Tổng hợp Tạp chí Thông tin khoa học Lý luận chính trị số 01 - 2016)

Ngày đăng: 20/04/2016

Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị là cuốn tạp chí cung cấp thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, các khoa học xã hội và nhân văn khác trong và ngoài nước, nhất là trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phục vụ cán bộ, lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học và các độc giả quan tâm tham khảo, nghiên cứu.

Trong số này, chuyên mục Tiêu điểm có bài “Chính sách xã hội và kiến tạo xã hội một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn”của GS,TS. Lê Ngọc Hùng với nội dung: Chính sách xã hội và kiến tạo xã hội có mối quan hệ chặt chẽ trong quá trình phát triển con người, phát triển bền vững, ổn định chính trị - xã hội. Dưới góc nhìn tổng quan về lý thuyết đến thực tiễn tác giả đã phân tích, luận giải một cách hệ thống các vấn đề liên quan đến chính sách xã hội và thuyết kiến tạo xã hội của Schneider và Ingram. Từ đó cho thấy, để nâng cao hiệu quả của chính sách xã hội nhằm phát triển bền vững cần phải quan tâm nghiên cứu các kiến tạo xã hội trong quá trình hoạch định, triển khai chính sách xã hội với tính cách là lĩnh vực nghiên cứu khoa học liên ngành xã hội học với các khoa học khác về mối quan hệ của chính cách với con người và xã hội. Tóm lại, Chích sách xã hội là quá trình chính sách nhằm nâng cao phúc lợi xã hội, bảo trợ xã hội và phát triển xã hội trên cơ sở bằng chứng khoa học.

 Chuyên mục Nghiên cứu lý luận chính trị trong nước có các bài: “Quan điểm, đường lối đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế trong dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng” của tác giả Đại tá, PGS, TS KHQS. Trần Nam Chuân. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng là nội dung mang tính tổng kết sâu sắc kết quả thực hiện trong 30 năm đổi mới và có nhiều điểm mới. Một trong những điểm nổi bật đó là tư duy mới của Đảng về công tác đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế tập trung vào một số các giải pháp cơ bản là: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo tình hình và tham mưu chiến lược, chủ động trong xây dựng và thực hiện thắng lợi chiến lược mở rộng đối ngoại và hội nhập quốc tế trong điều kiện mới; Tiếp tục mở rộng đối ngoại và hợp tác quốc tế với các đối tác song phương và đa phương nhưng phải có trọng điểm, ưu tiên đối tác chiến lược; Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị làm công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại, phối hợp với các bộ, ban, ngành địa phương có liên quan; Tiếp tục kiện toàn hệ thống các cơ quan, đơn vị làm công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại đồng thời nâng cao chất lượng cán bộ trực tiếp làm công tác đối ngoại…

“Bồi dưỡng tư duy chiến lược cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay, thực trạng và vấn đề đặt ra” của tác giả PGS, TS. Trần Văn Phòng. Bồi dưỡng tư duy chiến lược cho cán bộ lãnh đạo, quản lý là quá trình chủ động, tích cực, tự giác của các chủ thể giúp đội ngũ này nâng cao trình độ tư duy chiến lược – tư duy phản ánh đúng xu hướng vận động của thực tiễn trong tương lai, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý. Trước yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, để việc bồi dưỡng tư duy chiến lược cho cán bộ lãnh đạo, quản lý có hiệu quả cần thực hiện đồng bộ các giải pháp về nội dung, chương trình, đội ngũ giảng viên với phương pháp, cách thức bồi dưỡng cũng như dân chủ hoá hoạt động lãnh đạo, quản lý, rèn luyện đạo đức cách mạng cho họ, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật… Bài viết đã nêu một số yêu cầu đặt ra về tư duy chiến lược đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; Thực trạng bồi dưỡng tư duy chiến lược cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta. Qua đó đề xuất giải pháp bồi dưỡng năng lực tư duy chiến lược cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay như: Xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng phù hợp; bồi dưỡng phương pháp tư duy biện chứng duy vật; bồi dưỡng, rèn luyện năng lực tư duy chiến lược thông qua hoạt động lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tri thức khoa học và công nghệ hiện đại; dân chủ hoá đời sống xã hội và hoạt động lãnh đạo, quản lý; tăng cường rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý. Chỉ như vậy mới có được đội ngũ cán bộ có tầm nhìn xa trông rộng, có tư duy chiến lược trong hoạt động lãnh đạo, quản lý.

