Hội thảo chuyên đề

Tổng hợp Tạp chí Cộng sản số 883 (5-2016)
“Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân” là bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng diễn ra trong hai ngày 19 và 20/4/2016.
Tổng hợp Tạp chí Tuyên giáo số tháng 5/2016
Tạp chí số 5/2016 với nhiều bài viết định hướng công tác tuyên giáo của các tác giả, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
Tổng hợp Tạp chí Quản lý Nhà nước số 243 tháng 4/2016
Tạp chí Quản lý Nhà nước là cuốn tạp chí của Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia, xuất bản mỗi tháng một kỳ.
Tổng hợp Tạp chí Quản lý Nhà nước Số 242 tháng 3/2016
Tạp chí Quản lý Nhà nước là cuốn tạp chí của Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận Học viện Hành chính Quốc gia, xuất bản mỗi tháng một kỳ. Trong số (242) 3/2016 này có các chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghiên cứu - trao đổi; Kinh nghiệm thực tiễn; Nhìn ra nước ngoài; Tổ chức và các trường hành chính trên thế giới; Tin tức - sự kiện.
Tổng hợp Tạp chí Thông tin khoa học lý luận Chính trị số 03 - 2016
Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị là cuốn tạp chí cung cấp thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, các khoa học xã hội và nhân văn khác trong và ngoài nước, nhất là trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phục vụ cán bộ, lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học và các độc giả quan tâm tham khảo, nghiên cứu.
Tổng hợp Tạp chí Dân vận số 4 - 2016
Ngày 22/3/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Tổng hợp Tạp chí Lý luận chính trị Số 4 - 2016
Tạp chí Lý luận Chính trị là cuốn tạp chí của Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, xuất bản định kỳ một tháng một kỳ bao gồm các chuyên mục: Nghiên cứu – Phát triển lý luận; Đào tạo – Bồi dưỡng cán bộ; Thực tiễn – Kinh nghiệm; Nhân vật - sự kiện; Diễn đàn... điển hình có các bài sau:
Tổng hợp Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị Số 04/ 2016
Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị là cuốn tạp chí cung cấp thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, các khoa học xã hội và nhân văn khác trong và ngoài nước, nhất là trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phục vụ cán bộ, lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học và các độc giả quan tâm tham khảo, nghiên cứu.
Tổng hợp Tạp chí Xây dựng Đảng số 4 năm 2016
Khái niệm quyền lực ở đây là quyền lực chính trị, một hình thái đặc biệt, quan trọng nhất của quyền lực xã hội. Xã hội là một kết cấu có tổ chức của con người. Một trong các lý do để tổ chức xã hội tồn tại và phát triển là sự xác lập và phân chia quyền lực. Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về quyền lực.
Tổng hợp Tạp chí Lịch sử Đảng số 4 năm 2016
Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh thể hiện hệ thống giá trị toàn diện và sâu sắc mang tính khoa học, cách mạng và nhân văn trong hoạt động ngoại giao. Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh thuộc phạm trù của văn hóa ngoại giao mácxít, đồng thời mang đậm dấu ấn và là đỉnh cao của văn hóa ngoại giao Việt Nam. Trong bối cảnh đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực và trên thế giới, việc nghiên cứu, học tập và phát huy giá trị nhân văn trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Ngày đăng: Ngày hạ:

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnh



Liên kết website