Tổng hợp Tạp chí Lý luận chính trị Số 4 - 2016

Ngày đăng: 24/05/2016

Tạp chí Lý luận Chính trị là cuốn tạp chí của Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, xuất bản định kỳ một tháng một kỳ bao gồm các chuyên mục: Nghiên cứu – Phát triển lý luận; Đào tạo – Bồi dưỡng cán bộ; Thực tiễn – Kinh nghiệm; Nhân vật - sự kiện; Diễn đàn... điển hình có các bài sau:

Bài Mô hình phát triển của Việt Nam - thời cơ và những thách thức đặt ra trong bối cảnh thế giới hiện nay” của tác giả Tạ Ngọc Tấn. Với nội dung: Mô hình phát triển của Việt Nam với giá trị cốt lõi là tự do, dân chủ, nhân văn và yêu chuộng hòa bình với 4 trụ cột là tự do trong phát triển kinh tế; nhà nước pháp quyền tiến bộ hướng tới thực hiện chức năng kiến tạo phát triển; phát huy giá trị văn hóa tiên tiến, thực hiện công bằng xã hội đi đôi với bảo đảm quyền con người và không ngừng dân chủ hóa; hội nhập quốc tế trên cơ sở các nguyên tắc độc lập, tự chủ, tôn trọng lẫn nhau, vì hòa bình và tiến bộ xã hội. Thực tế 30 năm đổi mới, mô hình đó đã được kiểm chứng là đúng đắn với điều kiện Việt Nam. Trước cục diện và bối cảnh thế giới hiện nay, mô hình phát triển của Việt Nam đang có cơ hội lớn, đồng thời đứng trước những thách thức rất lớn.

     Bài Nhận thức của nhân dân về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của tác giả Phạm Minh Tuấn. Tìm hiểu nhận thức và đánh giá của nhân dân về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam qua 600 phiếu điều tra nhận thức về Hiến pháp và pháp luật, các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, dân chủ và quyền con người... đã phản ánh những thành tựu và phát hiện những tồn tại hiện nay. Kết quả cho thấy: phần lớn người dân nhận thức đúng đắn về vị trí của Hiến pháp, vai trò của pháp luật; hoạt động giám sát của  Quốc hội, Mặt trận và các đoàn thể,... Tuy nhiên, tỷ lệ khá lớn cho rằng pháp luật còn chưa phù hợp, thậm chí xa rời thực tiễn; tính cạnh tranh trong bầu cử ở mức trung bình và thấp; tính minh bạch của cơ quan nhà nước thấp; còn nhiều người không tham gia góp ý sửa đổi Hiến Pháp, chưa quan tâm kết quả bầu cử.

     Bài Mạng lưới xã hội và hòa nhập xã hội của lao động nhập cư nghèo tại các đô thị Việt Nam” của đồng tác giả Phạm Văn Quyết - Trần Văn Kham. Cùng với đô thị hóa là sự gia tăng dòng di cư từ nông thôn ra đô thị, kéo theo hàng loạt vấn đề xã hội nảy sinh; nổi bật là vấn đề hòa nhập của người di cư. Khảo sát về ảnh hưởng của mạng lưới xã hội (quan hệ gia đình, bạn bè, tổ chức, hiệp hội,..) đến hòa nhập xã hội: tìm kiếm việc làm, giao tiếp hằng ngày, nhờ cậy giúp đỡ khi khó khăn, trong thời gian rỗi,... cho thấy, người lao động nhập cư nghèo ở đô thị thường chỉ bó hẹp trong quan hệ với người thân, anh em, họ hàng, người cùng hoàn cảnh, ít chú ý sử dụng mạng lưới xã hội hiện đại (tổ chức, đoàn thể,..). Từ đó, kiến nghị: tạo dựng mạng lưới dịch vụ xã hội trợ giúp, thiết lập các mô hình dịch vụ công tác xã hội, trợ giúp cá nhân - nhóm, trợ giúp đồng đẳng,... thúc đẩy hòa nhập xã hội của nhóm đối tượng này.

     Bài Hồ Chí Minh với sự ra đời Mặt trận Việt Minh và những chính sách vì dân tộc và nhân dân”  của tác giả Nguyễn Trọng Phúc.Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước, cùng Trung ương Đảng lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, hạnh phúc. Theo sáng kiến và đề nghị của Người, Trung ương Đảng quyết định thành lập Việt Minh, và đề ra “cách lãnh đạo” Việt Minh. Việt Minh đã được xây dựng có hệ thống; công bố chương trình, với những chủ trương, chính sách cụ thể, cơ bản vì độc lập dân tộc; hoạt động vì nhiệm vụ cấp bách của cách mạng là phát huy tinh thần dân tộc, yêu nước để giành độc lập. Việt Minh đã đóng góp quan trọng vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. 

     Ngoài một số bài viết điển hình trên, Chuyên mục Nghiên cứu - Phát triển lý luận còn có các bài của các tác giả như: Bùi Thị Kim Hậu “Vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa”Nguyễn Hữu Cát - Nguyễn Chí Thảo “Đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại theo tinh thần Đại hội XII của Đảng”.

     Chuyên mục Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ có tác giả Nguyễn Văn Dững với bài “Một số kỹ năng triển khai luận văn, luận án” (qua thực tiễn chuyên ngành báo chí); Trần Đăng Sinh “Giáo dục đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho thanh niên hiện nay”Lê Trọng Hanh “Xây dựng, củng cố bản lĩnh chính trị trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân”Doãn Thị Chín “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên”

     Chuyên mục Thực tiễn - Kinh nghiệm có Hà Quang Ngọc - Trần Thị Hạnh với bài “Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công ở nước ta hiện nay”Phạm Minh Tuấn “Nhận thức của nhân dân về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;Nguyễn Thanh Bình “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân”Trần Hoàng Hiểu “Hoàn thiện và nhân rộng mô hình cánh đồng lớn ở đồng bằng sông Cửu Long”;

     Chuyên mục Diễn đàn có các bài của các tác giả: Nguyễn Thị Lan Phương “Tính dân tộc và hiện đại của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”Nguyễn Thái Bình “Tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam: đặc điểm, vai trò và xu hướng phát triển”Nguyễn Trọng Bình “Phát huy vai trò của tổ chức nghiên cứu, tư vấn chính sách trong lĩnh vực chính sách công”.

     Chuyên mục Quốc tế tác giả Trần Thọ Quang có bài “Những nhân tố chủ yếu tác động đến môi trường an ninh và sự lựa chọn chiến lược quốc tế của Trung Quốc những năm tới”Luận Thùy Dương “Tôn giáo, chính trị và xung đột quốc tế”Thân Minh Quế “Kinh nghiệm trọng dụng nhân tài của Xinhgapo”./.

ThS. Đỗ Mạnh Long

Tổng hợp

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website