Tổng hợp Tạp chí Xây dựng Đảng số 3 năm 2016

Ngày đăng: 20/04/2016

Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh giản, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với cán bộ là định hướng, cơ sở phương pháp luận để Đảng ta củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ khi tình trạng vừa thừa, vừa thiếu càn bộ còn phổ biến, chậm khắc phục.

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về gắn kết tổ chức bộ máy với cán bộ, tác giả PGS.TS.Nguyễn Thế Tư.

Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh giản, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với cán bộ là định hướng, cơ sở phương pháp luận để Đảng ta củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ khi tình trạng vừa thừa, vừa thiếu càn bộ còn phổ biến, chậm khắc phục. Trong hơn 10 năm qua, Đảng ta đã có những chủ trương, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (HTCT) gắn với tinh giản biên chế. Từ hiện trạng này, để thực hiện có hiệu quả Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

- Đầu tư nghiên cứu tổng kết về tổ chức bộ máy của HTCT gắn với tinh giản biên chế, đi sâu luận giải cơ sở khoa học, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức bộ máy theo hướng "thà ít mà tốt". Cần luận chứng rõ vì sao phải có bộ máy, vì sao phải sáp nhập hoặc tách ra để bộ máy hoạt động có hiệu quả, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

- Các tổ chức, cơ quan của HTCT tiếp tục thực hiện đề án mô tả vị trí làm việc một cách cụ thể, từ đó làm cơ sở cho việc bố trí cán bộ, công chức hợp lý, khoa học phù hợp với sở trường từng người.

- Đảng, Nhà nước cần quy định cụ thể số lượng cấp phó trong HTCT, lực lượng vũ trang nhằm bảo đảm thống nhất, đồng bộ. Thực tế đang có tình trạng "lạm phát" cấp phó ở một số cơ quan, ban, ngành dẫn tới lãng phí trong bố trí ngân sách và chế độ công vụ.

- Từng bước nhân rộng kinh nghiệm hay ở nhiều đơn vị về thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tổ chức thi tuyển nghiêm túc, công khai, công tâm, công bằng và thật sự có hiệu quả là biện pháp cần thiết để bổ sung đội ngũ cán bộ, công chức 'vừa hồng vừa chuyên" cho hệ thống chính trị./.

2. Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao, tác giả Nguyễn Khắc Dịu, Vụ Trưởng Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, Ban TCTƯ.

Đối tượng bồi dưỡng là các đồng chí ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Khóa XI, các đồng chí quy hoạch lãnh đạo chủ chốt cán bộ, ban, ngành, đoàn thể và tương đương ở Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2011-2015 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Chương trình, nội dung bồi dưỡng phải đáp ứng yêu cầu: Đổi mới chương trình theo hướng chọn lọc, thiết thực, sát với đối tượng, mục tiêu đào tạo. Việc đổi mới chương trình, nội dung đào tạo vừa đảm bảo tính khoa học, cơ bản và hệ thống, vừa bảo đảm tính hiện đại, thực tiễn và chuyên môn, nghiệp vụ.

Đổi mới nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược có việc chưa từng làm, chưa có tiền lệ, gặp rất nhiều khó khăn,vướng mắc trong quá trình thực hiện nhưng đã đạt được kết quả tích cực. Chính tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm tạo nên thành công. Thời gian tới, cần phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, chủ động đổi mới trong công tác cán bộ, khắc phục tư duy kinh nghiệm, thiếu tính khoa học; chú trọng hơn nữa đào tạo, bồi dưỡng "nghề" theo chức danh: bồi dưỡng bí thư cấp ủy (huyện, tỉnh, thành ủy và tương đương); bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho phó bí thư, UVBCH đảng bộ tỉnh, thành và tương đương. Thực hiện liên tục, thường xuyên việc bồi dưỡng cập nhật tri thức mới, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ đức, tài, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng./.

3. Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ, tác giả Hồng Vân

Trong những năm tới, tình hình trong nước tuy có nhiều thuận lợi, những cũng còn nhiều khó khăn. Nguy cơ tụt hậu về kinh tế và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí đang có diễn biến phức tạp. Mặt khác, sự chống phá của các thế lực thù địch đối với Đảng ta ngày càng quyết liệt, nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" vẫn tồn tại. Yêu cầu đặt ra là phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, ngành từ Trung ương đến cơ sở có đủ năng lực và phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của sự nghiệp đổi mới. Thực tiễn cho thấy, dù có đường lối, chiến lược phát triển đúng đắn nhưng nếu đội ngũ cán bộ tư duy theo kiểu cũ, bảo thủ, trì trệ, không được trẻ hóa, nâng cao trình độ về các mặt thì vẫn không thể thành công. Vì vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước với một số yêu cầu, nhiệm vụ sau đây:

- Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về chiến lược cán bộ thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

- Để thực hiện chiến lược cán bộ, phải xây dựng tiêu chuẩn cán bộ cụ thể. Tất cả các chức danh cán bộ đều phải có tiêu chuẩn, quy định rõ về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chức trách, nhiệm vụ.

