Tổng hợp Tạp chí Thông tin khoa học lý luận Chính trị số 03 - 2016

Ngày đăng: 24/05/2016

Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị là cuốn tạp chí cung cấp thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, các khoa học xã hội và nhân văn khác trong và ngoài nước, nhất là trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phục vụ cán bộ, lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học và các độc giả quan tâm tham khảo, nghiên cứu.

Trong số này, chuyên mục Tiêu điểm có bài “Kết hợp chặt chẽ xây dựng Đảng và bảo vệ Đảng theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII” của TS. Nguyễn Trung Kiênvới nội dung: Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng và bảo vệ Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm làm trong sạch nội bộ Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Tại Đại hội XII, Đảng ta xác định xây dựng Đảng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ là một trong các mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ tới. Để quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhằm xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh thì phải gắn xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng và tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; coi trọng công tác xây dựng Đảng, gắn xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo vị trí lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; làm trong sạch về mặt chính trị nội bộ Đảng trong đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở; tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, hoàn thiện mô hình phát triển đất nước phù hợp với xu thế chung của thời đại.

 Chuyên mục Nghiên cứu lý luận chính trị trong nước có các bài: “Tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên trách chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay” của tác giả TS. Trần Văn Thắng. Đấu tranh chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng và toàn dân ta trong đó có các cơ quan chuyên trách chống tham nhũng. Thực tiễn hoạt động của các cơ quan chuyên trách này đã góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam. Tuy nhiên trên thực tế, tổ chức và hoạt động của các cơ quan này vẫn còn nhiều điểm bất cập, hạn chế, cần có những giải pháp hữu hiệu như: Duy trì và củng cố mô hình cơ quan chuyên trách chống tham nhũng; hoàn thiện thể chế theo hướng tăng thẩm quyền, trách nhiệm và tính độc lập của cơ quan chuyên trách chống tham nhũng, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác chống tham nhũng; đẩy mạnh vai trò đề xuất và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng của cơ quan chuyên trách chống tham nhũng; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan có trách nhiệm phòng, chống tham nhũng; tăng cường nguồn nhân lực cho các cơ quan chuyên trách chống tham nhũng… mới có thể bảo đảm hiệu quả hoạt động cũng như đẩy lùi được nạn tham nhũng đang ngày càng diễn biến phức tạp.

 “Xác định nội dung và một số giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên hiện nay” của tác giả TS. Lâm Quốc Tuấn. Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên là một vấn đề có ý nghĩa sống còn với tiền đồ dân tộc. Đảng lãnh đạo công tác thanh niên là toàn bộ hoạt động của Đảng đề ra các chủ trương, nghị quyết về công tác thanh niên, cụ thể hoá, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động đó, nhằm xây dựng và phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Trong lãnh đạo công tác thanh niên, Đảng cần xác định rõ nội dung và các giải pháp chủ yếu, kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung lãnh đạo, trên cơ sở đó, điều chỉnh phương thức lãnh đạo cho phù hợp là: nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức Đảng đối với thanh niên và lãnh đạo công tác thanh niên trong thời kỳ mới; tăng cường công tác giáo dục thanh niên toàn diện để hình thành thế hệ thanh niên có bản lĩnh, trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp; đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; trọng dụng tài năng trẻ, tạo bước chuyển có tính đột phá trong bố trí và sử dụng cán bộ trẻ trên tất cả các lĩnh vực; Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng phối hợp làm tốt công tác thanh niên… để công tác thanh niên đạt hiệu quả, nhất là lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

