Tổng hợp Tạp chí Quản lý Nhà nước số 243 tháng 4/2016

Ngày đăng: 10/06/2016

Tạp chí Quản lý Nhà nước là cuốn tạp chí của Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia, xuất bản mỗi tháng một kỳ.

Trong số (243) 4/2016 này có các chuyên mục: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghiên cứu - trao đổi; Kinh nghiệm thực tiễn; Nhìn ra nước ngoài; Tin tức - sự kiện. Điển hình có các bài sau: “Một số yếu tố bảo đảm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thành công” của PGS,TS. Lương Thanh Cường. Bài viết có nội dung: Một cuộc bầu cử thành công, có kết quả tốt không chỉ dừng lại ở các chỉ số tỷ lệ cử tri đi bầu, một số dại biểu được bầu, thời gian, thời hạn, hồ sơ, thủ tục… mà còn cần được xem xét thêm các chỉ số quan trọng khác như chất lượng, cơ cấu đại biểu trúng cử cũng như không khí dân chủ trước, trong và sau bầu cử thay đổi như thế nào. Với lôgic đó, để có được kết quả tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 cần có nhiều yếu tố bảo đảm là Pháp luật về bầu cử, trong đó quan trọng nhất là Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp năm 2015; thông tin về các ứng cử viên; tính tích cực chính trị của cử tri; sự bình đẳng giữa các ứng cử viên trong quá trình bầu cử cùng với yếu tố bảo đảm then chốt là sự lãnh đạo của Đảng và các yếu tố kinh tế, xã hội khác góp phần làm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021 thành công.

     @ “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với bảo đảm quyền con người, quyền công dân” của tác giả PGS,TS. Nguyễn Thanh Tuấn với nội dung Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân, đồng thời chế ước quyền lực của Nhà nước và xã hội trong khuôn khổ thể chế pháp quyền hay trong khuôn khổ pháp trị của luật. Vì thế, nó có năng lực kết nối chặt chẽ và cũng thể hiện rõ thể chế dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong quá trình xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, việc đẩy mạnh bảo đảm quyền con người, quyền công dân là kết quả của quá trình tiếp tục hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Từ những nội dung bảo đảm quyền con người, quyền công dân của Nhà nước pháp quyền XHCN nêu trong hiến pháp 2013, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác bảo đảm quyền con người, quyền công dân đã và đang được thực hiện trong thực tế theo các phương hướng sau: Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trên cơ sở tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế trường định hướng XHCN; xây dựng nền văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; hoàn thiện, phát huy dân chủ XHCN và quyền làm chủ của nhân dân; tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN với bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, vững mạnh; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…

@ “Hội nhập quốc tế và quản lý nhà nước về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ” của tác giả PGS,TS. Lê Thị Vân Hạnh. Bài viết với nội dung: Hội nhập quốc tế là xu hướng phát triển tất yếu hiện nay, xuất phát từ nhu cầu liên kết cùng phát triển của các cộng đồng trên toàn thế giới. Hội nhập quốc tế có thể xảy ra tự phát như một đòi hỏi tất yếu của cơ chế thị trường và chính sách mở cửa của các quốc gia. Vì vậy, bên cạnh những cơ hội phát triển mà hội nhập đem lại, các quốc gia đều phải đối mặt với hàng loạt những thách thức về kinh tế, xã hội, môi trường. Thực tế đã chứng minh, trong hội nhập nếu các quốc gia không lựa chọn lộ trình và cách thức khôn ngoan thì không những không có cơ hội phát triển mà còn kéo dài nguy cơ khó theo kịp các quốc gia khác và kéo theo những vấn đề xã hội phức tạp.

  @  Bài “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở” tác giảThS. Tạ Đức Hoà, bài viết có nội dung: Đội ngũ cán bộ cấp xã là những người đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân và trực tiếp lãnh đạo, tổ chức để người dân thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Chính vì vậy, để thực hiện tốt yêu cầu này, việc tập trung vào những giải pháp cụ thể, trong đó nhấn mạnh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước là hết sức cần thiết như: Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân cơ sở; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBND cấp cơ sở; đổi mới, nâng cao sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự tham gia phối hợp của MTTQ và các tổ chức đoàn thể cơ sở; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tổ chức và hoạt động của chính quyền cơ sở và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tự quản của thôn, tổ dân phố…

