Tổng hợp Tạp chí Xây dựng Đảng số 4 năm 2016

Ngày đăng: 19/05/2016

Khái niệm quyền lực ở đây là quyền lực chính trị, một hình thái đặc biệt, quan trọng nhất của quyền lực xã hội. Xã hội là một kết cấu có tổ chức của con người. Một trong các lý do để tổ chức xã hội tồn tại và phát triển là sự xác lập và phân chia quyền lực. Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về quyền lực.

1. Quyền lực và kiểm soát quyền lực, tác giả PGS. Trần Đình Huỳnh.

Một trong những định nghĩa được thừa nhận phổ biến là quan niệm: năng lực của một xã hội động viên những nguồn lực của nó để đạt được mục đích, và là năng lực tạo ra những quyết định, những chuẩn mực buộc mọi người phải tuân theo. Như vậy, quyền lực là các nguồn lực (vật chất), đồng thời cũng là năng lực (ý chí, tinh thần) của xã hội trong việc thông qua khế ước, luật pháp để duy trì trật tự, phát triển sản xuất, xây dựng đời sống, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng chống lại các thế lực xâm phạm chủ quyền quốc gia theo ý chí của người, nhóm, tổ chức, tập đoàn người giữ vai trò đại diện cho xã hội đương thời. Nói cách khác, quyền lực xã hội là khả năng áp đặt ý chí của một cá nhân hay một nhóm, một tổ chức đối với cá nhân hoặc một tổ chức khác, tác động đến khả năng động viên các nguồn lực để đạt được mục đích của cá nhân hay tổ chức áp đặt ý chí đó.

2. Tổng Bí thư Hà Huy Tập với Xây dựng Đảng, tác giả PGS.TS.Vũ Quang Hiển, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Gần 16 năm kể từ khi tham gia hoạt động cách mạng đến lúc hy sinh khi mới 35 tuổi (ngày 26/8/1941), đồng chí Hà Huy Tập đã tỏ rõ bản lĩnh của một người cộng sản kiên cường; sống một cuộc đời cách mạng sôi nổi và vinh quang, hết lòng vì lý tưởng của Đảng, sự nghiệp cách mạng của nhân dân. Đặc biệt, trong khoảng 18 tháng giữ trọng trách Tổng Bí thư của Đảng (từ tháng 7/1936 đến tháng 3/1938), đồng chí đã có những đóng góp cực kỳ quan trọng về xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; là một trong những nhà lý luận xuất sắc của Đảng.

- Nỗ lực xây dựng Đảng về tổ chức, gương mẫu phê bình và tự phê bình, dũng cảm chịu trách nhiệm và tự giác chấp hành kỷ luật Đảng.

- Kiên quyết đổi mới tư duy chính trị trên cơ sở vận dụng sáng tạo lý luận Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam để xác định đường lối chiễn lược đúng đắn.

- Nắm vững mục tiêu chiến lược, định ra sách lược phù hợp với yêu cầu cách mạng từng giai đoạn; chú trọng công tác tư tưởng nhằm thống nhất ý chí và hành động trong Đảng.

3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng trong quân đội, tác giả Trung tướng Nguyễn Hữu Xuân, Cục trưởng Cục tổ chức, Tổng cục Chính trị.

Sau chiến tranh, công tác tổ chức xây dựng Đảng bộ quân đội tiếp tục phải giải quyết đồng thời nhiều nhiệm vụ to lớn. Dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị, Cục tổ chức đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhóm nhiệm vụ lớn như: nhanh chóng kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân theo tổ chức biên chế mới; tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị thành lập các cấp ủy, tổ chức đảng cho nhiệm vụ chính trị trọng tâm (bảo vệ biên giới phía Bắc và biên giới tây Nam); đặc biệt là đổi mới công tác tổ chức xây dựng Đảng phù hợp với nhiệm vụ xây dựng quân đội tiên lên chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, đội ngũ cán bộ, cơ quan ngành tổ chức xây dựng đảng trong quân đội tiếp tục phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đổi mới nội dung và tác phong công tác, tăng cường đoàn kết thống nhất, chủ động, sáng tạo; tích cực học tập, rèn luyện nâng cao nhận thức, trách nhiệm và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Sát cánh cùng với cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân xây dựng Đảng bộ quân đội mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

4. Để xây dựng và thực hiện tốt chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tác giả TS.Trương Thị Bạch Yến.

Để chuẩn bị nguồn cán bộ kế tục, các đề án tạo nguồn cán bộ thông qua chính sách đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ trẻ và sinh viên khá, giỏi thuộc diện thu hút vào các cơ quan của hệ thống chính trị được triển khai quyết liệt, nâng mặt bằng trình độ của cán bộ các cấp lên mức đạt và có nơi đạt chuẩn. Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng  cán bộ cả trong và ngoài nước, trong và ngoài đảng, trong và ngoài khu vực nhà nước, hàng loạt chương trình, đề án ra đời. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (đề án 165), sau gần 8 năm hoạt động đến nay đã tổ chức chức cho gần 14.000 lượt cán bộ gồm các loại hình: đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ, bồi dưỡng ngắn hạn và trung hạn nâng cao trình độ ngoại ngữ, chủ yếu là tiếng Trung, Anh, Lào, Cămpuchia..., góp phần nâng cao trình độ, mở rộng tầm nhìn, rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, quản lý, giao tiếp, đối ngoại không chỉ cho cán bộ ở Trung ương mà còn đối với cán bộ địa phương./.

5. Đôi điều về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, tác giả Ths.Lâm Quang Thao, Ban Tổ chức Quận ủy Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trong giai đoạn hiện nay, khi nước ta đẩy mạnh sụ nghiệp CNH, HĐH, phát triển kinh tế thị trường, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, thực hiện dân chủ hóa xã hội, hội nhập quốc tế ngày càng sâu, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước càng có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm bảo đảm nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo ra sức mạnh tổng hợp, đồng thuận của cả hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ cách mạng. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng vừa phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tốt hơn tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan nhà nước, vừa tránh bao biện, làm thay nhưng không buông lỏng sự lãnh đạo.

Thực tiễn cho thấy, qua 30 năm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước đã có nhiều đổi mới, ngày càng dân chủ hơn và đạt hiệu quả cao hơn.

Như vậy, nhờ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp ngày càng dân chủ, thực quyền, phát huy rõ rệt vai trò, chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Đảng được khẳng định bằng kết quả thực tế./.

Phạm Thanh

Tổng hợp

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website