Bảng theo dõi Kế hoạch đào tạo các lớp hệ Trung cấp Chính trị - Hành chính năm 2014
THEO DÕI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÁC LỚP HỆ TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH NĂM 2014
Kế hoạch đào tạo năm 2014
Các lớp hệ Trung cấp; Đại học, Cao cấp: 09 lớp với 930 học viên.
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2012
Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2012, giao Trường Chính trị tỉnh như sau:
Thông báo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2006 của trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc
Thực hiện Thông báo số 80/TB-TU ngày 23/2/2006 của Thường trực Tỉnh uỷ về việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2006 của tỉnh Vĩnh Phúc. Quyết định số 47/2005/QĐ-UBND ngày 30 -12-2005 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc thông báo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2006 của trường và đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp với nhà trường để thực hiện hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh giao cho, cụ thể như sau:
Xem tất cả »
Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014
Theo kết hoạch đã được phê duyệt năm 2013, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đã duy trì và mở mới được 59 lớp với 6.045 học viên thuộc các hệ đào tạo, liên kết đào tạo, bồi dưỡng (đạt 88,1% so với kế hoạch đề ra). Cụ thể như sau:
Tổng kết công tác năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013
Thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu, kế hoạch được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; sự chỉ đạo về chuyên môn của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2012 Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Các hoạt động chuyên môn như: giảng dạy; tổ chức thi, kiểm tra; chấm thi, chấm tiểu luận và quản lý học viên đã được coi trọng, có nhiều giải pháp đổi mới trong chỉ đạo.
Xem tất cả »
Tổng hợp Tạp chí Lịch sử Đảng số 9 năm 2016
Một trong những chủ trương được nêu bật tại Đại hội XII của Đảng là tích cực, chủ động hội nhập quốc tế. Và trên thực tế nước ta đang trong quá trình gia nhập hàng loạt hiệp định thương mại tự do (FTA) với 55 quốc gia; về chính trị - an ninh, nước ta là thành viên tích cực của hàng loạt thể chế đa phương khu vực và toàn cầu.
Tổng hợp Tạp chí Xây dựng Đảng số 9 năm 2016
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 đã xác định CCHC là một trong 3 khâu đột phá chiến lược để đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 phê duyệt Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 (gọi tắt là Nghị quyết 30c). Công cuộc CCHC theo Nghị quyết 30c đã đi qua nửa chặng đường và đạt được nhiều kết quả tích cực.
Tổng hợp Tạp chí Xây dựng Đảng số 8 năm 2016
Sau 30 năm đổi mới, cách mạng mước ta đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; đời sống nhân dân được nâng lên, trình độ dân trí ngày cao; Đảng nắm trong tay bộ máy tuyên truyền hùng hậu, hiện đại, vậy vì sau tính thuyết phục của công tác tư tưởng lại giảm sút như báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng đã thẳng thắn thừa nhận ? Hiện nay, nhân dân và kể cả cán bộ, đảng viên ít quan tâm đến các vấn đề lý luận xa xôi, trừu tượng. Việc học tập LLCT, chỉ thị, nghị quyết của Đảng hầu như không xuất phát từ nhu cầu, động lực bên trong mà chủ yếu từ yêu cầu hoàn thiện bằng cấp, chứng chỉ của vị trí công tác. Không ít cán bộ, đảng viên thiếu tập trung,làm việc riêng, ngủ gật, sử dụng điện thoại khi học tập LLCT hay quán triệt nghị quyết của Đảng. Trình độ LLCT của nhiều cán bộ, đảng viên không tương xứng với bằng cấp, chứng chỉ được trao....
Tổng hợp Tạp chí Lịch sử Đảng số 8 năm 2016
Bước sang giai đoạn cách mạng mới, ĐCSĐD và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã có những bước chuẩn bị rất cơ bản cả về lý luận và thực tiễn cho việc giải phóng dân tộc, giành độc lập và xác lập chế độ cộng hòa dân chủ ở Việt Nam.
