Bảng theo dõi Kế hoạch đào tạo các lớp hệ Trung cấp Chính trị - Hành chính năm 2014
THEO DÕI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÁC LỚP HỆ TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH NĂM 2014
Kế hoạch đào tạo năm 2014
Các lớp hệ Trung cấp; Đại học, Cao cấp: 09 lớp với 930 học viên.
Giới thiệu về các hệ đào tạo
1.Các hệ đào tạo do Trường Chính trị trực tiếp thực hiện. - Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính 2. Liên kết đào tạo: - Cao cấp Lý luận Chính trị - Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước - Đại học Quản lý xã hội - Đại học Luật
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2012
Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2012, giao Trường Chính trị tỉnh như sau:
Xem tất cả »
Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014
Theo kết hoạch đã được phê duyệt năm 2013, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đã duy trì và mở mới được 59 lớp với 6.045 học viên thuộc các hệ đào tạo, liên kết đào tạo, bồi dưỡng (đạt 88,1% so với kế hoạch đề ra). Cụ thể như sau:
Tổng kết công tác năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013
Thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu, kế hoạch được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; sự chỉ đạo về chuyên môn của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2012 Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Các hoạt động chuyên môn như: giảng dạy; tổ chức thi, kiểm tra; chấm thi, chấm tiểu luận và quản lý học viên đã được coi trọng, có nhiều giải pháp đổi mới trong chỉ đạo.
Kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2011
Năm 2011, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và sự hướng dẫn về chuyên môn của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, phát huy thành tích đã đạt được của năm 2010, Nhà trường đã thực hiện và hoàn thành tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch được Tỉnh ủy, UND Tỉnh giao cho. Cụ thể như sau:
Báo cáo kết quả thực hiện công tác quý I năm 2007, phương hướng quý II năm 2007.
Thực hiện công văn số 396 - CV/TU ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về việc giao ban hàng quý, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo kết quả thực hiện công tác quý I năm 2007 và phương hướng quý II năm 2007 theo các nội dung sau:
Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng quý III năm 2006
Trong quý III năm 2006 Trường Chính trị đã duy trì giảng dạy 29 lớp, cụ thể như sau:
Kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2005
Năm 2005, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh và sự hướng dẫn về chuyên môn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành Chính Quốc gia, phát huy thành tích đã đạt được của những năm trước, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh giao cho, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn và đạt được thành tích toàn diện trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng
Xem tất cả »
Tổng hợp Tạp chí Lịch sử Đảng số 9 năm 2016
Một trong những chủ trương được nêu bật tại Đại hội XII của Đảng là tích cực, chủ động hội nhập quốc tế. Và trên thực tế nước ta đang trong quá trình gia nhập hàng loạt hiệp định thương mại tự do (FTA) với 55 quốc gia; về chính trị - an ninh, nước ta là thành viên tích cực của hàng loạt thể chế đa phương khu vực và toàn cầu.
Tổng hợp Tạp chí Xây dựng Đảng số 9 năm 2016
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 đã xác định CCHC là một trong 3 khâu đột phá chiến lược để đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 phê duyệt Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 (gọi tắt là Nghị quyết 30c). Công cuộc CCHC theo Nghị quyết 30c đã đi qua nửa chặng đường và đạt được nhiều kết quả tích cực.
Tổng hợp Tạp chí Xây dựng Đảng số 8 năm 2016
Sau 30 năm đổi mới, cách mạng mước ta đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; đời sống nhân dân được nâng lên, trình độ dân trí ngày cao; Đảng nắm trong tay bộ máy tuyên truyền hùng hậu, hiện đại, vậy vì sau tính thuyết phục của công tác tư tưởng lại giảm sút như báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng đã thẳng thắn thừa nhận ? Hiện nay, nhân dân và kể cả cán bộ, đảng viên ít quan tâm đến các vấn đề lý luận xa xôi, trừu tượng. Việc học tập LLCT, chỉ thị, nghị quyết của Đảng hầu như không xuất phát từ nhu cầu, động lực bên trong mà chủ yếu từ yêu cầu hoàn thiện bằng cấp, chứng chỉ của vị trí công tác. Không ít cán bộ, đảng viên thiếu tập trung,làm việc riêng, ngủ gật, sử dụng điện thoại khi học tập LLCT hay quán triệt nghị quyết của Đảng. Trình độ LLCT của nhiều cán bộ, đảng viên không tương xứng với bằng cấp, chứng chỉ được trao....
