Tổng hợp Tạp chí Tuyên giáo số 3 - 2015.

Ngày đăng: 20/04/2016

Tạp chí số 3/2016 ra mắt bạn đọc với nhiều bài viết sâu sắc, hấp dẫn về các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chuyên  mục Vấn đề quan tâm với bài viết “Lựa chọn những người xứng đáng làm đại biểu Quốc hội khoá XIV” của PGS.TS Hồng Vinh. Thấm sâu lời dạy của Bác Hồ, 13 cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua, nhìn tổng thể, đã lựa chọn được những đại biểu xứng đáng với tâm nguyện của nhân dân với những phẩm chất cơ bản được thể hiện ở việc nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ không chỉ trên cương công tác cụ thể, mà từ đó góp sức xây dựng các văn bản pháp luật, thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát. Qua cuộc bầu cừ lần này, nhân dân mong muốn cần khắc phục nhanh hiện tượng có một số đại biểu hoạt động mang tính hình thức, không chịu khó đào sâu suy nghĩ để kiến nghị “kế sách”, không thường xuyên gần dân để nắm bắt đúng tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân… Ngày bầu cử Quốc hội tới gần nhưng còn nhiều việc phải làm, trong đó, việc hàng đầu và quan trọng là mở rộng dân chủ, tôn trọng quyền ứng cử, đề cử, lấy lợi ích tối cao của nhân dân và đất nước để hiệp thương, hoàn thiện danh sách bầu cử đại biểu Quốc hội ở từng quận, huyện, khu vực trên cơ sở giới thiệu của Mặt trận Tổ quốc các cấp. 

     Chuyên mục Định hướng công tác tuyên giáo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. “Kiện toàn đồng bộ các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”. Kết luận bài phát biểu, đồng chí nhấn mạnh “Sau Hội nghị này, cùng với việc lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự cấp cao tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII, chúng ta sẽ tiếp tục kiện toàn lãnh đạo các cơ quan của Trung ương Đảng, các ban cán sự đảng và đảng đoàn ở những nơi có sự thay đổi nhân sự. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại…đồng thời tiếp tục chuẩn bị chu đáo để tiến hành thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021”.

Bài “Công tác tuyên truyền góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp” của tác giả TS. Bùi Thế Đức - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Theo tác giả, để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, công tác thông tin, tuyên truyền thời gian tới cần được đẩy mạnh, quyết liệt kịp thời, rộng khắp hơn nữa và tập trung vào một số nội dung, nhiệm vụ quan trọng là: về nội dung tuyên truyền cần tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn của đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của các cử tri, các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; các hình thức tuyên truyền về bầu cử cần sáng tạo, linh hoạt hơn; đẩy mạnh cuộc đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tác, lợi dụng bầu cử để kích động gây rối, chia rẽ của các thế lực thù địch; các cơ quan truyền thông cần đi đầu trong tuyên truyền về bầu cử; các cấp uỷ Đảng chú trọng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử, tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc công tác tuyên truyền về bầu cử… Cuộc bầu cử thành công sẽ là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

     Chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi với bài: “Vì sao phải tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức” của PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc. Xây dựng Đảng về đạo đức là tăng cường bản chất cách mạng, khoa học và tính tiên phong, gương mẫu của Đảng chân chính cách mạng; xây dựng Đảng là đạo đức là văn minh; phải nhìn thẳng vào sự thật, nhận rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và cần phải ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái đó. Theo đó, đề cao xây dựng Đảng về đạo đức, Đại hội XII của Đảng cũng đã đề ra bốn giải pháp đề đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong nội bộ Đảng: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hoá” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm; xây dựng và thực hiện tốt các quy định để phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát của tổ chức đảng, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của nhân dân.

     Bài “Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công chức trong thời kỳ mới” của TS. Mai Đức Ngọc. Để đào tạo, sử dụng, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tác giả bài viết đã đề xuất một số giải pháp: Một là, tiếp tục đổi mới tư duy, hoàn thiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công chức. Hai là, coi trọng công tác đánh giá, tuyển chọn làm cơ sở cho việc quy hoạch, sử dụng đúng, hiệu quả đội ngũ cán bộ công chức. Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, công chức. Bốn là, phát hiện, đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức có triển vọng. Năm là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ, công chức…

     Ngoài các bài viết điển hình trên còn các bài “Bước chuẩn bị quan trọng cho bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp” của Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha;“Phát huy vai trò của thể loại chính luận trên Tạp chí Tuyên giáo trong phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” của Nhà báo lão thành Hà Đăng“Kinh nghiệm quản lý báo chí điện tử ở một số quốc gia trên thế giới” củaThs. Doãn Thị Thuận; “Quản lý nhà nước về biển tại địa phương hiện nay” của Ths. Đoàn Thị Thanh Mỹ. Chuyên mục còn có bài phỏng vấn đồng chí Vũ Mão, đồng chí Lê Quốc Phong “Chuyển động trẻ”.

     Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với bài viết của Th.s Vũ Kim Yến “Học và làm theo Bác trong văn hóa ứng xử”.

     Chuyên mục Thực tiễn-Kinh nghiệm giới thiệu các bài viết: “Hiệu quả phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang địa phương ở Hòa Bình” của tác giả Nguyễn Văn Toàn“Để báo chí điện tử thành phố Hồ Chí Minh thực sự là cầu nối giữa Đảng với dân” của tác giả Đỗ Quyết Thắng.

     Chuyên mục Văn hóa-Văn nghệ giới thiệu bài viết “Lý luận phê bình trong sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn nghệ Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của PGS.TS. Đào Duy Quát“10 năm thực hiện Chỉ thị 42 về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản” của TS. Nguyễn An Tiêm“Về chữ Tùy trong ứng xử” của PGS.TS Phạm Xuân Hảo.

     Chuyên mục Những vấn đề xã hội với bài viết “Sử dụng hiệu quả các nguồn lực để bảo đảm an toàn thực phẩm” của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long“Thể thao thành tích cao, cần lắm sự chuyên nghiệp” của tác giả Hoàng Vĩnh Giang.

     Chuyên mục Cùng suy ngẫm là bài viết của Thiện Văn “Bệnh cá nhân chủ nghĩa”.

     Chuyên mục Thông tin-Tư liệu  với Tin hoạt động ngành Tuyên giáo./.

ThS. Đỗ Mạnh Long

Tổng hợp

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website