Chuyên mục Lý luận cuộc sống tháng 6 năm 2014

Ngày đăng: 12/12/2014

Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Bổ sung, phát triển 2011) đã khái quát: “Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân theo quy định của pháp luật. Đấu tranh và xử lý nghiêm đối với mọi hành động vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo và lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo làm tổn hại đến lợi ích của Tổ quốc và nhân dân "

Chủ đề:   "Thực trạng tình hình tôn giáo ở Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay."

I. Lời dẫn (Pv)

Kính thưa các đồng chí và các bạn. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu hiểu biết của nhân dân về vấn đề tôn giáo trong giai đoạn hiện nay.Trường Chính trị phối hợp với Đài Phát thanh-truyền hình tỉnh tổ chức chuyên mục lý luận &cuộc sống với ch đề: Thực trạng tình hình tôn giáo ở Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay.

Tham dự buổi toạ đàm, tôi xin trân trọng giới thiệu có:

            - Đồng chí Lê Bá Lộc – Trưởng khoa Lý luận cơ sở trường Chính trị tỉnh;

            - Đồng chí Trần Viết Dương – Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở trường Chính trị tỉnh;

            - Đồng chí Thái Thị Bích Hồng – Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở trường Chính trị tỉnh;

Xin cảm ơn các đồng chí đã tham gia buổi tọa đàm.

II. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ LÝ LUẬN CUỘC SỐNG

Câu hỏi 1: (Pv): Để mở đầu cuộc tọa đàm, xin hỏi đồng chí Đồng chí Lê Bá Lộc: Đồng chí cho biết quan điểm của Đảng ta về vấn đề tôn giáo được thể hiện trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI như thế nào?

Trả lời: (Đ/c Lê Bá Lộc)

- Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Bổ sung, phát triển 2011) đã khái quát: “Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân theo quy định của pháp luật. Đấu tranh và xử lý nghiêm đối với mọi hành động vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo và lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo làm tổn hại đến lợi ích của Tổ quốc và nhân dân " (1).

- Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, về vấn đề tôn giáo được nêu chi tiết nhất: “Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với quan điểm của Đảng. Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo; động viên các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quan tâm và tạo mọi điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để mê hoặc, chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết dân tộc”(2).

Như vậy, về tôn giáo và công tác tôn giáo, trong các văn kiện Đại hội XI, Đảng ta nêu lên một số quan điểm cơ bản sau:

Một là, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân theo quy định của pháp luật. Đây là quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam, được nêu ra và tái khẳng định nhiều lần qua các kỳ Đại hội Đảng. 

Hai là, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để mê hoặc, chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết dân tộc.

Ba là, tôn trọng và phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo.

Bốn là, động viên chức sắc, tín đồ, các tổ chức tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm là, quan tâm và tạo mọi điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, đúng quy định của pháp luật.

Điều này thể hiện tầm nhìn mới của Đảng đối với các tổ chức tôn giáo hợp pháp.

Sáu là, tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với quan điểm của Đảng trong giai đoạn mới của đất nước.

Như vậy, vấn đề tôn giáo được nêu trong các văn kiện Đại hội XI đã thể hiện một lộ trình đổi mới tư duy của Đảng trên lĩnh vực tôn giáo. Có những quan điểm được nêu lên từ các kỳ Đại hội trước mà Đại hội XI tái khẳng định, có những quan điểm phát triển lên, nhưng cũng có những điểm mới được bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

   Câu hỏi 2(Pv) Đồng chí cho biết tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc hiện nay?

          Trả lời(Đ/c Lê Bá Lộc)

Việt Nam là một quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo. Hiện nay, ở Việt Nam có hơn 20 triệu tín đồ của 6 tôn giáo lớn gồm có: Phật giáo, Công giáo, Hồi giáo, Tin Lành, Đạo cao Đài, Đạo Hòa Hảo. Vĩnh Phúc hiện nay có 3 tôn giáo được Nhà nước công nhận và cho phép hoạt động là: Công giáo, Phật giáo và đạo Tin lành.

Về Đạo Phật: Toàn tỉnh hiện có 328 tăng, ni, người tu hành đang sinh hoạt, hoạt động tại 102/397 cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh, có 84 chùa xếp hạng di tích, trong đó 15 chùa xếp hạng Di tích Quốc gia; 69 chùa xếp hạng Di tích cấp tỉnh, có khoảng trên 136.000 tín đồ phật tử (3).

Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ sở tự viện tổ chức các cuộc lễ trọng lớn: Phật Đản, Vu Lan đúng theo ghi lễ phật giáo, tuân thủ quy định của pháp luật; thành phố Vĩnh Yên kiện toàn nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ 2012- 2017; có tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép thành lập Trường trung cấp phật học tỉnh Vĩnh Phúc, bổ nhiệm chức sắc trụ trì một số chùa, bổ sung và kiện toàn thành viên chuẩn y nhân sự các Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc;…

Trong tháng 4/2013 một số chức sắc đạo phật trên địa bàn tỉnh đã đón đoàn gồm 13 vị tăng sỹ Ấn độ đến thăm, hành lễ tại cơ sở thờ tự.

Các cuộc lễ ngoài chương trình đăng ký hàng năm như: Lễ hô thần nhập tượng, lễ đúc tượng, trùng tu, lễ húy kỵ, lễ khánh thành, lễ bổ nhiệm, lễ đặt đá tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh được các chức sắc, tín đồ phật tử tổ chức theo đúng nội dung, chương trình đăng ký bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, thu hút đông đảo nhân dân, phật tử tham gia,  Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức khóa An cư kiết hạ cho 253 Tăng, Ni trong tỉnh tại 2 hạ trường: chùa Hà Tiên, thành phố Vĩnh Yên và Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, huyện Tam Đảo…

  Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành, thị, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội: ủng hộ cho bệnh nhân, học sinh nghèo vượt khó, trẻ em tàn tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đi cứu trợ, ủng hộ đồng bào Miền Trung lũ lụt… tổng số tiền trên 500 triệu đồng.

   Câu hỏi 3: (Pv). Đồng chí cho biết tình hình hoạt động của đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc hiện nay?

            Trả lời: (Đ/c Thái Thị Bích Hồng)

Về Đạo Công giáo: Hiện nay Đạo Công giáo ở tỉnh Vĩnh Phúc có 12 xứ đạo trên 22.000 tín đồ, có 11 Linh mục phụ trách xứ tại 47 nhà thờ xứ, họ đạo.

Các giáo xứ, giáo họ duy trì sinh hoạt theo lịch mục vụ và tổ chức các lễ trọng: Lễ Phục sinh, chúa nhật, lễ thánh Giuse, lễ Đức Bà, lễ Bảo Trợ, lễ Đức Mẹ Mân Côi...tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo an ninh trật tự. Tại các giáo xứ, các Linh mục đã giảng dạy cho tín đồ kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ; cầu bình an và thánh hoá công việc làm ăn. Nhiều hoạt động mục vụ nhằm tăng cường củng cố đức tin cho lớp trẻ; công tác phát triển giáo hội như: Họp mặt giáo phận kỳ II, mở các lớp sư phạm giáo lý cho thiếu nhi thánh thể, huynh trưởng, các trưởng phó ban hành giáo và các hội đoàn... Trong năm 2013, các hoạt động tại các Giáo xứ, Giáo họ trên địa bàn tỉnh sinh hoạt bình thường, ổn định tuân thủ các quy định của pháp luật; các giáo xứ, giáo họ duy trì sinh hoạt tôn giáo theo lịch mục vụ, các lễ trọng được tổ chức tại Nhà thờ với hình thức gọn nhẹ, trang trọng, tiết kiệm: Lễ tất niên; lễ cầu năm mới; cầu bình an; lễ Tro, lễ phục sinh, Lễ Đức mẹ Mân Côi, lễ các Thánh Nam nữ… Ngoài ra các Linh mục tập trung dâng lễ tại các nhà thờ xứ họ mình phụ trách;

Tháng 3/2013 Tòa Giám mục Bắc Ninh có quyết định thuyên chuyển linh mục đi, đến trên địa bàn tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc( 4 chuyển đi, 5 chuyển đến).

Các giáo xứ, họ giáo tổ chức các  lễ ngoài chương trình đăng ký đều xin phép cấp có thẩm quyền và tổ chức các cuộc lễ theo đúng nội dung, chương trình đăng ký: lễ khánh thành nhà thờ họ An Định( Vĩnh Yên); lễ đón tân linh mục (giáo xứ Phúc Yên, Vĩnh Yên)…

   Câu hỏi 4: (Pv) Đồng chí cho biết tình hình hoạt động của đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc hiện nay?

