chính quyền các cấp về thực hiện CBXH; chú trọng xây dựng bộ máy lãnh đạo của tỉnh uỷ vững mạnh, thực sự là chủ thể lãnh đạo thực hiện CBXH… cũng theo tác giả, những kinh nghiệm trên có giá trị quan trọng trong việc xây dựng các giải pháp đồng bộ, tích cực nhằm thực hiện tốt nhất mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016-2021) do Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra.

      Ngoài các bài viết điển hình trên, trong các chuyên mục còn có các bài như: “Công tác truyền thông về an toàn thực phẩm trong tình hình hiện nay” của TS. Bùi Thế Đức“Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội theo tinh thần Đại hội XII của Đảng” của PGS. TS. Lưu Ngọc Khải“Đoàn kết dân tộc trên cơ sở đồng thuận xã hội trong điều kiện xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay” của TS. Lê Trọng Hanh;“Học và làm theo Bác về phong cách người cán bộ lãnh đạo, quản lý” của TS. Văn Thanh Mai – Ths. Nguyễn Thanh Huyền“Giáo dục lý luận chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh” của TS. Thân Minh Quế“Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục ở nước ta hiện nay” của TS. Doãn Thị Chín; “Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng môi trường văn hóa để con người phát triển toàn diện”  của TS. Nguyễn Đình Quốc Cường.

      Chuyên mục Văn hóa -Văn nghệ giới thiệu các bài viết “Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc trong phát triển kinh tế du lịch” của PGS,TS.Nguyễn Hữu Thức; “Văn hóa chính trị với sự phát triển con người – xã hội” củaTS. Lâm Quốc Tuấn;“Bảo tồn và phát huy các giá trị di tích đền thờ Hai Bà Trưng ở Hà Nội” củaTS. Đỗ Đăng Phượng.

      Chuyên mục Những vấn đề xã hội với bài viết của “Phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long”của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Hồng Hà.

      Chuyên mục Cùng suy ngẫm là bài viết củaThiện Văn “Nghe mà… đáng lo thay”./.

ThS. Đỗ Mạnh Long

Tổng hợp

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website