Tổng hợp Tạp chí Quản lý Nhà nước Số 247 tháng 8/2016
Tạp chí Quản lý Nhà nước là cuốn tạp chí của Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia, xuất bản mỗi tháng một kỳ. Trong số (247) 8/2016 này có các chuyên mục: Nghiên cứu - trao đổi; Kinh nghiệm thực tiễn; Nhìn ra nước ngoài; Tin tức - sự kiện. Điển hình có các bài sau:
Xem tất cả »
Dữ liệu đang cập nhật
Đề tài “Thực trạng tổ chức, hoạt động của Công đoàn cơ sở tại các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay”
Trải qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đã cùng nhân dân cả nước viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Trong những năm gần đây, số DNNQD tăng rất nhanh và chiếm gần 90% tổng số doanh nghiệp. Cùng với sự tăng nhanh về số lượng, quy mô của các DNNQD, điều kiện sống của giai cấp công nhân từng bước được cải thiện và nâng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của mỗi địa phương. Song bên cạnh đó nhiều DNNQD vì lợi nhuận mà đã không đảm bảo chính sách, chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật. Phần lớn tổ chức công đoàn cơ sở tại các DNNQD chưa thực sự thể hiện rõ vai trò là tổ chức bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp khi công nhân gặp phải những trường hợp khó khăn nơi làm việc.
Đề tài "Thực trạng của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc"
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là điều kiện tồn tại và phát triển của con người và các sinh vật khác trên trái đất. Đó là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng. Mỗi quốc gia, mỗi địa phương có một quỹ đất đai nhất định được giới hạn bởi diện tích, ranh giới, vị trí...Việc sử dụng và quản lý quỹ đất đai này được thực hiện theo quy định của nhà nước, tuân thủ luật đất đai và những văn bản pháp lý có liên quan. Luật đất đai năm 2013 ra đời đã xác định đất đai thuộc sở hữu toàn dân và do nhà nước thống nhất quản lý.
Đề tài “Thực trạng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”
Sau 30 năm thực hiện chính sách đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu: tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, an sinh xã hội được cải thiện và chính trị ổn định, đặc biệt là sự liên tục phát triển của lực lượng lao động cả về lượng và chất. Đảng và Nhà nước luôn xác định vấn đề phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là vấn đề chiến lược. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam 2011 – 2020 khẳng định: “Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, đảm bảo cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy nhân tài, đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế tri thức”.
Đề tài "Hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế của Hội Nông dân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay."
Thực hiện Nghị quyết Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, đề án số 2193 của UBND tỉnh về “chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp” và “phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân” Hộ Nông dân Vĩnh Phúc đã phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau vượt qua mọi khó khăn phát triển kinh tế nông nghiệp và đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.
Đề tài: “Thực trạng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật tại Đảng bộ huyện Bình Xuyên trong giai đoạn hiện nay (từ 2005 đến nay)”
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Đảng. Từ khi thành lập, Đảng luôn chú trọng, quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật. Đảng ta xác định: kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng; lãnh đạo phải có kiểm tra; lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Trên thực tế, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ quan điểm, đường lối, nguyên tắc của Đảng, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng đội đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.
Xem tất cả »
Dữ liệu đang cập nhật
Hội thi Khỏe và Khéo - Xuân Canh Tý Chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025
Nhằm thiết thực tổ chức các hoạt chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025, chiều ngày 06/3/2020, nhà Trường phối hợp với Công đoàn tổ chức Hội thi KHÉO VÀ KHỎE - XUÂN CANH TÝ.
Hội nghị trao đổi giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học
Sáng ngày 05 tháng 3 năm 2020, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị trao đổi giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học. Thạc sỹ Lê Thị Điều - Phó Hiệu trưởng nhà trường dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí là lãnh đạo các khoa chuyên môn cùng toàn thể đội ngũ giảng viên của nhà trường.
Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung
Ngày 8/10/2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I và Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2019-2021.
Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc
Chiều 30/9/2019, Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc về tình hình thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 2011-2020; định hướng phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2030; kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.
