Tổng hợp Tạp chí Quản lý Nhà nước Số 242 tháng 3/2016

Ngày đăng: 10/06/2016

Tạp chí Quản lý Nhà nước là cuốn tạp chí của Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận Học viện Hành chính Quốc gia, xuất bản mỗi tháng một kỳ. Trong số (242) 3/2016 này có các chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghiên cứu - trao đổi; Kinh nghiệm thực tiễn; Nhìn ra nước ngoài; Tổ chức và các trường hành chính trên thế giới; Tin tức - sự kiện.

Điển hình có các bài sau: “Phát huy vai trò năng suất các yếu tố tổng hợp trong tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế”, tác giả TS. Nguyễn Văn Thành với nội dung: Tổng kết sự phát triển kinh tế - xã hội qua 30 năm đổi mới, Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh mục tiêu mô hình tăng trưởng trong thời gian tới kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy lợi thế so sánh và chủ động hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững… Để thực hiện tốt mục tiêu đó cần đặc biệt chú trọng phát huy vai trò năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong quá trình phát triển như: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bố trí cơ cấu kinh tế hợp lý; bố trí cơ cấu vốn đầu tư hợp lý; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ; thay đổi nhu cầu hàng hoá và dịch vụ làm tăng TFP.

@ “An sinh xã hội và vai trò của nhà nước trước yêu cầu hội nhập” của tác giả NCS. Nguyễn Thị Linh Giang. Bài viết có nội dung: Hiện nay, nhu cầu được hưởng thụ an sinh xã hội ngày càng được mở rộng. Các quốc gia đều chú trọng quan tâm hơn đến bảo đảm an sinh xã hội cho cư dân nước mình có thu nhập tối thiểu nhằm thoát khỏi tình trạng đói nghèo khi mất việc làm, không có thu nhập. Đặc biệt, mở rộng đối tượng hưởng thụ, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ an sinh xã hội, tái hoà nhập tốt hơn đối tượng yếu thế đễ bị tổn thương vào cộng đồng, góp phần quan trọng thực hiện quyền con người và phát triển toàn diện. Thông qua phân tích một số nội dung cơ bản và thực hiện chính sách sinh xã hội với những vấn đề đặt ra ở Việt nam, tác giả đã nêu ra một số giải pháp chủ yếu như: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách an sinh xã hội; xây dựng mối quan hệ tích hợp giữa chính sách ang sinh xã hội trong hệ thống các chính sách khác; phát huy vai trò cộng đồng; tăng cường hợp tác quốc tế trong thực hiện chính sách an sinh xã hội…

@ “Vai trò giám sát xã hội đối với hoạt động của chính quyền địa phương”tác giảThS. Lương Văn Liệu. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội là một công cụ, phương thức bảo đảm kỷ luật, kỷ cương; phòng ngừa, phát hiện sai phạm, tham nhũng trong hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức và các cơ quan nhà nước. Văn kiện Đại hội Đảng XII khẳng định “Đảng và Nhà nước tiếp tục đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát huy hơn nữa quyền làm chủ, bảo đảm lợi ích của nhân dân, vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức…”. Thông qua vai trò giám sát xã hội đối với hoạt động của chính quyền địa phương, tác giả đã nêu lên một số kiến nghị nâng cao vai trò giám sát xã hội đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước của chính quyền địa phương.

@ “Về môi trường văn hoá thực thi công vụ ở Việt Nam” của tác giả ThS. Vũ Thị Hương Thảo. Môi trường văn hoá thực thi công vụ vừa là nơi cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định, vừa là một yếu tố quan trọng tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức. Hiện nay, môi trường văn hoá thực thi công vụ đã và đang tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít những bất cập nảy sinh làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cũng như kết quả thực thi công vụ của mỗi cán bộ, công chức, là rào cản trong tiến trình hội nhập và công cuộc cải cách hành chính. Bài viết đã nêu lên một số giải pháp đẩy mạnh việc xây dựng môi trường văn hoá thực thi công vụ phù hợp với nhiều yếu tố tích cực.

@ “Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho công chức cấp xã” của tác giả ThS. Lê Phương Thuý. Chính quyền cấp xã có vị trí rất đặc biệt, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là nơi tổ chức trên thực tế mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tất cả các hoạt động này đều được thực hiện thông qua đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở. Chính vì vậy, việc trang bị những hiểu biết về pháp luật và kỹ năng áp dụng pháp luật cho đội ngũ công chức cấp xã có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm giúp họ giải quyết tốt các tình huống trong thực tiễn quản lý hành chính ở cơ sở. Từ thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã thời gian qua, bài viết đã nêu ra một số kinh nghiệm cho công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho công chức cấp xã như: Phải có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền cơ sở; phải xác định rõ mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho công chức cấp xã; phải có kế hoạch cụ thể cho việc bố trí, sử dụng công chức cấp xã sau đào tạo; phải có biện pháp xem xét, xếp loại công chức cấp xã sau một thời gian sử dụng… từ đó có thể đề ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này.

@ Ngoài các bài viết điển hình trên, các chuyên mục còn có các bài như: “Bình đẳng giới và công tác nữ công của Học viện Hành chính quốc gia”. Tác giả ThS. Nguyễn Thị Hạnh.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi có bài“Năng lực và xây dựng khung năng lực cho các vị thí việc làm trong khu vực công” tác giả PGS,TS. Ngô Thành Can – ThS. Hoàng Vĩnh Giang“Sự tham gia của cộng đồng trong hoạch định chính sách công ở Việt Nam” của tác giả ThS. Lê Thị Tố Nga;  ”Khảo sát mức độ hài lòng của người dân nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công” của tác giả Đinh Tuấn Đạt;“Nâng cao chất lượng nguồn lao động Việt Nam đáp ứng yêu cầu gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN” của ThS. Vũ Thị Lan Hương“Cơ hội và thách thức đặt ra đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế” của ThS. Nguyễn Tường Lan’

Chuyên mục Kinh nghiệm - thực tiễn có các bài “Công tác đào tạo, bồi dưỡng của cơ sở Học viện Hành chính quốc gia khu vực miền trung”của  TS. Ngô Văn Trân; “Quản lý nhà nước về nhà ở xã hội tại tỉnh Bình Định” của ThS. Nguyễn Thịn Thanh Thảo“Một số giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Tuyên Quang”của  ThS. Hoàng Thuý Ngọc.

Chuyên mục Nhìn ra nước ngoài, NCS. Khamphanh Sophabmixay có bài “Kinh nghiệm nâng cao chất lượng thẩm phán ở một số nước trên thế giới”.

Chuyên mục Tổ chức các trường hành chính trên thế giới tác giả ThS. Mai Vân Bình có bài “Trường hành chính công Đại học Gothenburg./.  

ThS. Đỗ Mạnh Long

Tổng hợp

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website