Tổng hợp Tạp chí Lịch sử Đảng số 4 năm 2016

Ngày đăng: 19/05/2016

Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh thể hiện hệ thống giá trị toàn diện và sâu sắc mang tính khoa học, cách mạng và nhân văn trong hoạt động ngoại giao. Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh thuộc phạm trù của văn hóa ngoại giao mácxít, đồng thời mang đậm dấu ấn và là đỉnh cao của văn hóa ngoại giao Việt Nam. Trong bối cảnh đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực và trên thế giới, việc nghiên cứu, học tập và phát huy giá trị nhân văn trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

1. Giá trị nhân văn trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, tác giả Ths. Nguyễn Thị Minh Thùy - Học viện Báo chí và Tuyền truyền; Nguyễn Tùng Lâm, Đại học Chính trị - Bộ Quốc phòng.

Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh thể hiện hệ thống giá trị toàn diện và sâu sắc mang tính khoa học, cách mạng và nhân văn trong hoạt động ngoại giao. Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh thuộc phạm trù của văn hóa ngoại giao mácxít, đồng thời mang đậm dấu ấn và là đỉnh cao của văn hóa ngoại giao Việt Nam. Trong bối cảnh đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực và trên thế giới, việc nghiên cứu, học tập và phát huy giá trị nhân văn trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

- Ngoại giao gắn liền với mục tiêu chính trị cao cả là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

- Ngoại giao vì hòa bình và phát triển

- Xây dựng nền ngoại giao nhân dân

- Kiên định về chiến lược, mềm dẻo về sách lược

- Ngoại giao thu phục lòng người bằng chính nghĩa

- Phong cách và nghệ thuật ngoại giao

Với trí tuệ sắc bén, sự hiểu biết sâu rộng về văn hóa phương Đông, phương Tây, Hồ Chí Minh đã vận dụng nhuần nhuyễn trong hoạt động ngoại giao, kịp thời phát hiện mâu thuẫn cũng như sự biến hóa của chúng và đã có đối sách thích hợp, kịp thời, đạt được kết quả có lợi nhất cho cách mạng và đất nước.

2. Một số luận điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng chi bộ trở thành hạt nhân của tổ chức cơ sở Đảng, tác giả PGS, TS.Trần Minh Trưởng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Ths. Hoàng Diệu Thúy - Trường Đại học Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Trên cơ sở tiếp thu những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng chính đảng của giai cấp vô sản, trong công tác xây dựng Đảng, một trong những vấn đề Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu là công tác xây dựng chi bộ. Những luận điểm của Hồ Chí Minh về công tác xây dựng chi bộ, đặc biệt là phương thức xây dựng chi bộ trở thành hạt nhân của tổ chức cơ sở đảng đã được Đảng cộng sản Việt Nam vận dụng, phát triển sáng tạo trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng Việt Nam.

Xuất phát từ nhận thức về vai trò, vị trí của chi bộ đảng trong toàn bộ hệ thống cơ cấu tổ chức của Đảng, Hồ Chí Minh chỉ đạo phải tổ chức các chi bộ đảng sao cho phù hợp với đặc điểm tình hình ở Việt Nam, trong từng giai đoạn cách mạng. Cho dù ở bất cứ giai đoạn cách mạng nào, vai trò của chi bộ cũng là hạt nhân.

Với nhãn quan chính trị sâu rộng, nhạy bén, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra những quyết định sáng suốt về hình thức tổ chức bộ máy, phương thức lãnh đạo, cũng như hoạt động của Đảng nói chung và của chi bộ nói riêng. Chính nhờ có sự linh hoạt, sáng tạo về hình thức tổ chức và phương thức hoạt động như vậy, mới bảo đảm cho hoạt động của Đảng được thông suốt, mau lẹ, kịp thời, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Chỉ có như vậy, công tác xây dựng Đảng mới có hiệu quả, Đảng mới đảm bảo được vai trò lãnh đạo của mình, hoàn thành sứ mệnh cách mạng và trọng trách mà nhân dân tin tưởng giao phó.

3. Nhận thức của Đảng về kinh tế tư nhân qua 30 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, tác giả TS.Nguyễn Thị Hồng Mai, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát triển kinh tế tư nhân được coi là một vấn đề tất yếu, có tính chiến lược trong tiến trình xây dựng và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần định hướng XHCN ở nước ta. Sau 30 thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, những thành tựu quan trọng đạt được về kinh tế là một minh chứng sinh động về vai trò của Đảng trong lãnh đạo kinh tế nói chung và kinh tế tư nhân nói riêng.