            Trả lời: (Đ/c Thái Thị Bích Hồng)

Đạo Tin lành hiện nay ở Vĩnh Phúc có 01 Chi hội thánh Tin lành Phúc Yên thuộc Chi hội Thánh Tin lành Miền Bắc với 40 tín đồ; có 04 thành viên Ban chấp sự; 01 Mục sư quản nhiệm (Mục sư Nguyễn Văn Long phụ trách từ tháng 4/2013), Chi hội Thánh tại số 5 phố Yên Ninh, phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên. Chi hội duy trì sinh hoạt vào chủ nhật hàng tuần, hoạt động bình thường, ổn định, thuần túy tôn giáo, chấp hành pháp luật và những quy định tại địa phương. Từ tháng 09/2013 Chi hội tổ chức các hoạt động hướng tới Đại hội Đồng Tổng liên hội, chuẩn bị thống nhất Hội thánh hai miền Nam Bắc;

Ngày 1/10/2013 Chi hội thánh Tin lành Phúc Yên có 5 đại biểu do Mục sư  Nguyễn Văn Long làm trưởng đoàn đi tham dự Đại hội đồng lần thứ 34 của Hội Thánh Tin lành Việt Nam ( Miền Bắc) diễn ra từ ngày 02 – 03/10/2013 tại Hà Nội; sau Đại hội tín đồ Chi hội thánh Tin lành Phúc Yên rất phấn khởi trước thành công của Đại hội.

Ngoài ra trên địa bàn tỉnh hiện có 06 điểm nhóm Tin lành chưa đủ điều kiện đăng ký hoạt động. Mỗi điểm nhóm có trưởng nhóm, tín đồ các điểm nhóm từ 5-8 người, các điểm nhóm thường xuyên sinh hoạt tại nhà riêng của trưởng nhóm.

 Nhìn chung tình hình sinh hoạt, hoạt động tôn giáo của các điểm nhóm Tin lành tự lập trên địa bàn tỉnh diễn ra bình thường, ổn định, thuần túy tôn giáo, chưa có biểu hiện phức tạp xảy ra.

Nhóm Câm điếc ở Vĩnh Yên và Việt Trì tới sinh hoạt tại Chi hội thánh Tin lành Phúc Yên vào ngày Chủ Nhật đầu tiên của tháng do Mục sư Nguyễn Đức Đồng hướng dẫn, số lượng tín đồ tham dự không đều đặn thường dao động từ 3 đến 10 người do phụ thuộc vào người phiên dịch.  

Câu hỏi 5: (Pv) Ngoài 3 tôn giáo chính nêu trên, ở Vĩnh Phúc có các đạo lạ xuất hiện và hoạt động không?

Về Đạo lạ:

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Vĩnh Phúc có 07 loại đạo lạ hoạt động là Tâm linh Hồ Chí Minh( đạo Nguyễn Điền), Long Hoa Di Lặc, Hội Tiên Rồng, Hội Tâm linh, Giáo hội Lạc Hồng, Pháp Luân Công và Đoàn 18 Phú Thọ. Số lượng cụ thể của các loại đạo lạ là:Tâm linh Hồ Chí Minh (đạo Nguyễn Điền) có 233 người có ở hầu hết các huyện, thành, thị; Long Hoa Di Lặc có 8 người ở huyện Bình Xuyên, Tam Đảo; Hội tâm linh có 31 người ở huyện Bình Xuyên, Vĩnh  Tường, Yên Lạc, Giáo hội Lạc Hồng có 3 người ở huyện Lập Thạch, Pháp Luân Công có 7 người trong đó: ở huyện Bình Xuyên có (01 người), Vĩnh Tường(06 người); Đoàn 18 Phú Thọ có 01 người ở huyện Tam Dương.

Tính đến nay, nhìn chung các đạo lạ đang hoạt động ở tỉnh Vĩnh Phúc hoạt động tích cực, thuần túy tôn giáo, chưa xảy ra những sự việc ảnh hưởng xấu.

Câu hỏi 6: (Pv) Đồng chí cho biết một số đặc điểm cơ bản của tôn giáo ở Vĩnh Phúc hiện nay?

            Trả lời: (Đ/c Lê Bá Lộc)

+ Phật giáo ở Vĩnh Phúc sẵn sàng đón nhận các hệ phái mới và cùng tồn tại trong sự hòa hợp Phật giáo ở Vĩnh Phúc hiện nay cùng với các cơ sở thờ tự vốn có của mình, ngoài những hệ phái cổ truyền ở địa phương, đã đón nhận một số hệ phái mới như: 

- Thứ nhất, ba thiền phái Tịnh độ tông, Thiền tông Trúc Lâm Đà Lạt, Mật tông Drukpa, v.v…Sự xuất hiện của các hệ phái mới làm cho sắc thái Phật giáo ở Vĩnh Phúc ngày càng đa dạng hơn.