Tổng hợp Tạp chí Lịch sử Đảng số 8 năm 2016
Bước sang giai đoạn cách mạng mới, ĐCSĐD và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã có những bước chuẩn bị rất cơ bản cả về lý luận và thực tiễn cho việc giải phóng dân tộc, giành độc lập và xác lập chế độ cộng hòa dân chủ ở Việt Nam.
Tổng hợp Tạp chí Quản lý Nhà nước Số 247 tháng 8/2016
Tạp chí Quản lý Nhà nước là cuốn tạp chí của Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia, xuất bản mỗi tháng một kỳ. Trong số (247) 8/2016 này có các chuyên mục: Nghiên cứu - trao đổi; Kinh nghiệm thực tiễn; Nhìn ra nước ngoài; Tin tức - sự kiện. Điển hình có các bài sau:
Xem tất cả »
Làm thế nào để Nghị quyết của TW Đảng đi vào cuộc sống? Làm thế nào để cuộc sống phản ánh được vào trong Nghị quyết?
Cuộc sống là tổng thể những hoạt động sống của con người trong xã hội. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, mục tiêu Nghị quyết của Đảng nhằm thúc đẩy sự phát triển của xã hội mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Việc đưa Nghị quyết của TW Đảng vào cuộc sống và phản ánh cuộc sống vào Nghị quyết thể hiện năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và đảng viên ở mỗi thời kỳ cách mạng.
Đề tài khoa học cấp tỉnh về "Địa lý, lịch sử và kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc"
Thực hiện Quyết định số 484/2002/QĐ-HVCTQG ngày 11 tháng 12 năm 2002 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở và Quyết định số 40/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành chương trình khung, chương trình các môn cơ sở và các môn chuyên môn đào tạo Trung học chuyên nghiệp chương trình hành chính. Cả hai chương trình này đều có phần “Tình hình và nhiệm vụ của địa phương”.
Xem tất cả »
Đề tài “Thực trạng tổ chức, hoạt động của Công đoàn cơ sở tại các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay”
Trải qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đã cùng nhân dân cả nước viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Trong những năm gần đây, số DNNQD tăng rất nhanh và chiếm gần 90% tổng số doanh nghiệp. Cùng với sự tăng nhanh về số lượng, quy mô của các DNNQD, điều kiện sống của giai cấp công nhân từng bước được cải thiện và nâng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của mỗi địa phương. Song bên cạnh đó nhiều DNNQD vì lợi nhuận mà đã không đảm bảo chính sách, chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật. Phần lớn tổ chức công đoàn cơ sở tại các DNNQD chưa thực sự thể hiện rõ vai trò là tổ chức bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp khi công nhân gặp phải những trường hợp khó khăn nơi làm việc.
Đề tài "Thực trạng của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc"
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là điều kiện tồn tại và phát triển của con người và các sinh vật khác trên trái đất. Đó là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng. Mỗi quốc gia, mỗi địa phương có một quỹ đất đai nhất định được giới hạn bởi diện tích, ranh giới, vị trí...Việc sử dụng và quản lý quỹ đất đai này được thực hiện theo quy định của nhà nước, tuân thủ luật đất đai và những văn bản pháp lý có liên quan. Luật đất đai năm 2013 ra đời đã xác định đất đai thuộc sở hữu toàn dân và do nhà nước thống nhất quản lý.
Đề tài “Thực trạng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”
Sau 30 năm thực hiện chính sách đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu: tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, an sinh xã hội được cải thiện và chính trị ổn định, đặc biệt là sự liên tục phát triển của lực lượng lao động cả về lượng và chất. Đảng và Nhà nước luôn xác định vấn đề phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là vấn đề chiến lược. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam 2011 – 2020 khẳng định: “Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, đảm bảo cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy nhân tài, đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế tri thức”.
Đề tài "Hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế của Hội Nông dân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay."