Khoa Dân vận tổ chức Hội thảo lần I năm 2019
Hưởng ứng tháng Tháng niên, ngày 27/03/2019, Khoa Dân vận đã tổ chức Hội thảo lần I năm 2019 với chủ đề: Tăng cường và đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanhnieen trong giai đoạn hiện nay. Đến dự buổi Hội thảo có đồng chí Nguyễn Xuân Thăng - P.Bí thư Đảng ủy, P.Hiệu trưởng; đồng chí Đỗ Thị Hoàng Lan – P.Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường; các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng chức năng và toàn thể cán bộ, giảng viên, chuyên viên nghiên cứu của nhà trường.
Xem tất cả »
Chi bộ Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học tự tin, vững bước trong nhiệm kỳ mới
Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học hiện có 8 đảng viên (100% cán bộ của Phòng là đảng viên). Ngày 18/3/2020, Chi bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Lãnh đạo nhà trường, Chi bộ đã đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020. Chi bộ đã lãnh đạo Phòng kịp thời tham mưu có hiệu quả với lãnh đạo Nhà trường nhiều nhiệm vụ về quản lý đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.
Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2023
Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng (Chi bộ) hiện nay được sáp nhập từ chi bộ khoa Dân vận và khoa Xây dựng Đảng (cũ). Chi bộ có 9 đảng viên, chi uỷ có 3 đồng chí. Nhiệm kỳ 2017-2020, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng uỷ, sự tạo điều kiện của Nhà trường, sự phối hợp của các khoa, phòng, đoàn thể nhà trường, Chi bộ đã gặt hái được những thành tích đáng ghi nhận. Chi bộ đã lãnh đạo khoa và cán bộ, giảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.
Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2023
Đại hội tổ chức vào ngày 19/3/2020 tại Trường Chính trị tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng dự, chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có các đồng chí đảng ủy viên, lãnh đạo trường, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc, trưởng các đoàn thể nhà trường và toàn thể đảng viên của chi bộ.
Chi bộ khoa Xây dựng Đảng tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2023
Đại hội tổ chức vào ngày 14/3/2020, tại Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là chi bộ đại hội điểm của Đảng bộ. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng. Dự Đại hội còn có các đồng chí Đảng ủy viên, Lãnh đạo trường, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc, trưởng các đoàn thể nhà trường và toàn thể đảng viên của chi bộ.
Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương tám, khóa XII của Đảng
Ngày 23/11/2018, tại Hội trường đa năng thành phố Vĩnh Yên, Đảng bộ Trường Chính trị đã tham gia học tập trực tuyến Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương tám, khóa XII của Đảng.
Xem tất cả »
TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 – 27/7/2018)
Ngày 24/7/2018, tại UBND phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, Chi Đoàn Trường Chính trị tỉnh phối hợp vói Chi Đoàn phường Hội Hợp đã lông trọng tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7/1947 – 27/7/2018. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – TUV, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuấn Hải – Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hội Hợp; các đồng chí lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hội Hợp; các đoàn viên, thanh niên của Trường Chính trị tỉnh và đoàn viên, thanh niên của Phường Hội Hợp.
Hội Cựu chiến binh Nhà Trường tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022
Ngày 23/3/2017, Hội Cựu Chiến binh Trường Chính trị tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phan Duy Mỹ - Chủ tịch Hội CCB Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Thăng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường.
Đại hội Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2019
Sáng ngày 16/3/2017 tại Trường Chính trị tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh đã long trọng tổ chức đại hội lần thứ VIII Nhiệm kỳ 2017 – 2019. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Thăng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Trần Thanh Sơn – Phó Bí thư Đoàn khối CCQ tỉnh.
