222
  
  
  
222
  
Chuyên đề Quý II: Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự vận dụng của Đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay
I. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm cách mạng là để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới, đây là nhiệm vụ rất vẻ vang nhưng cũng rất nặng nề, là một cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, phức tạp. Để hoàn thành nhiệm vụ đó đòi hỏi Đảng phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ có đủ đức, đủ tài, trong đó đức là quan trọng hàng đầu. Để xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra những yêu cầu đối với Đảng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đó là:
Chuyên đề quí I: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phẩm chất, đạo đức cách mạng của người cán bộ và quan điểm của Đảng về công tác cán bộ hiện nay
I. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phẩm chất, đạo đức cách mạng của người cán bộ 1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về cán bộ Khi bàn về cán bộ trong sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt cán bộ trong sự tổng hòa các mối quan hệ. Trước hết, phải hiểu được “Cán bộ là gì”, Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích: “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt. Cán bộ là những người đem chính sách của Chính phủ, của Đoàn thể thi hành trong Nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được” .
Xem tất cả »
Dữ liệu đang cập nhật
Đề tài “Thực trạng tổ chức, hoạt động của Công đoàn cơ sở tại các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay”
Trải qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đã cùng nhân dân cả nước viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Trong những năm gần đây, số DNNQD tăng rất nhanh và chiếm gần 90% tổng số doanh nghiệp. Cùng với sự tăng nhanh về số lượng, quy mô của các DNNQD, điều kiện sống của giai cấp công nhân từng bước được cải thiện và nâng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của mỗi địa phương. Song bên cạnh đó nhiều DNNQD vì lợi nhuận mà đã không đảm bảo chính sách, chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật. Phần lớn tổ chức công đoàn cơ sở tại các DNNQD chưa thực sự thể hiện rõ vai trò là tổ chức bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp khi công nhân gặp phải những trường hợp khó khăn nơi làm việc.
Đề tài "Thực trạng của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc"
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là điều kiện tồn tại và phát triển của con người và các sinh vật khác trên trái đất. Đó là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng. Mỗi quốc gia, mỗi địa phương có một quỹ đất đai nhất định được giới hạn bởi diện tích, ranh giới, vị trí...Việc sử dụng và quản lý quỹ đất đai này được thực hiện theo quy định của nhà nước, tuân thủ luật đất đai và những văn bản pháp lý có liên quan. Luật đất đai năm 2013 ra đời đã xác định đất đai thuộc sở hữu toàn dân và do nhà nước thống nhất quản lý.
Đề tài “Thực trạng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”
Sau 30 năm thực hiện chính sách đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu: tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, an sinh xã hội được cải thiện và chính trị ổn định, đặc biệt là sự liên tục phát triển của lực lượng lao động cả về lượng và chất. Đảng và Nhà nước luôn xác định vấn đề phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là vấn đề chiến lược. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam 2011 – 2020 khẳng định: “Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, đảm bảo cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy nhân tài, đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế tri thức”.
Đề tài "Hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế của Hội Nông dân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay."
Thực hiện Nghị quyết Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, đề án số 2193 của UBND tỉnh về “chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp” và “phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân” Hộ Nông dân Vĩnh Phúc đã phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau vượt qua mọi khó khăn phát triển kinh tế nông nghiệp và đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.
Đề tài khoa học cấp trường: “Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm các lớp đào tạo, bồi dưỡng ở trường chính trị tỉnh Vĩnh Phúc.”
Đề tài khoa học cấp Trường về “Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm các lớp đào tạo, bồi dưỡng ở trường chính trị tỉnh Vĩnh Phúc.” (Gồm 3 Chương)
Xem tất cả »
Dữ liệu đang cập nhật
Kết quả đào tạo, bồi dưỡng 4 tháng đầu năm 2022 của Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc
Căn cứ Kế hoạch số 63-KH/TU, ngày 22/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022, Trường Chính trị đã cụ thể hóa thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Trường. Trong 4 tháng đầu năm, Trường đã duy trì và mở mới 12 lớp với 979 học viên, cụ thể như sau:
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung khoá I năm 2022
