Tổng hợp Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị Số 04/ 2016

Ngày đăng: 24/05/2016

Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị là cuốn tạp chí cung cấp thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, các khoa học xã hội và nhân văn khác trong và ngoài nước, nhất là trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phục vụ cán bộ, lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học và các độc giả quan tâm tham khảo, nghiên cứu.

Trong số này, chuyên mục Tiêu điểm có bài “Đổi mới ở Việt Nam – Thành tựu, thách thức và định hướng phát triển” của GS,TS. Tạ Ngọc Tấn. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làn việctại Mỹ từ ngày 27/2 đến ngày 1/3/2016, GS,TS. Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có bài thuyết trình tại Đại học Nam California về chủ đề Đổi mới ở Việt Nam: Thành tựu, thách thức và định hướng phát triển. Bài thuyết trình có nội dung đã nên lên những thành tựu nổi bật quan trọng bậc nhất trong 30 năm đổi mới trên lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực chính trị, lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế. Cùng với thách thức trên con đường phát triển, bài thuyết trình cũng đã nêu định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo như: Chú trọng quản trị quốc gia và hoàn thiện thể chế; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng; chú trọng chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ và phòng chống tham nhũng; phát triển văn hoá, xã hội, đảm bảo môi trường sống và các quyền của công dân; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế… 

Chuyên mục Nghiên cứu lý luận chính trị trong nước có các bài: “Mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị trong phát triển hiện nay” của tác giả GS, TS. Hoàng Chí Bảo. Trong đời sống xã hội, kinh tế và chính trị là hai lĩnh vực trọng yếu và nổi bật, chúng tác động và chi phối lẫn nhau đồng thời tác động và chi phối các lĩnh vực khác của xã hội như một hệ thống chỉnh thể. Mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị là một trong những mối quan hệ lớn có tính quy luật của phát triển, nhất là phát triển bền vững và hiện đại hoá đất nước trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế. Mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị biểu hiện trong thực tiễn 30 năm đổi mới ở Việt Nam và hiện nay được định hình bởi mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. Đề nhận thức đúng về mặt lý luận và giải quyết tốt mối quan hệ này trong thực tiễn đòi hỏi phải đổi mới đồng bộ kinh tế và chính trị, từ tư duy lý luận đến hoạt động thực tiễn của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn xã hội.

 “Một số thách thức trong xây dựng con người Việt Nam hiện nay” của tác giả PGS, TS. Nguyễn Thị Nga – ThS. Ngô Thị Nụ. Xây dựng con người là quá trình hình thành, tạo lập con người về các giá trị, phẩm chất, năng lực phù hợp với những chuẩn mực, định hướng xã hội trong những giai đoạn lịch sử nhất định; là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, việc xây dựng con người Việt Nam hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức. Bài viết phân tích một số thách thức có tính mâu thuẫn trong con người Việt Nam hiện nay, đó là mâu thuẫn giữa định hướng xây dựng con người toàn diện với kết quả đạt được trên thực tế còn nhiều khoảng cách; mâu thuẫn giữa yêu cầu cao về mục tiêu xây dựng con người toàn diện với những điều kiện, cơ hội đáp ứng còn thiếu, yếu mà không đồng bộ về điều kiện, cơ hội đáp ứng.

  Chuyên mục Nghiên cứu lý luận chính trị nước ngoài có bài “Xung đột giai cấp và đấu tranh giai cấp ở các nước tư bản chủ nghĩa Phương Tây đương đại” của tác giả TS. Đồng Tấn (Đại học Kinh tế thương mại đối ngoại Trung Quốc). Trong bối cảnh toàn cầu hoá, đặc biệt kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa đầu thế kỷ XXI đến nay, mâu thuẫn giai cấp và xung đột giai cấp ở Phương Tây đã trở lên ngày càng gay gắt và phức tạp. Một mặt, phong trào biểu tình với quy mô lớn của giai cấp công nhân và ý thức giai cấp ngày càng tăng đã đánh giấu sự thức tỉnh mới của giai cấp công nhân; mặt khác, giai cấp tư sản tăng cường sự bóc lột và kiểm soát giai cấp công nhân với những cách khéo léo hơn, kín kẽ và sâu sắc hơn, những chiến lược và thủ đoạn nhằm làm nhạt dần hoặc xoá bỏ mẫu thuẫn giai cấp và đấu tranh giai cấp cũng ngày càng bị che lấp. Làm thế nào để khôi phục lại tính chất thật sự của giai cấp và đấu tranh giai cấp đòi hỏi phải vận dụng lý luận giai cấp và phương pháp phân tích giai cấp để tiến hành nghiên cứu sâu rộng tình hình giai cấp và xung đột giai cấp ở các nước tư bản chủ nghĩa Phương Tây.

 Chuyên mục Thông tin – Tư liệu có bài“Phòng, chống tham nhũng – Kinh nghiệm của thế giới và gợi ý đối với Việt Nam ” của tác giả PGS, TS. Nguyễn Văn Nam - ThS. Phạm Văn Giang. Vấn nạn tham nhũng tồn tại ở mọi quốc gia trên thế giới với những mức độ khác nhau. Tệ tham nhũng luôn bị lên án mạnh mẽ và là kẻ thù cản trở quá trình phát triền, ảnh hưởng đến những quyết sách của các quốc gia, làm lãng phí lớn về nguồn tài nguyên kinh tế, làm lung lay cơ sở ổn định chính trị của một đất nước, phá hoại việc thực thi pháp luật, cản trở phát triển kinh tế, làm băng hoại các giá trị đạo đức xã hội. Thông qua phân tích mô hình, kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng của Mỹ và các nước Tây Âu, mô hình của Nga, mô hình của Xingapo, bài viết đưa ra một số gợi ý đối với Việt Nam. Một là, xây dựng và từng bước kiện toàn thiết chế chính trị hoạt động theo nguyên tắc độc lập đồng thời phối hợp kiểm tra, kiểm soát lẫn nhau. Hai là, hoàn thiện hệ thống pháp luật, xét xử nghiêm minh, kịp thời và công khai với những mức hình phạt thích đáng đối với các hành vi tham nhũng.Ba là, thành lập một cơ quan độc lập chống tham nhũng. Bốn là, chống tham nhũng phải bắt đầu từ những cán bộ lãnh đạo cấp cao. Năm là, xây dựng nền đạo đức công vụ. Sáu là, cần có chế độ chính sách hợp lý cho cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước. Bảy là, Phát huy vai trò của nhân dân trong việc kiểm tra, giám sát, đấu tranh tố giác tham nhũng…

  Ngoài các bài viết điển hình trên còn có các bài viết khác như: “Tư tưởng Ph.Ăngghen về nông dân – Ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay”. Tác giả: Lê Thanh Liêm – Phạm Hoàng Hà“Luận điểm khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp của C.Mác và một số gợi mở với Việt Nam”của tác giả ThS. Lê Thị Chiên“Điều gì chờ đợi thế giới vào năm 2030” của GS,TS. Nicolai Petrovich Gribin“Đánh giá tình hình Ai Cập 5 năm sau cuộc cách mạng ngày 25 tháng 1” của tác giả Mamdouh Habashi“Năm nguyên nhân khiến Trung Quốc thành công” của tác giả TS. Trương Duy Vi“Chặng đường cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước: Từ chủ trương đến thực tiễn” của tác giả TS. Đặng Kim Oanh./.

ThS. Đỗ Mạnh Long

Tổng hợp

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website