Tổng hợp Tạp chí Dân vận số 4 - 2016

Ngày đăng: 24/05/2016

Ngày 22/3/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

1. Chỉ thị của Bộ Chính trị về quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng thời, đợt sinh hoạt chính trị này góp phần quan trọng tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thuyết phục, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, cần được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả, bảo đảm để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

2. Thành tựu và những vấn đề đặt ra trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác Dân vận ở Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, tác giả Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua, Thành phố đã tập trung lãnh đạo, điều hành bằng hệ thống các chính sách, cơ chế mang tính đột phá, có tác dụng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thực hiện các phong trào hành động cách mạng có kết quả thực chất và "đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của vùng và cả nước". Những kết quả đó có phần đóng góp không nhỏ của công tác dân vận, thể hiện ở những điểm nổi bật sau đây:

- Công tác Dân vận đã bám sát nhiệm vụ chính trị; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; thực hiện nhiều chủ trương, chính sách an dân, chăm lo lợi ích thiết thực, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

- Thực hiện tốt công tác dân vận của chính quyền và Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Lãnh đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt hiệu quả tích cực, hướng về cơ sở, gần dân, sát dân hơn.

- Lãnh đạo, chỉ đạo vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tất cả những công việc đó phải lấy mục tiêu an dân, trọng dân, vì dân để làm nguyên tắc hành động, đồng thời cũng là thước đo đánh giá hiệu quả và phẩm chất năng lực của Đảng bộ, chính quyền, cán bộ các cấp.

3. Tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tác giả TS.Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước.

MTTQ Việt nam đã và đang kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất, góp phần to lớn tạo nên sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội rộng lớn do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động ngày càng đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Đặc biệt, các phong trào, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "chung sức xây dựng nông thôn mới", "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; hoạt động bảo vệ biên giới, chủ quyền biển đảo; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư..... có tác dụng thiết thực, tạo nên sự gắn kết cộng đồng xây dựng quê hương đất nước.

4. Một vài suy nghĩ về tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

30 năm Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, đất nước đã đạt được những thành quả quan trọng. Nhiều bài học kinh nghiệm quý báu Đảng đã tổng kết. Bước vào thời kỳ phát triển mới của đất nước, Đại hội lần thứ XII của Đảng ta xác định: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng của Đảng ta hơn 86 năm qua cho thấy, đoàn kết trong Đảng là trung tâm để xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất toàn dân. Phải biết giải quyết đúng, hài hòa lợi ích giữa các thành viên trong xã hội một cách dân chủ, công bằng. Các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu cần thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhân dân; tin ở dân, tôn trọng người có ý kiến khác, có cơ chế để nhân dân bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình. Khơi dậy, phát huy truyền thống đại đoàn kết, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

5. Vận động dân chủ bầu cử theo tinh thần Hồ Chí Minh để có những công bộc thực sự của dân, tác giả Ths. Chu Tuấn Anh.

Hiện nay, trong không khí sôi nổi tiếp sau thành công Đại hội XII của Đảng, cả nước đang hướng tới bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp. Đó là một thuận lợi hết sức cơ bản, nhưng cũng còn những khó khăn, những diễn biến không đơn giản ảnh hưởng đến khí thế và khả năng làm chủ của nhân dân trong bầu cử. Đó vẫn là sự khác nhau về trình độ dân trí, về ý thức và tinh thần cách mạng trong các giai cấp, tầng lớp nhân dân, đặc biệt có sự tác động của những diễn biến phức tạp trong nhận thức và thực hành dân chủ từ nhiều phía.

Có lúc, có nơi, việc thực hiện dân chủ còn hạn chế hoặc mang tính hình thức; có tình trạng lợi dụng dân chủ gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ, gây dối làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.....

Vì vậy, đòi hỏi Đảng, Nhà nước cũng như mỗi người dân phải nâng cao dân trí, trình độ hiểu biết về dân chủ để hiểu thấu mọi vấn đề, hiểu thấu quyền lợi và nghĩa vụ của người chủ đối với công việc bầu cử, khắc phục và vượt qua những tồn tại, hạn chế.

6. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tác giả Ths. Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Vụ Trưởng Vụ Dân tộc, Ban Dận vận Trung ương.

Công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số đóng vai trò quyết định rất lớn góp phần từng bước thực hiện công bằng xã hội, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua được thực hiện và đạt kết quả quan trọng, như phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư", "ngày vì người nghèo", phong trào xóa đói, giảm nghèo..... nhờ đó các xã thuộc diện nghèo vùng cao, vùng sâu, vùng xa đã có nhiều nét đổi mới. Nhiều địa phương có các mô hình tiêu biểu, hiệu quả như Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An đã tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai 09 đề án thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình hiện mới", hay Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Giang đã tham mưu thành lập Hội nghệ nhân dân gian nhằm bảo tồn và đưa vào quản lý các hoạt động văn hóa tín ngưỡng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số..... Còn nhiều địa phương có cách làm phong phú, đa dạng, tất cả nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách hiệu quả./.

Phạm Thanh

Tổng hợp

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website