 Chuyên mục Nghiên cứu lý luận chính trị nước ngoài có bài “Đảng Cộng sản Trung Quốc và công cuộc hiện đại hoá quản trị Nhà nước - vai trò sứ mệnh và trách nhiệm đảm đương”của tác giả GS. Tề Vệ Bình (Đại học Sư phạm Hoa Đông, Thượng Hải, Trung Quốc). Cách thức quản trị nhà nước là vấn đề mang tính lịch sử, Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra mục tiêu hiện đại hoá quản trị nhà nước, đây không chỉ là sự nối tiếp của quá trình cố gắng không ngừng mà còn là sự sáng tạo thời đại. Năm 1840, sau chiến tranh Nha Phiến, sự cố gắng của nhân dân Trung Quốc đã lưu lại dấu ấn lịch sử con đường tìm kiếm con đường quản trị nhà nước, đề ra mục tiêu hiện đại hoá quản trị nhà nước. Lấy con người làm gốc, tôn chỉ cầm quyền vì dân, thực hiện “Giấc mộng Trung Hoa” để phục hưng dân tộc, không ngừng củng cố địa vị cầm quyền của Đảng, cố gắng thực hiện nhiệm vụ khó khăn “bốn khảo nghiệm” và “bốn nguy hiểm” là những điều quy định vai trò sứ mệnh của công cuộc hiện đại hoá quản trị nhà nước do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo. Trong quá trình thúc đẩy hiện đại hoá quản trị nhà nước, Đảng Cộng sản Trung Quốc phải lãnh đạo toàn diện nghiêm khắc, lấy tập hợp ước số chung lớn nhất của xã hội nhằm xoá bỏ những chướng ngại trong việc thúc đẩy công cuộc hiện đại hoá quản trị nhà nước, lấy việc nâng cao năng lực tư duy pháp trị làm nền tảng vững chắc trong thực hiện mục tiêu hiện đại hoá quản trị nhà nước, lấy việc lắm vững “ba tự tin” làm định lực chính trị trong việc hiện đại hoá quản trị nhà nước.

  Chuyên mục Thông tin – Tư liệu có bài “Nâng cao kỹ năng điều hành công sở cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn ở tỉnh Hà Nam ” của tác giả ThS, Nguyễn Thị Lan Anh, Thạch Thị Thu. Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam đã có nhiều biện pháp chỉ đạo trong việc nâng cao kỹ năng điều hành công sở cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường và thị trấn, nhưng trên thực tế công tác này còn những hạn chế nhất định, chưa xây dựng được mô hình mẫu, công sở thiếu các trang thiết bị hiện đại, chưa tiêu chuẩn hoá các hoạt động thực thi , việc kiểm tra giám sát chậm đổi mới, chưa xây dựng được chính sách thu hút, tuyển dụng người tài đến công tác ở uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Từ thực tế trên, bài viết đã đề xuất một số giải pháp: Xây dựng mô hình công sở kiểu mẫu, quy trình chuẩn thể hiện qua cách sắp xếp, bố trí không gian bên trong, bên ngoài trụ sở; tiêu chuẩn hoá các hoạt động thực thi; tăng cường bổ sung các trang thiết bị hiện đại; cải tiến hình thức kiểm tra, giám sát, chú trọng đến giám sát phản biện của nhân dân; tăng cường đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã; xây dựng văn hoá học tập trong công sở uỷ ban nhân dân các xã, phường và thị trấn; có chính sách thu hút tuyển dụng người tài một cách công khai, minh bạch… nhằm nâng cao hiệu quả kỹ năng điều hành công sở cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn ở tỉnh Hà Nam

 Ngoài các bài viết điển hình trên còn có các bài viết khác như: “Một số vấn đề về phối hợp điều tiết kinh tế giữa các nhà nước trong khủng hoảng kinh tế thế giới” của GS,TS. Phạm Thị Tuý;“Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình tái thiết, đổi mới và phát triển” của tác giả Mori Mutsuya; “Kẹp giữa Trung Quốc và Mỹ: Châu Âu sẽ đi về đâu?” tác giả GS, Joseph S.Nye“Đánh giá hiệu quả của các cơ quan chống tham nhũng tại 5 quốc gia, vùng lãnh thổ ở Châu Á: phân tích, so sánh” tác giả Jon S.T.Quah“Chủ nghĩa khủng bố tại khu vực Sừng Châu Phi” của tác giảThS. Peter Tase“Hồi kèn thu quân của Matxcơva dưới góc nhìn Ả Rập” Lê Đỗ Huy tổng hợp./.

ThS. Đỗ Mạnh Long

Tổng hợp

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website