- Chỉ đạo thực hiện tốt việc rà soát, đánh giá cán bộ. Phải có quy chế, hướng dẫn quy trình đánh giá cán bộ, coi khâu cán bộ tự đánh giá, nhận xét của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo cơ quan, cấp ủy nơi cán bộ làm việc, của cơ quan quản lý cán bộ được phân cấp.

- Đổi mới quy trình lựa chọn, bố trí, sắp xếp, đề bạt, luận chuyển cán bộ, thực hiện tốt việc thi tuyển công chức, cán bộ quản lý của các ngành, các cấp bảo đảm dân củ, công khai, có quy chế chặt chẽ.

- Cần có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy các cấp và vai trò tham mưu của cơ quan tổ chức - cán bộ. Những cán bộ tổ chức được phân công làm tham mưu giúp cấp ủy phải là những người có phẩm chất chính trị tốt, công tâm, trung thực, khách quan, có nhiệt tình, trách nhiệm, ý thức kỷ luật, có khả năng nghiên cứu tổng hợp, đề xuất được những chủ trương, biện pháp chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ./.

4. Xây dựng Đảng từ cuộc vận động "Người cộng sản trẻ", tác giả Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh.

Nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm của mình trong tham gia xây dựng Đảng, nhiều năm qua, đặc biệt là trong giai đoạn 1994 đến nay, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã kiên trì, quyết liệt chỉ đạo các cấp bộ đoàn trên địa  bàn Thành phố triển khai cuộc vận động "người cộng sản trẻ". Cuộc vận động được tổ chức với mong muốn thông qua các nhóm giải pháp cụ thể, đồng bộ để định hướng và tạo môi trường cho đoàn viên ưu tú, đảng viên trẻ rèn luyện, công hiến và trưởng thành, qua đó tham gia một cách tích cực, hiệu quả vào sự phát triển của Thành phố. Sau hơn 20 năm thực hiện, trong số        314 315 lượt đoàn viên ưu tú được giới thiệu có 65,255 đồng chí được kết nạp, chiếm 47,4 % tổng số đoàn viên mới kết nạp của Đảng bộ Thành phố. Năm 2015, có 5 056 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, chiếm 60,5 %.

Trước yêu cầu mới của công tác xây dựng Đảng, việc kiên trì thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "người cộng sản trẻ" trong thời gian tới là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp bộ đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc vận động sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục, có chiều sâu. Thành đoàn phấn đấu hàng năm có từ 30 % đoàn viên ưu tú trở lên được kết nạp vào Đảng vào 70 % đảng viên mới kếp nạp là đoàn viên ưu tú./.

5. Về thực hiện chủ trương bố trí cán bộ không phải là người địa phương, tác giả PGS.TS Đinh Ngọc Giang, Ths. Lê Thị Minh Hà, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Ngày 21/6/2014, tại hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (khóa XI) đã nhấn mạnh hiệu quả tích cực việc bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương: "Kết quả cho thấy chủ trương này mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đổi mới cán bộ, tránh được sự trì trệ, bảo thủ của cán bộ khi công tác lâu ở địa phương, hạn chế những tác động không mong muốn của mối quan hệ họ hàng, người quen vào tạo điều kiện cho cán bộ tự rèn luyện đổi mới mình".

Tuy nhiên, chủ trương luân chuyển, bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo không phải là người địa phương trong thời gian qua cũng bộc lộ môt số hạn chế, bất cập như: Một số địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và thực hiện bố trí còn thiếu chủ động, chưa tích cực. Một số nơi chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp trên và cấp dưới, nơi đi và nơi đến nên kết quả không đồng đều mà còn khác nhau. Việc lựa chọn địa bàn, chức danh bố trí cán bộ trong một số trường hợp còn bất hợp lý, thậm chí còn trái ngành, trái nghề, vừa không đáp ứng yêu cầu đào tạo, vừa hạn chế sự đóng góp của cán bộ không phải là người địa phương từ nơi đi, nơi đến chưa được quy định thật cụ thể, dẫn đến việc đánh giá, sử dụng cán bộ sau bố trí có trường hợp còn bất cập, thiếu chính xác. Một số cán bộ được bố trí còn chậm tiếp cận công việc, đóng góp đối với nơi đến còn hạn chế; cá biệt còn có biểu hiện chọn địa bàn, chọn vị trí. Chế độ, chính sách đối với cán bộ thực hiện chủ trương này chưa đồng bộ, thời gian công tác ở địa phương chưa thống nhất, ảnh hưởng đến công tác bố trí cán bộ.

Hiệu quả của việc bố trí cán bộ không phải là người địa phương, sự phát triển ở địa phương nơi cán bộ được bố trí, tác động tích cực tới đội ngũ cán bộ tại chỗ, từ đó nhân rộng mô hình khi có điều kiện hoặc có phương hướng, giải pháp khắc phục./.

Phạm Thanh

Tổng hợp

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website