@ Bài “Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015” của tác giả TS. Nguyễn Đức Phúc – TS. Tạ Quang Ngọc. Hoạt động xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta được quy định trong nhiều văn bản pháp luật như: Hiến pháp, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004 và các Nghị định, thông tư. Trong các văn bản pháp luật trên, vấn đề văn bản quy phạm pháp luật và thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật là những khái niệm cần được nhận thức đúng đắn trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, bài viết đã nêu ra một số nhận xét và kiến nghị…

@ Bài “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính trong giai đoạn hiện nay”.Theo tác giả ThS. Giang Thanh Nghị, Việt Nam đang trong tiến trình cải cách hành chính nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, việc xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước đủ về số lượng và có chất lượng cao, ngang tầm công vụ là một đòi hỏi quan trọng, là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, đồng thời có tính cấp bách ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Thông qua phân tích về chất lượng đội ngũ công chức hành chính ở nước ta hiện nay và một số hạn chế làm ảnh hưởng đến chất lượng đội gũ cán bộ, công chức hành chính nhà nước. Tác giả đã nêu lên một số giải pháp nhằm xây sựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước như: Đổi mới thể chế công vụ, công chức; nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ công chức hành chính nhà nước; hoạch định và thực thi chính sách nhân tài cho nền công vụ Việt nam; nâng cao phẩm chất, đạo đức công chức; đổi mới công tác tuyển dụng và đánh giá công chức gắn liền với vị trí công vụ…   

@ Bài “Nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước - chương trình chuyên viên”của tác giả ThS. Tô Trọng Mạnh. Mục đích của hoạt động bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (QLNN) chương trình chuyên viên là nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính và kỹ năng thực thi công việc. Thông qua đó giúp họ nâng cao năng lực công tác trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, đồng thời hoàn thiện các tiêu chuẩn của ngạch và của từng vị trí chức danh mà họ đang đảm nhận. Thời gian qua, hoạt động này đã được thực hiện tương đối tốt, song bên cạnh đó vẫn còn không ít những hạn chế cần được tiếp tục đổi mới nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng đối với đội ngũ công chức ở ngạch chuyên viên. Theo đó, các cơ quan, tổ chức cử cán bộ tham gia bồi dưỡng cần phải làm tốt công tác thống kê, quy hoạch cán bộ, công chức; đội ngũ cán bộ công chức phải có trình độ, năng lực, kỹ năng và thái độ làm việc tốt; cần kiểm tra rà soát lại chương trình, nội dung, phương thức bồi dưỡng…

@ Ngoài các bài viết điển hình trên, các chuyên mục còn có các bài như: “Xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng trong bối cảnh cải cách hành chính” của tác giả Phạm Minh Hùng - Nguyễn Mạnh Cường.

Chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi có các bài: “Những thách thức đối với tăng trưởng xanh ở Việt Nam hiện nay” của tác giả Lê Như Thanh;“Kiến tạo tri thức về lãnh đạo và xây dựng văn hoá tổ chức trong các cơ trong các cơ quan nghiên cứu, đào tạo” của tác giả Trần Thị Thanh Thuỷ“Hoạt động của chính quyền cấp cơ sở trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở” của tác giả Nguyễn Thị Thuý“Một số đề xuất về nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ thi đua – khen thưởng cho đội ngũ cán bộ Ngành Thi đua – Khen thưởng” tác giả Lương thị Tâm Uyên“Chất lượng đội ngũ giảng viên đại học ở Việt Nam hiện nay” tác giả Vũ Đức Lễ“Phát huy vai trò của khu vực tư nhân vào công tác quản lý, giáo dục người chưa thành niên vi phạm pháp luật” tác giảLê Đức Cảnh.

Chuyên mục Kinh nghiệm thực tiễn có các bài: “Kinh nghiệm của thành phố Hà Nội về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” tác giả Lê Thành Công“Xã hội hoá giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội” tác giảPhùng Thị Linh Khanh“Đổi mới công tác quản lý, đào tạo hình thức vừa làm vừa học tại Học viện an ninh nhân dân” tác giả Nguyễn Đức Thuận.

     Chuyên mục Nhìn ra nước ngoài, tác giả Nguyễn Thị Hồng Cẩm có bài “Kinh nghiệm của một số quốc gia về quản lý tài sản công và bài học đối với Việt Nam”./.

ThS. Đỗ Mạnh Long

Tổng hợp

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website