BCH Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh tổ chức giao lưu bóng đá chào mừng 85 năm Ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016)
Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh, ngày 20/3/2016 BCH Chi Đoàn Thanh niên Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức buổi Giao lưu Bóng đá Chào mừng 85 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3/1931 – 26/3/2016. Đến dự buổi giao lưu có đồng chí Nguyễn Ngọc Thuỷ - Chủ tịch Công Đoàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường. các đồng chí lãnh đạo khoa, phòng chuyên môn, các đồng chí là đoàn viên, thanh niên của nhà trường và 8 đội bóng là học viên các lớp Trung cấp LLCT – HC khoá 2015 – 2016.
Đại Hội chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2014 - 2017
Thực hiện Kế hoạch số 160-KH/ĐTN, ngày 11/03/2014 của BTV Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức thí điểm nhiệm kỳ Đại hội tại một số khu vực đặc thù. Ngày 10/9/2014, được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và Đoàn cấp trên, Chi đoàn Trường Chính trị Vĩnh Phúc đã tổ chức Đại hội Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2014 – 2017.
Xem tất cả »
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra một số trường THCS chưa đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Sông Lô
Sáng 9/10/2018, đồng chí Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực tế một số trường THCS chưa đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Sông Lô. Cùng đi, có lãnh đạo Sở GD&ĐT; lãnh đạo UBND huyện Sông Lô.
Xây dựng nghị quyết mới của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực
Ngày 24/8/2018, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến vào Đề án đào tạo nghề nghiệp cho lao động phục vụ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25/2/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác.
Kế hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018
Năm 2018, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; năm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết Trung ương khóa XII với tinh thần tích cực, hiệu quả hơn. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ là nhiệm vụ của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp mà cần có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân, trong đó báo chí có vai trò rất quan trọng.
Hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở tỉnh Hà Nam hiện nay
Ngày 11/11/2015, Trường Chính trị tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ ở Hà Nam hiện nay”. Dự hội thảo có: PGS.TS. Lê Minh Quân - Phó Vụ trưởng Vụ các Trường Chính trị - HVCTQG HCM; Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Hà Nam, Trường Chính trị Vĩnh Phúc, Trường Chính trị Hải Dương, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh, Trường Chính trị Thái Bình, Trường Chính trị Ninh Bình; Lãnh đạo Sở KH công nghệ tỉnh Hà Nam; Lãnh đạo các Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Nam; Lãnh đạo các huyện, thị của tỉnh Hà Nam; Lãnh đạo các Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính trị các huyện, thị của tỉnh Hà Nam.
Học tập, quán triệt Hiến pháp năm 2013
Ngày 24/4/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Hiến pháp năm 2013 tới đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Vọng, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thế Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII của tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; Trưởng, phó các ban Đảng của Tỉnh ủy; Trưởng, phó các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh; Hiệu trưởng, Hiệu phó trường Chính trị tỉnh; Trưởng , phó các phòng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng, phó phòng chuyên môn Sở Tư pháp; Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thành, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND thành phố, thị xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành, thị.
Xem tất cả »
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những điều ít biết
Thuở ấu thơ, vườn nhà, vườn hàng xóm chính là chốn thiên đường của các thú chơi trốn tìm, bắt tổ chim, dàn trận đánh giặc giả của cậu bé Võ Nguyên Giáp cùng lũ trẻ học chữ Nho. Có lần cậu bị bố mắng, thậm chí còn bị đòn roi phải chui xuống gầm bàn thờ xin tha tội. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của đại tướng Võ Nguyên Giáp, VnExpress xin giới thiệu bài viết của tác giả Trần Mạnh Thường, hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh, hiện giảng dạy ở ĐH Sân khấu Điện ảnh. Là đồng hương với đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Thường đã bỏ ra hàng chục năm để sưu tầm hình ảnh, tư liệu về đại tướng.
Dữ liệu đang cập nhật
Dữ liệu đang cập nhật
Vinasat- 2 thêm khẳng định chủ quyền không gian của Việt Nam
5h50 sáng 16/5, Vinasat -2 đã được phóng thành công lên quỹ đạo, trở thành vệ tinh thứ 2 khẳng định chủ quyền quỹ đạo không gian của Việt Nam.

Văn bản mới


Lịch làm việc

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
1
3
1
7
9
0