- Thứ hai, các thiền viện mới được xây dựng khang trang và bề thế, như: Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, Thiền viện Trúc Lâm An Tâm, Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức gần đây đã nâng cao vị thế của phật giáo ở Vĩnh Phúc. Cùng với Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt và Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên là một trong ba thiền viện Trúc Lâm lớn nhất ở Việt Nam.

 - Thứ ba, sự có mặt của Thiền viện Trúc Lâm An Tâm làm cho Vĩnh Phúc trở thành địa phương thứ hai ở miền Bắc có thiền viện dành cho ni giới.

- Thứ tư, dòng truyền thừa Drukpa được truyền bá vào Vĩnh Phúc làm cho bức tranh Phật giáo ở tỉnh ta thêm độc đáo. Khi nói đến đặc điểm của Phật giáo ở Vĩnh Phúc, không thể không nói tới sự hiện diện của dòng truyền thừa này và ngôi Bảo tháp duy nhất tại Việt Nam được xây dựng ở Vĩnh Phúc.

+ Trong sinh hoạt tôn giáo của Công giáo và đạo Tin Lành ở Vĩnh Phúc có sự tham gia của người nước ngoài

Vĩnh Phúc có vị trí địa lý đặc biệt với môi trường phát triển kinh tế - xã hội thuận lợi. Tại đây có nhiều khu công nghiệp với sự tham gia của người nước ngoài thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Những người nước ngoài này có nhu cầu sinh hoạt tôn giáo khi sinh sống và làm việc tại địa phương. Phần lớn những người nước ngoài đến sinh hoạt tôn giáo ở một số nhà thờ Công giáo ở Vĩnh Phúc đến từ Hàn Quốc, Đài Loan và là những người đang làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đối với đạo Tin Lành ở Vĩnh Phúc, sự có mặt của người nước ngoài trong sinh hoạt của tôn giáo này còn rõ rệt hơn. Họ đến từ nhiều nước khác nhau, đặc biệt là Hoa Kỳ, Canada và Hàn Quốc, trong đó một bộ phận là chuyên gia đang làm việc tại khu công nghiệp Vĩnh Yên, một bộ phận khác là khách tới đây thông qua con đường du lịch.

+ Các hiện tượng tôn giáo mới ở Vĩnh Phúc thường gắn liền với tín ngưỡng thờ Phật và thờ Mẫu

Đứng trên góc độ tôn giáo học, sở dĩ Vĩnh Phúc là mảnh đất thuận lợi cho các hiện tượng tôn giáo mới, bởi vì: Vĩnh Phúc là một tỉnh có không gian tôn giáo, tín ngưỡng khá đặc biệt. Vùng đất này thuộc phạm vi “đất Tổ Hùng Vương” của Việt Nam lại nằm sát Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến. Không gian lịch sử - văn hóa ấy tất yếu dẫn đến một không gian tín ngưỡng, tôn giáo đặc biệt của tỉnh.Từ thực tế khảo sát ở Vĩnh Phúc về Ngọc Phật Hồ Chí Minh, Long Hoa Di Lặc, Hoàng Thiên Long, cho thấy các hiện tượng tôn giáo mới ở Vĩnh Phúc có nguồn gốc từ các tín ngưỡng dân gian và thường gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu và tín ngưỡng thờ Phật.

+ Cơ sở thờ tự cùng các hoạt động của tín ngưỡng, tôn giáo ở Vĩnh Phúc gắn liền với sự phát triển du lịch tâm linh

Trong những năm gần đây Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Trong bức tranh phát triển kinh tế xã hội của Vĩnh Phúc có sự đóng góp không nhỏ của ngành du lịch nhờ có nhiều lợi thế, trong đó có lợi thế về những điểm du lịch tín ngưỡng, tâm linh. Các cơ sở thờ Thánh Mẫu Tây Thiên ở Vĩnh Phúc là một trong những địa chỉ thu hút khách du lịch tâm linh nhiều nhất. Ngoài ra, sự đa dạng tôn giáo cũng là một lợi thế để phát triển du lịch tâm linh ở Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, trong thời gian qua các tour du lịch tâm linh được tổ chức thường chỉ thiên về Phật giáo và tín ngưỡng truyền thống. Đây là thế mạnh của Vĩnh Phúc, nhưng để đạt hiệu quả cao hơn cả về kinh tế lẫn văn hóa - xã hội cần quan tâm tổ chức thêm các tour du lịch chuyên biệt đối với các tôn giáo khác.