Thực hiện Nghị quyết Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, đề án số 2193 của UBND tỉnh về “chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp” và “phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân” Hộ Nông dân Vĩnh Phúc đã phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau vượt qua mọi khó khăn phát triển kinh tế nông nghiệp và đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.
Đề tài: “Thực trạng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật tại Đảng bộ huyện Bình Xuyên trong giai đoạn hiện nay (từ 2005 đến nay)”
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Đảng. Từ khi thành lập, Đảng luôn chú trọng, quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật. Đảng ta xác định: kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng; lãnh đạo phải có kiểm tra; lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Trên thực tế, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ quan điểm, đường lối, nguyên tắc của Đảng, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng đội đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.
Xem tất cả »
Chuyên mục Lý luận cuộc sống tháng 6 năm 2014
Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Bổ sung, phát triển 2011) đã khái quát: “Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân theo quy định của pháp luật. Đấu tranh và xử lý nghiêm đối với mọi hành động vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo và lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo làm tổn hại đến lợi ích của Tổ quốc và nhân dân "
Chuyên mục Lý luận và cuộc sống tháng 12 năm 2013
Biển Đông đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng. Hầu hết các ngành kinh tế mũi nhọn đều gắn kết với biển như du lịch, dầu khí, thủy sản, giao thông vận tải ...vv. Tuy nhiên, từ đầu năm 2007 đến nay, tình hình Biển Đông diễn biến theo chiều hướng phức tạp, các nước trong khu vực đều công bố chủ quyền của mình trên Biển Đông.
Chuyên mục Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2013
Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời phù hợp với xu thế phát triển khách quan của lịch sử. Vì thế Đảng ta không ngừng bổ sung và hoàn thiện quá trình nhận thức và ngày càng làm sáng tỏ hơn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Xem tất cả »
Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật quí III năm 2018
Ngày 27/8/2018, khoa Nhà nước và Pháp luật - Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Tiếp cận thông tin. Đến dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Thủy – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo các khoa, phòng chức năng cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên của nhà trường.
Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở khối giáo dục năm 2018
Ngày 20/8/2018, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở khối giáo dục năm 2018. Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Ngọc Thủy – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà – Phó Chủ tịch Liên Đoàn Lao động tỉnh.
Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh khóa 2018 – 2019
Ngày 19/8, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh khóa 2018 – 2019. Dự lễ Khai giảng có đồng chí Nguyễn Xuân Thăng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.
Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận Chính trị hệ không tập trung tỉnh Vĩnh Phúc khóa 2016 - 2018
Ngày 8/8, tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – Học viện Chính trị Khu vực I phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức lễ Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Vĩnh Phúc khóa học 2016 – 2018. Đến dự có PGS,TS. Hoàng Văn Hoan – Phó Giám đốc Học viện chính trị khu vực I; đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – TUV, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Chính trị tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy Vĩnh Phúc.
Khoa Lý luận Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo chuyên đề: Cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc học tập, vận dụng và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Đời sống mới”
Ngày 7/8/2018, khoa Lý luận Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ chí minhđã tổ chức hội thảo chuyên đề: Cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc học tập, vận dụng và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minhtrong tác phẩm “Đời sống mới”. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – TUV, Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Trường Chính trị tỉnh; các đồng chí lãnh đạo trường; lãnh đạo các phòng, khoa chuyên môn cùng cán bộ, giảng viên, chuyên viên nghiên cứu trong nhà trường.
Xem tất cả »
Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng
Ngày 29/6, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức dự Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng tại điểm trực tuyến Đảng ủy phường Khai Quang. Dự hội nghị có toàn thể cán bộ đảng viên Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh.
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Ngày 31/1/2018, Đảng Bộ Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Đến dự và báo cáo tại Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thăng – Phó Bí thư Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh.
Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày 23/01/2018, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự hội nghị có đồng chí Phạm Đình Khương – Bí thư Đảng ủy nhà trường; các đồng chí lãnh đạo nhà trường và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.
Đại hội Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 - 2020
Ngày 30/10/2017, Chi bộ khoa Lý luận cơ sở trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2020 . Dự đại hội có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí bí thư các chi bộ, các đồng chí lãnh đạo đoàn thể, lãnh đạo các khoa, phòng chức năng trong nhà trường.
