Tổng hợp Tạp Chí Cộng sản số 880 (2 – 2016)

Ngày đăng: 20/04/2016

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Tạp chí đăng ảnh chân dung đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII và giới thiệu tiểu sử của đồng chí. Tạp chí cũng đăng danh sách các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII; Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Chuyên mục còn có bài: “Diễn văn khai” mạc do đồng chí Trương Tấn Sang – Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XI, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trình bày. Trong diễn văn, đồng chí có nêu: “Đại hội XII của Đảng là Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Với tinh thần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ và niềm tin tưởng sâu sắc, đồng chí đã tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

     @ “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” là Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về các văn kiện tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọngtrình bày tại phiên khai mạc ngày 21/1/2016. Báo cáo trình Đại hội đã trình bày đã trình bày toàn diện, đầy đủ, cụ thể các vấn đề và nội dung cốt lõi trong các văn kiện như: Vững bước trên con đường đổi mới; Phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trong nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ đại hội XII, trong khi triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ Nghị quyết của Đại hội trên các lĩnh vực, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Một là, Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện“tự diễn biên”“tự chuyển hoá” trong nội bộ. Hai là, xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Ba là, tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bốn là, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.Năm là, thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, an sinh xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Sáu là, phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh. Đại hội XI là cơ sở vững chắc để Đảng ta đưa ra những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, dân tộc. Sự đồng lòng, nhất trí và tâm huyết, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là nguồn sức mạnh vô tận. Chúng ta nhất định thành công trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

    @ Ngày 28/1/2016, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới” Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng; Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm các đồng chí tiêu biểu cho hơn 4,5 triệu đảng viên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức đẻ gánh vác trọng trách năng nề do Đảng và nhân dân giao phó. Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở nước ngoài hãy phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi  Nghị quyết Đại hội, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

     @  Chuyên måc Mừng Đảng – Mừng Xuân, tác giả Hoàng Bình Quân có bài “Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng trong tình hình mới” với nội dung: Trong những năm qua, công tác công tác đối ngoại của đảng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo điều kiện thuận lợi chung cho công tác đối ngoại của đất nước, góp phần củng cố nền tanngr chính trị, tăng cường sự gắn kết, bổ sung và thống nhất trong thực tiễn triển khai hoạt động đối ngoại đảng với ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân, đóng góp quan trọng vào thành quả của công tác đối ngoại tong việc tạo ra thế và lực mới cho đất nước. Đó chính là tiền đề, động lực để đối ngoại đảng tiếp tục phát triển, đưa quan hệ đối ngoại của Đảng ta, nước ta đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, công tác đối ngoại cần chú trọng mở rộng, làm sâu sắc hơn nữa các mối quan hệ, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

    @ “Thực hành và phát huy dân chủ qua 30 năm đổi mới” là bài viết của tác giả Lê Hữu Nghĩa. Dân chủ đã trở thành mục tiêu và động lực của công cuộc đổi mới. Vấn đề dân chủ ngày càng có tầm quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Những thành tựu của quá trình dân chủ đang góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhìn lại 30 năm đổi mới với những bài học: Đổi mới luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Qua thực trạng dân chủ trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, bài viết đã nêu lên những vấn đề đặt ra và một số giải pháp là: Xây dựng quy chế dân chủ trong Đảng; đẩy mạnh hơn nữa việc dân chủ hoá trong công tác cán bộ, cải tiến công tác bầu cử; xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân giám sát, kiểm tra Đảng, kiểm tra Nhà nước; tiếp tục nâng cao chất lượng các hình thức thực hiện dân chủ; nâng cao chất lượng và hiệu quả phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; nghiên cứu, xây dựng và ban hành các luật về trưng cầu ý dân, luật biểu tình, luật về hội, luật về tiếp cận thông tin; thực hiện tốt Quy định của Bộ Chính trị khoá XI ngày 25/4/2015 “về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước”

   @  Ngoài các bài viết điển hình trên còn có các bài: “Đổi mới toàn diện công tác công an đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước” , tác giả Trần Đại Quang“Thành tựu đối ngoại Việt Nam trong 5 năm qua”, tác giả Phạm Bình Minh“Bảo đảm quyền con người, quyền công dân – tư tưởng xuyên suốt trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015”, tác giảNguyễn Hoà Bình“Công cuộc giảm nghèo của Việt Nam: Những thành tựu nổi bật và giải pháp khắc phục những hạn chế trong thời gian tới”, tác giả Phạm Thị Hải Truyền“Ngành tài chính nỗ lực thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 – 2015”, tác giả Đinh Tiến Dũng“Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta”, tác giả Trần Ngọc Đường“Giữ gìn và phát triển sự nghiệp vẻ vang 86 năm của Đảng với dân tộc: Vì Việt Nam độc lập, thống nhất và chủ nghĩa xã hội; vì thế giới hòa bình, văn minh và thịnh vượng”, tác giả Nhị Lê“Đảng Cộng sản Việt Nam: Những bài học về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; tác giảNguyễn Trọng Phúc“Quản lý văn hóa và văn hóa quản lý đối với lễ hội cổ truyền ở Việt Nam hiện nay”, tác giả Bùi Quang Thanh. Chuyên mục Thế giới: Vấn đề - Sự kiện có bài “Một số dự báo về cục diện thế giới năm 2016”, tác giả Nguyễn Nam Dương; “Châu Á - Thái Bình Dương năm 2015: Những thay đổi hướng tới một trật tự khu vực mới?”, tác giả Trần Việt Thái./.

ThS. Đỗ Mạnh Long

Tổng hợp

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website