 

  Chuyên mục Nghiên cứu lý luận chính trị nước ngoài có bài“Chiến lược cân bằng và an ninh tập thể trong hệ thống thương mại quốc tế với Mỹ làm chủ đạo từ WTO đến TPP và TTIP” của tác giả ThS. Chung Xung (Đại học Tứ Xuyên Trung Quốc). Từ quan điểm chiến lược cân bằng và an ninh tập thể, bài viết đã nhìn lại quá trình chuyển đổi của hệ thống thương mại quốc tế do Mỹ nắm vai trò chủ đạo từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Tuy nhiên, hệ thống thương mại quốc tế trong khuôn khổ WTO ngày càng không đáp ứng được lợi ích thực sự của Mỹ thì xu hướng phá vỡ hệ thống hiện tại sẽ rất lớn. Cùng với việc ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TTP) và Hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) sự định hình lại hệ thống thương mại thế giới của Mỹ bắt đầu được phôi thai. Tóm lại, Hệ thống kinh tế và chính trị quốc tế vơi việc lấy an ninh tập thể của Mỹ làm giá trị quan đã xuyên suốt lịch sử Chiến tranh thế giới thứ hai. Để giải quyết sự đấu tranh lẫn nhau dưới chiến lược cân bằng, thực hiện an ninh tập thể nhằm ổn định chính trị và kinh tế lại có khiếm khuyết bẩm sinh đó là để đạt được an ninh tập thể, ở một mức độ nào đó các quốc gia cần từ bỏ một phần lợi ích thực tế. Tuy nhiên, khi sự cám dỗ của lợi ích thực tế phá vỡ nút van của an ninh tập thể, các nước sẽ sử dụng các biện pháp khác nhau để phá vỡ hệ thống chính trị, kinh tế hiện có và làm thế nào để cân bằng an ninh tập thể sẽ phụ thuộc vào thực lực của mỗi quốc gia.

  Chuyên mục Thông tin – Tư liệu có bài “Hoạt động của mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở tỉnh Thanh Hoá hiện nay ” của tác giả ThS, Đỗ Phương Anh. Bạo lực gia đình đã và đang trở thành vấn nạn xã hội của nhiều nước trong đó có Việt Nam nói chung và tỉnh Thanh Hoá là một điển hình. Tỉnh Thanh Hoá đã có những bài học kinh nghiệm trong tổ chức, thực hiện mô hình phòng, chống bạo lực gia đình như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình cho cộng đồng lồng ghép với việc thực hiện các mục tiêu khác trong câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, sự tham gia của các tổ chức đoàn thể ; Phát huy vai trò của các thiết chế gia đình, dòng họ, dư luận xã hội; mở rộng và đẩy mạnh hoạt động của các cơ sở tư vấn, cơ sở hỗ trợ về phòng, chống bạo lực gia đình; Tăng cường thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.  

  Ngoài các bài viết điển hình trên còn có các bài viết khác như:“Một số điểm mới về vấn đề dân chủ trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng”. Tác giả: PGS, TS. Đỗ Thị Thạch – ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền“Nhận diện biểu hiện của “Tư duy nhiệm kỳ” và “Bệnh thành tích” trong công tác kiểm tra, truy tố, xét xử và giải pháp khắc phục” của tác giả Cao Văn Thống“Những điểm nhấn phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2015 và triển vọng năm 2016” của TS. Nguyễn Thị Kim Nhã“Trật tự thế giới mới” của tác giả GS. Eric Brynjolfsson Andrew Mcafee – GS. Michael Spence“Lý thuyết phân tích lợi ích của Mỹ trong xung đột Xiry” của tác giả PGS,TS. Nhạc Cảnh Hán“Những bất ổn năm 2015 – Nguồn bất ổn năm 2016” của tác giả Lê Đỗ Huy“Mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định, phát triển trong công cuộc đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của tác giả ThS. Đỗ Thị Hường; “Đặc điểm, vai trò và yêu cầu của hoạt động thông tin khoa học phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” của tác giả ThS. Nguyễn Ngọc Lam – TS. Nguyễn Thị Hồng Lâm./.

ThS. Đỗ Mạnh Long Tổng hợp

Tổng hợp

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website