Đại hội Chi bộ Khoa Quản lý Nhà nước và Pháp luật lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 - 2020
Ngày 19/10/2017, Chi bộ khoa Quản lý nhà nước và Pháp luật thuộc Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2020 . Dự đại hội có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí lãnh đạo các đoàn thể, lãnh đạo các khoa, phòng chức năng trong nhà trường.
Xem tất cả »
TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 – 27/7/2018)
Ngày 24/7/2018, tại UBND phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, Chi Đoàn Trường Chính trị tỉnh phối hợp vói Chi Đoàn phường Hội Hợp đã lông trọng tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7/1947 – 27/7/2018. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – TUV, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuấn Hải – Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hội Hợp; các đồng chí lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hội Hợp; các đoàn viên, thanh niên của Trường Chính trị tỉnh và đoàn viên, thanh niên của Phường Hội Hợp.
Hội Cựu chiến binh Nhà Trường tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022
Ngày 23/3/2017, Hội Cựu Chiến binh Trường Chính trị tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phan Duy Mỹ - Chủ tịch Hội CCB Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Thăng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường.
Đại hội Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2019
Sáng ngày 16/3/2017 tại Trường Chính trị tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh đã long trọng tổ chức đại hội lần thứ VIII Nhiệm kỳ 2017 – 2019. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Thăng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Trần Thanh Sơn – Phó Bí thư Đoàn khối CCQ tỉnh.
BCH Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh tổ chức giao lưu bóng đá chào mừng 85 năm Ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016)
Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh, ngày 20/3/2016 BCH Chi Đoàn Thanh niên Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức buổi Giao lưu Bóng đá Chào mừng 85 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3/1931 – 26/3/2016. Đến dự buổi giao lưu có đồng chí Nguyễn Ngọc Thuỷ - Chủ tịch Công Đoàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường. các đồng chí lãnh đạo khoa, phòng chuyên môn, các đồng chí là đoàn viên, thanh niên của nhà trường và 8 đội bóng là học viên các lớp Trung cấp LLCT – HC khoá 2015 – 2016.
Đại Hội chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2014 - 2017
Thực hiện Kế hoạch số 160-KH/ĐTN, ngày 11/03/2014 của BTV Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức thí điểm nhiệm kỳ Đại hội tại một số khu vực đặc thù. Ngày 10/9/2014, được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và Đoàn cấp trên, Chi đoàn Trường Chính trị Vĩnh Phúc đã tổ chức Đại hội Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2014 – 2017.
Xem tất cả »
Xây dựng nghị quyết mới của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực
Ngày 24/8/2018, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến vào Đề án đào tạo nghề nghiệp cho lao động phục vụ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25/2/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác.
Kế hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018
Năm 2018, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; năm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết Trung ương khóa XII với tinh thần tích cực, hiệu quả hơn. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ là nhiệm vụ của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp mà cần có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân, trong đó báo chí có vai trò rất quan trọng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự lễ khai giảng năm học mới tại Vĩnh Phúc
Sáng 5/9, đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tới dự lễ khai giảng năm học mới tại các trường: THPT Chuyên Vĩnh Phúc, THCS Liên Bảo và Tiểu học Liên Minh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND thành phố Vĩnh Yên.
Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2012), sáng 3-2-2012, tại nhà Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với Vĩnh Phúc, đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh
Hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở tỉnh Hà Nam hiện nay
Ngày 11/11/2015, Trường Chính trị tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ ở Hà Nam hiện nay”. Dự hội thảo có: PGS.TS. Lê Minh Quân - Phó Vụ trưởng Vụ các Trường Chính trị - HVCTQG HCM; Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Hà Nam, Trường Chính trị Vĩnh Phúc, Trường Chính trị Hải Dương, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh, Trường Chính trị Thái Bình, Trường Chính trị Ninh Bình; Lãnh đạo Sở KH công nghệ tỉnh Hà Nam; Lãnh đạo các Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Nam; Lãnh đạo các huyện, thị của tỉnh Hà Nam; Lãnh đạo các Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính trị các huyện, thị của tỉnh Hà Nam.