Đánh giá đúng vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế nhiều thành phần là một trong những động lực của tăng trưởng kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới. Nhận thức của Đảng về vấn đề này cũng là một quá trình ngày càng đi đến sự hoàn thiện và khoa học hơn.

Phát triển thành phần kinh tế tư nhân theo đúng quỹ đạo và định hướng XHCN là một nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, cần phải tiếp tục nghiên cứu về lý luận và tổng kết thực tiễn. Kinh tế tư nhân chỉ có thể phát triển đúng định hướng XHCN khi Đảng và Nhà nước có chính sách và biện pháp quản lý phù hợp để không làm mất động lực phát triển, nhưng cũng không để kinh tế tư nhân vận động một cách tự phát, ngoài quy định của pháp luật, góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam phát triển hiện đại và bền vững.

4. Đảng lãnh đạo cải cách hành chính Nhà nước (1996 - 2016), tác giả TS.Trần Đình Thắng, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, Đảng và Nhà nước xác định nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước là trọng tâm của cải cách, xây dựng bộ máy nhà nước. Nghiên cứu và đúc rút  những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo đối với Nhà nước, lựa chọn nội dung, phương thức cải cách, xây dựng nguồn nhân lực, phân cấp quản lý Nhà nước có giá trị lý luận và thực tiễn hiện nay.

Lãnh đạo tập trung, thống nhất và chặt chẽ công tác cán bộ và quản lý công tác cán bộ trong hệ thống hành chính nhà nước là một trong những nguyên tắc và nhiệm vụ trọng yếu của Đảng. Đảng đưa ra đường lối, chủ trương và các chính sách cụ thể về xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong bộ máy hành chính nhà nước; quyết định thành lập, biên chế các tổ chức, xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chính trị và cán bộ quản lý nhà nước, xây dựng quy chế phối hợp, tăng cường dân chủ để kiểm tra, giám sát cán bộ và thực hiện công tác cán bộ; bố trí cán bộ thông qua việc giới thiệu những đảng viên ưu tú có đủ năng lực và phẩm chất vào hoạt động trong các cơ quan lãnh đạo chính quyền và lãnh đạo để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bầu cử, hoặc bổ nhiệm theo đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc về công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước; đặc biệt là lựa chọn, giới thiệu các đồng chí cán bộ, đảng viên ưu tú giữ các vị trí chủ chốt, quan trọng trong bộ máy hành chính nhà nước và luôn theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất để họ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

5. Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển vùng Tây Bắc thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tác giả TS. Nguyễn Thị Mai, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đảng cộng sản Việt Nam rất chú trọng định hướng phát triển vùng, trên cơ sở khai thác thế mạnh, tiềm năng của mỗi vùng để hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý và liên kết giữa các vùng, tạo nên sự phát triển kinh tế xã hội đồng bộ trên cả nước. Vùng Tây Bắc nằm trong tổng thể hệ thống phân vùng và được chú trọng đặc biệt khi bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

Vùng Tây Bắc giữ một vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trên nhiều phương diện, nhất là về an ninh - quốc phòng. Vì thế, phát triển vùng Tây Bắc mạnh về kinh tế, vững chắc về an ninh - quốc phòng là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm. Thực tế công tác này đã đạt được những thành tựu quan trọng, nhưng cũng vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, cần có sự quan tâm và đầu tư hơn nữa.

Vì vậy, từ chủ trương của Đảng, để có chính sách phù hợp nhằm phát triển bền vững vùng Tây Bắc phải xác định vùng có lợi thế cạnh tranh trên cơ sở của bộ số liệu thống kê cụ thể, chiến lược phát triển kinh tế vùng phải có sự thay đổi một cách toàn diện từ phát triển theo bề rộng, sang phát triển theo chiều sâu, nâng cao chất lượng và hiệu quả, cần có sự hợp tác, phân công chặt chẽ giữa các tỉnh trong vùng nhằm tạo ra chuỗi phát triển có tính bền vững. Gắn trách nhiệm quản lý nhà nước, khen thưởng, xử phạt và đề bạt, bổ nhiệm của người đứng đầu các tỉnh, huyện, xã với việc thực hiện các chương trình, chính sách. Bên cạnh đó, phát triển vùng vẫn đặt trong mối quan hệ giữa việc giải quyết các vấn đề xã hội một cách khoa học và hiệu quả với đầu tư nhằm mang lại hiệu quả kinh tế./.

 

 

Phạm Thanh

Tổng hợp

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website