Tổng hợp Tạp chí Dân vận số 3 năm 2016

Ngày đăng: 20/04/2016

Thời đại đã thay đổi, cục diện cũng có nhiều xáo trộn, biến động không ngừng, cho nên Việt Nam không thể không nhìn thẳng vào tình hình thực tế để có một nhận thức khách quan, đầy đủ, xây dựng cho mình những quan điểm mới phù hợp.

1. Cần một công cuộc đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, tác giả Nguyễn Thị Bình - Nguyên Phó Chủ tịch nước cộng hòa XHCN Việt Nam.

Thời đại đã thay đổi, cục diện cũng có nhiều xáo trộn, biến động không ngừng, cho nên Việt Nam không thể không nhìn thẳng vào tình hình thực tế để có một nhận thức khách quan, đầy đủ, xây dựng cho mình những quan điểm mới phù hợp. Trước hết phải thấy mục tiêu lý tưởng của chúng ta về chủ nghĩa xã hội là những ước vọng cao cả về tương lai nhưng trên thực tế con đường đến đích đó còn xa như Lênin đã nhận định: Chủ nghĩa tư bản chỉ có thể bị xóa bỏ và chủ nghĩa xã hội được thiết lập khi có lực lượng xã hội đủ sức thay thế nó. Hiện thực trước mắt chúng ta phải phấn đấu cho mục tiêu một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chúng ta phải nghĩ đến dân tộc, đặt lợi ích của quốc gia và cuộc sống của nhân dân lên trên hết, xây dựng đất nước Việt Nam không thua kém các nước khác.

Muốn như vậy, Đảng, Nhà nước, những người lãnh đạo đất nước phải đặt lợi ích đất nước lên trên hết, phải có tư duy mới và phải là những người gương mẫu nhất, quyết tâm tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới đất nước đồng bộ và mạnh mẽ cả về kinh tế, chính trị, xã hội.

Chủ động và đẩy nhanh đổi mới chính trị là đòi hỏi khách quan và đặt ra cấp bách để tạo ra động lực phát triển toàn diện. Phương thức lãnh đạo, hoạt động và tổ chức của bộ máy Đảng, Nhà nước, đoàn thể quần chúng xã hội các cấp trong hệ thống chính trị đất nước phải được đổi mới theo sát với thực tiễn tình hình. Phải nỗ lực xây dựng nhà nước pháp quyền thật sự của dân, do dân, vì dân./.

2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tác giả Nguyễn Thế Trung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII thành công tốt đẹp. Một trong những nhiệm vụ quan trọng về xây dựng Đảng được đề cập trong Nghị quyết là "tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân".

Nghị quyết đưa ra một số mục tiêu rất rõ về công tác dân vận, để phấn đấu thực hiện các mục tiêu công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ cho cấp ủy các cấp phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

- Tổ chức học tập, quán triệt đến các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, đến các tầng lớp nhân dân về Nghị quyết XII của Đảng, trong đó có nội dung công tác dân vận của Đảng. Đồng thời xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận.

- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Lãnh đạo, chỉ đạo nhà nước kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn và đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

- Tiếp tục lãnh đạo, tăng cường và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận./.

3. Tăng cường xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc đổi mới, tác giả TS.Thào Xuân Sùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Quan hệ cốt yếu và hệ trọng giữa Đảng lãnh đạo với nhân dân đã trở thành giá trị văn hóa tinh thần vô giá và quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam trước đây, hiện nay và thời gian tới, bởi giá trị đó đã làm rạng rỡ dân tộc ta và non sông đất nước ta.

Với sự nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân đạt được những thành tựu rất quan trọng. Đảng cần phát huy thành tựu, tăng cường xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

- Thứ nhất, đồng thời với việc phát huy những thành tựu quan trọng đã đạt được trọng xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, Đảng ta phải chăm lo xây dựng tiềm lực tư tưởng, lý luận, trí tuệ của mình để bảo đảm sự đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng, ý Đảng hợp với lòng dân.

- Thứ hai, trong những năm tới, cần đẩy mạnh lãnh đạo có hiệu quả công cuộc đổi mới và tăng cường việc thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, các chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước theo hướng phát huy dân chủ và xây dựng nhà nước ta thực sự là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, đảm bảo nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

- Thứ ba, các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cần quan tâm lãnh đạo đổi mới nội dung, phươg thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, hướng về cơ sở và gắn bó mật thiết với các tầng lớp nhân dân.

- Thứ tư, coi trọng tổ chức thực hiện nghiêm túc và sơ kết, hướng dẫn trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Phát huy sức mạnh của quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, giữa nhân dân với Đảng trong thực hiện công cuộc đổi mới vì độc lập - tự do - hạnh phúc luôn là khát vọng cao đẹp nhất của nhân dân ta./.

4. Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ hiện nay, tác giả Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Giáo dục thanh niên là nhiệm vụ cả hệ thống chính trị, trong đó Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được Đảng tin cậy giao nhiệm vụ là "trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên", thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Trong những năm qua, Đoàn đã đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, tập trung phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, phát huy tính tích cực, tự giác trong tự bồi dưỡng, tự giáo dục của thanh thiếu nhi..

Để góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thiết nghĩ, Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị cần đầu tư đúng mức cho công tác bồi dưỡng, giáo dục thanh thiếu niên. Đối với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xác định tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

- Thứ nhất, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, với sự tham gia, phối hợp có trách nhiệm của ngành giáo dục, gia đình, đoàn thể và xã hội.

- Thứ hai, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục trong trong tổ chức các phong trào hoạt động cách mạng, tạo môi trường thực tiễn để thanh thiếu nhi rèn luyện và phấn đấu.

- Thứ ba, xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, làm cơ sở để thực hiện tốt chức năng giáo dục thanh thiếu nhi. Đổi mới nội dung, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn, hội, đội phù hợp với yêu cầu tình hình mới.

- Thứ tư, phát huy ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, nâng cao vai trò của hệ thống báo chí, xuất bản của đoàn trong giáo dục thanh thiếu nhi.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò và sức mạnh của thanh niên càng được phát huy, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc, bồi đắp thêm những phẩm chất tốt đẹp của thanh niên Việt Nam./.

5. Phát huy truyền thống và kinh nghiệm 55 năm công tác quần chúng của Đảng bộ Ngoài nước, tác giả Phạm Văn Dương, Phó Bí thư Đảng ủy ngoài nước.

Cùng với sự phát triển nhanh của tình hình và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng ở ngoài nước, đội ngũ cán bộ đảng viên ở nước ngoài đã nêu cao vai trò là hạt nhân chính trị góp phần rất quan trọng và việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó. Hàng năm, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Đảng ủy Ngoài nước đã triển khai phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tổ chức đảng, đảng viên, quần chúng ta ở ngoài nước; quan tâm kiện toàn, củng cố tổ chức đảng; chú trọng công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận, thông tin tuyên truyền; phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng, đảng viên đội với công tác vận động quần chúng.

Từ năm 2011 đến nay, Đảng ủy ngoài nước đã phát động cuộc vận động "cán bộ, đảng viên, quần chúng người Việt Nam ở ngoài nước hướng về Trường Sa thân yêu" được các cấp ủy tích cực triển khai, nhận được số tiền ủng hộ nhiều tỷ đồng của đảng viên, quần chúng, đồng thời tổ chức đoàn công tác với sự tham gia của đại diện quần chúng, cộng đồng một số nước đi trao quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Đảo Trường Sa. Thông qua các hoạt động, người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng hiểu sâu hơn về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiều bà con đã đầu tư vốn, kỹ thuật, công nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

Phạm Thanh

Tổng hợp

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website