Xem tất cả »
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những điều ít biết
Thuở ấu thơ, vườn nhà, vườn hàng xóm chính là chốn thiên đường của các thú chơi trốn tìm, bắt tổ chim, dàn trận đánh giặc giả của cậu bé Võ Nguyên Giáp cùng lũ trẻ học chữ Nho. Có lần cậu bị bố mắng, thậm chí còn bị đòn roi phải chui xuống gầm bàn thờ xin tha tội. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của đại tướng Võ Nguyên Giáp, VnExpress xin giới thiệu bài viết của tác giả Trần Mạnh Thường, hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh, hiện giảng dạy ở ĐH Sân khấu Điện ảnh. Là đồng hương với đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Thường đã bỏ ra hàng chục năm để sưu tầm hình ảnh, tư liệu về đại tướng.
Việt Nam vào Top 5 nước hạnh phúc trên thế giới
Việt Nam được đánh giá là một trong những nơi hạnh phúc nhất trên thế giới, do có tuổi thọ cao, con người hài lòng với cuộc sống và gây ít tác động tới môi trường.
Đồng chí Lê Duẩn - anh Ba của một thời lửa đạn
Anh Ba là tên gọi thân thương mà đồng bào và đồng chí cả nước dành cho Tổng bí thư Lê Duẩn - một trong những học trò tiêu biểu, xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là một nhà lãnh đạo lỗi lạc, một nhà chiến lược sáng tạo, một trí tuệ lớn của cách mạng VN trong thế kỷ 20. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Tổng bí thư Lê Duẩn, Tuổi Trẻ trích đăng những dòng hồi ức của các nhà lãnh đạo, đồng chí, người thân... từng kề vai sát cánh với cố tổng bí thư trong những năm tháng khó khăn nhất của đất nước khi trải qua chiến tranh và những năm đầu tiên sau hòa bình.
Hà Nội, TPHCM náo nức trong Đêm thánh vô cùng
(Dân trí) - Thời tiết đẹp, phố phường náo nức, dường như ai cũng muốn ra đường để hưởng chút không khí của Đêm thánh vô cùng. Hà Nội 8 giờ tối, những tuyến phố chính dẫn đến Nhà thờ Lớn đã ùn tắc. Xen trong tiếng hát của Ca đoàn nhà thờ là tiếng người, xe rộn rịp…
Vĩnh Phúc - Đất và người
ĩnh Phúc là vùng đất cổ với những dấu tích của văn hoá Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn của thời đại các Vua Hùng dựng nước. Đây còn là quê hương của Hai Bà Trưng, là quê hương của danh tướng Trần Nguyên Hãn.
Xem tất cả »
Khai mạc kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm học 2013 – 2014
Sáng 2/6/2014, 30 Hội đồng thi trong tỉnh đồng loạt tiến hành khai mạc kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm học 2013 – 2014. Kỳ thi này, toàn tỉnh có 12.544 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, khối THPT có 10.929 thí sinh, khối giáo dục thường xuyên có 1.615 thí sinh.
Chính thức công bố môn thi tốt nghiệp THPT 2013
Bộ GD&ĐT đã quyết định các môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013, gồm 6 môn thi bắt buộc.
Chúng ta dạy học sinh nói dối nhiều quá!
"Chúng ta còn dạy học sinh nói dối nhiều quá. Ta phát động nhiều phong trào, nhưng không đi vào thực chất. Ra khỏi cổng trường, thậm chí hết giờ dạy đạo đức, hết buổi mít tinh phát động phong trào là học sinh thấy những cách hành xử khác" - GS, TS Nguyễn Minh Thuyết nhận định.
Đề thi tốt nghiệp THPT tập trung chương trình lớp 12
Bộ GD-ĐT vừa hướng dẫn các địa phương tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, các trường cần tập trung ôn tập vào những kiến thức kỹ năng cơ bản nằm trong chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.
Bộ GD-ĐT công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT 2010
Bộ GD-ĐT công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT 2010
Xem tất cả »
Giá xăng lên 19.300 đồng từ 10h sáng nay
Bộ Tài chính sáng nay đã quyết định cho phép doanh nghiệp được tăng giá bán mỗi lít xăng từ 16.400 đồng lên 19.300 đồng, vượt cả kỷ lục năm 2008.