Sáng ngày 05/5/2022, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung khóa I năm 2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Thăng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị, đồng chí Vũ Ngọc Vinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo khai giảng lớp học.
Khoa Lý luận cơ sở tổ chức Hội thảo chuyên đề “Thanh niên Vĩnh Phúc với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”
Hội thảo được tổ chức vào ngày 27/4/2022, tại Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc. Đến dự, chỉ đạo hội thảo có đồng chí Hà Vũ Tuyến, đồng chí Lê Thị Điều - Phó Hiệu trưởng nhà trường. Dự hội thảo có lãnh đạo các khoa phòng, giảng viên của toàn trường. Khách mời tham dự và tham luận hội thảo có các đồng chí đại diện Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh phúc.
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ tập trung khoá III năm 2022
Ngày 22/4/2022, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ tập trung khóa III năm 2022, đây là lớp đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên của trường Đại học sư phạm Hà Nội 2. ThS. Lê Thị Điều - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc; PGS.TS Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 dự và chỉ đạo Lễ Khai giảng lớp học.
Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 05/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn
Kế hoạch số 11-KH/TCT, ngày 04/4/2022 của Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định rõ lộ trình và nội dung thực hiện chuẩn mức 1 và chuẩn mức 2. Theo Kế hoạch, chuẩn mức 1 sẽ hoàn thành vào năm 2023, chuẩn mức 2 sẽ hoàn thành vào năm 2027. Các nội dung trọng tâm triển khai thực hiện Kế hoạch tập trung vào hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể còn thiếu trong 6 tiêu chí trường chính trị chuẩn: (1) về thể chế, quy định; (2) về đội ngũ cán bộ, viên chức; (3) về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; (4) về hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; (5) về xây dựng văn hóa trường đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương; (6) cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và tài chính.
Xem tất cả »
Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam
Sáng 18/5, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về "Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ trung ương đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở.
Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022
Sáng 14/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay” với 225 điểm cầu và hơn 23000 đảng viên trong toàn tỉnh tham gia học tập.
Đảng Bộ Trường Chính trị tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
Chiều 20/01/2022, Đảng uỷ trường Chính trị tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Thăng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo trường, các Đảng ủy viên, cấp ủy các chi bộ trực thuộc, trưởng các đoàn thể, lãnh đạo các khoa, phòng chuyên môn cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.
Lớp Trung cấp LLCT-HC khối huyện - thành phố khoá 2020-2021 đi nghiên cứu thực tếp tại một số tỉnh miền Trung
Thực hiện kế hoạch học tập, từ ngày 16/3 đến ngày 19/3/2021, đoàn cán bộ, học viên lớp trung cấp Lý luận chính trị - hành chính Khối huyện, thành phố khóa 2020 – 2021 (lớp 1) đi nghiên cứu thực tế tại một số tỉnh miền Trung. Trong thời gian 4 ngày nghiên cứu thực tế, đoàn đã được tìm hiểu về tình hình phát triển du lịch của tỉnh Quảng Bình.
Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh tổng kết 2020, triển khai nhiệm vụ 2021
Ngày 29/01/2021, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chủ trì hội nghị. Báo cáo tổng kết của đã đánh giá những thuận lợi, khó khăn của Đảng bộ nhà trường năm 2020; những kết quả đạt được, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy giao, Đảng ủy nhà trường đã xác định phương hướng, giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ năm 2021.
Xem tất cả »
Hội Cựu chiến binh Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp
Với chủ đề: “Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp”, sáng ngày 28/4/2022, Hội Cựu Chiến binh Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Ngọc Minh - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc, các đồng chí đại diện Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh; đại diện Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường; các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng các khoa, phòng trong nhà trường cùng các đồng chí hội viên Hội Cựu Chiến binh được triệu tập về dự Đại hội.
Đảng uỷ Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027
Thực hiện Thông tri số 02-TT/ĐUK, ngày 17/3/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh “Về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028”. Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh yêu cầu các chi ủy, chi bộ, Ban chấp hành Công đoàn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 – 27/7/2018)