Tăng lương nhưng không phát hành thêm tiền
“Việc tăng lương được tính toán từ trước và tăng theo lộ trình đã đề ra, vì vậy ngân sách đã trữ tiền để thực hiện việc này chứ hoàn toàn không phát hành thêm tiền. Lượng tiền trong xã hội không thay đổi, vì lẽ đó tăng lương là tăng thu nhập thực tế và không thể xảy ra tăng giá”. Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 5.5.
Từ 1/3, giá điện bình quân là 948,5 đồng/kWh
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, ngày 12/2, đã phê duyệt giá bán điện năm 2009 và 2010 - 2012 theo cơ chế thị trường. Theo đó, từ 1/3/2009, giá bán lẻ điện bình quân là 948,5 đồng/kWh (chưa VAT) được áp dụng thống nhất cho mọi đối tượng khách hàng.
Vĩnh Phúc “tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng”
Năm 2006, Vĩnh Phúc xác định là năm “tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng”. Vì vậy, môi trường đầu tư luôn được các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương quan tâm đúng mức, với việc điều chỉnh và hoàn thiện các chính sách và đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhằm khuyến khích đầu tư. Do đó, tình hình thực hiện kế hoạch XDCB năm 2006 của tỉnh đạt được những kết quả đáng kể.
Xem tất cả »
Vinasat- 2 thêm khẳng định chủ quyền không gian của Việt Nam
5h50 sáng 16/5, Vinasat -2 đã được phóng thành công lên quỹ đạo, trở thành vệ tinh thứ 2 khẳng định chủ quyền quỹ đạo không gian của Việt Nam.
Kỷ niệm 10 năm Internet: Việt Nam hướng tới một siêu xa lộ thông tin hiện đại!
Tối qua, 29/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Lễ kỷ niệm 10 năm Internet Việt Nam đã được diễn ra trong không khí trang trọng nhưng cũng rất ấm cúng. Lễ kỷ niệm đã thực sự là dịp để cộng đồng các nhà quản lý, các nhà cung cấp dịch vụ điểm lại những thành tựu mà Internet đã mang lại cho cộng đồng Việt Nam. Đây cũng là cuộc gặp mặt giữa những thế hệ người đi trước và những đồng nghiệp tiếp nối hôm nay trong công cuộc xây dựng, phát triển Internet tại Việt Nam ngày một lớn mạnh, phát triển hơn.
Ngành Bưu chính, viễn thông với chặng đường 10 năm phát triển của Vĩnh Phúc
Bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin (BCVT&CNTT) là một ngành thuộc kết cấu hạ tầng của nền kinh tế - xã hội, tác động vào sự phát triển của các ngành khác, đồng thời là một công cụ phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Mặt khác BCVT&CNTT còn phục vụ cho nhu cầu thông tin quảng đại của nhân dân ở mọi lúc, mọi nơi với yêu cầu cơ bản là: nhanh chóng, chính xác, an toàn, thuận tiện và thoả mãn nhu cầu về dịch vụ.
Xem tất cả »
Dữ liệu đang cập nhật
Quy định về việc thanh toán giờ vượt chuẩn
Quy định về việc thanh toán giời vượt chuẩn ban hành theo Quy định số 212/HVCTQG ngày 22/02/2001 của Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh về Quy chế giảng viên.
Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo Trung cấp Hành chính
Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo Trung cấp hành chính ( Quyết định số 224/HVQG-GV ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia)
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2012
Kế hoạch số 25-KH/TU, ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Tỉnh ủy về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh năm 2012.
Quyết định về việc ban hành quy định về uỷ quyền tổ chức quản lý mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên
Quyết đinh của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc ban hành Quy định về uỷ quyền mở lớp bồi dưỡng kiếm thức quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên
Xem tất cả »

Văn bản mới


Lịch làm việc

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 12 năm 2017 Phóng sự kỷ niệm 60 năm thành lập trường Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 11 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2017
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
0
3
4
1
1
4