Ngày 24/7/2018, tại UBND phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, Chi Đoàn Trường Chính trị tỉnh phối hợp vói Chi Đoàn phường Hội Hợp đã lông trọng tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7/1947 – 27/7/2018. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – TUV, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuấn Hải – Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hội Hợp; các đồng chí lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hội Hợp; các đoàn viên, thanh niên của Trường Chính trị tỉnh và đoàn viên, thanh niên của Phường Hội Hợp.
Hội Cựu chiến binh Nhà Trường tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022
Ngày 23/3/2017, Hội Cựu Chiến binh Trường Chính trị tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phan Duy Mỹ - Chủ tịch Hội CCB Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Thăng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường.
Đại hội Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2019
Sáng ngày 16/3/2017 tại Trường Chính trị tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh đã long trọng tổ chức đại hội lần thứ VIII Nhiệm kỳ 2017 – 2019. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Thăng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Trần Thanh Sơn – Phó Bí thư Đoàn khối CCQ tỉnh.
Xem tất cả »
KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2022) - TIỂU SỬ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1890 - 1969)
Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc và nhiều bí danh, bút danh khác) sinh ngày 19/5/1890 ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; mất ngày 2/9/1969 tại Hà Nội.
Khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII
Sáng 4/5/2022, tại Hà Nội, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đã khai mạc. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung: (1) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. (2) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. (3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. (4) Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. (5) Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (6) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; và một số vấn đề quan trọng khác.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nghe báo cáo xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn
Chiều 28/4, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc, nghe Trường Chính trị tỉnh và các sở, ngành liên quan báo cáo, đề xuất một số nội dung thực hiện Đề án số 08 của Tỉnh ủy về xây dựng Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Năm 2021 Vĩnh Phúc đứng thứ 5 bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Ngày 27/4/2022, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021. PCI là chỉ số đo lường và đánh giá chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Chỉ số này được xây dựng từ dữ liệu điều tra doanh nghiệp thường niên có quy mô lớn nhất, thực hiện một cách công phu nhất tại Việt Nam hiện nay.
Phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ở thành phố Phúc Yên
Thành phố Phúc Yên là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Vĩnh Phúc, là khu vực có nhiều lợi thế để thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh. Quán triệt chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, những năm gần đây các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố Phúc Yên đã quan tâm phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.
Xem tất cả »
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những điều ít biết
Thuở ấu thơ, vườn nhà, vườn hàng xóm chính là chốn thiên đường của các thú chơi trốn tìm, bắt tổ chim, dàn trận đánh giặc giả của cậu bé Võ Nguyên Giáp cùng lũ trẻ học chữ Nho. Có lần cậu bị bố mắng, thậm chí còn bị đòn roi phải chui xuống gầm bàn thờ xin tha tội. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của đại tướng Võ Nguyên Giáp, VnExpress xin giới thiệu bài viết của tác giả Trần Mạnh Thường, hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh, hiện giảng dạy ở ĐH Sân khấu Điện ảnh. Là đồng hương với đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Thường đã bỏ ra hàng chục năm để sưu tầm hình ảnh, tư liệu về đại tướng.
Suy ngẫm về câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trụng và ý nghĩa đối với việc hành thành lý tưởng cao đẹp đối với thanh niên Việt Nam hiện nay
Trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu sáng ngày 24 tháng 11 năm 2021 tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nói một câu về hạnh phúc mang tính nhân văn, tâm hồn, cốt cách và lẽ sống cao cả phản ánh thấm đượm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, đặc biệt có ý nghĩa và tầm quan trọng to lớn đối với thanh niên Việt Nam hiện nay trong việc nhận thức và hành động, xây dựng niềm tin và lý tưởng sống cao đẹp đó là: “Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng”.
Vai trò của giảng viên Trường Chính trị trong công cuộc đấu tranh phòng, chống luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng ở nước ta hiện nay
Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” xác định: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân”.
Xem tất cả »
Dữ liệu đang cập nhật
Dữ liệu đang cập nhật
Dữ liệu đang cập nhật
Dữ liệu đang cập nhật
Dữ liệu đang cập nhật

Văn bản mới


Lịch làm việc

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
5
9
4
1
7
7