Câu hỏi 7: (Pv) Đồng chí hãy cho biết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo của tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay?

Trả lời: (Đ/c Trần Viết Dương)

Xuất phát từ tình hình thực tế, vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo luôn được Tỉnh uỷ; HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể trong tỉnh đặc biệt quan tâm, Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn. Giúp Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành để giải quyết các vấn đề tôn giáo đúng quy định của pháp luật, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm “Công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng”, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh, tạo sự chuyển biến về nhận thức và thống nhất hành động của hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân về vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo. Tổ chức tốt các hội nghị triển khai thực hiện tổng kết đánh giá kết quả về công tác tín ngưỡng, tôn giáo Chương trình hành động của Chính phủ về công tác tôn giáo; các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề tín ngưỡng tôn giáo.

Ban Tôn giáo phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh kiện toàn về mặt tổ chức Ban đại diện Phật giáo ở các cấp, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời, đúng quy định những vấn đề có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ  quan của Trung ương và của tỉnh mở các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo, kiến thức quản lý nhà nước về tôn giáo cho các cán bộ làm công tác tôn giáo. Tổ chức các cuộc lễ,  thăm, tặng quà và chúc mừng các ngày lễ của các tín ngưỡng, tôn giáo. Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, động viên, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của các chức sắc tôn giáo và tín đồ tôn giáo, tạo được sự nhất trí giữa cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo với các chức sắc tôn giáo. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân tôn giáo đăng ký sinh hoạt, hoạt động tôn giáo trong và ngoài chương trình theo quy định của pháp luật. Động viên các chức sắc, tín đồ tôn giáo tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước.

Ban Tôn giáo chủ động giải quyết các vụ việc tôn giáo theo thẩm quyền, phối hợp với các huyện, thành, thị nắm bắt và báo cáo kịp thời diễn biến tình hình ở cơ sở, khảo sát nắm tình hình, thống kê các tổ chức tôn giáo trên địa bàn trong thời gian qua được đẩy mạnh. Trên cơ sở nắm chắc tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo, công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn đã được tăng cường và đi vào nề nếp, các hoạt động tôn giáo đã cơ bản tuân thủ pháp luật và có những bước chuyển  biến tích cực.

Thực hiện việc quản lý nhà nước về tôn giáo Ban Tôn giáo luôn chú trọng thực hiện tốt nguyên tắc “Công việc nội bộ của tôn giáo do tổ chức tôn giáo chủ động giải quyết theo Hiến chương, Điều lệ của tổ chức tôn giáo và các quy định của pháp luật” như đào tạo, phong chức, phong phẩm, thuyên chuyển, bổ nhiệm chức sắc, nhà tu hành, việc chia tách xứ, họ đạo. Tổ chức các hội nghị, các cuộc tĩnh tâm, an cư kiết hạ, tổ chức giới đàn và các hoạt động khác. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong tỉnh tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo. Trong những năm qua đời sống của đồng bào theo đạo đã từng bước được cải thiện, các công trình tôn giáo đã được sửa chữa, nâng cấp, xây mới, khang trang để đồng bào theo đạo và nhân dân sinh hoạt tâm linh, nâng cao lòng tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy lòng yêu nước. Các cá nhân và tổ chức tôn giáo đã có nhiều đóng góp cho công tác từ thiện xã hội và công tác xoá đói giảm nghèo, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng địa phương phát triển, vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thời gian qua công tác tôn giáo vẫn còn không ít khó khăn như: Đời sống của một số đồng bào có đạo còn chưa được cải thiện, cán bộ làm công tác tôn giáo ở cơ sở thường xuyên thay đổi hoặc phải làm công việc kiêm nhiệm, chưa am hiểu sâu về lĩnh vực tôn giáo, đã ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác. Mặt khác, công tác tuyên truyền, vận động còn nhiều hạn chế, thiếu lực lượng cốt cán trong công tác tôn giáo ở cơ sở…

 Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo của tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay cần đảm bảo một số yêu cầu như sau:

 - Thứ nhất, cần phải làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, báo cáo.

- Thứ hai, công tác hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết các sinh hoạt, hoạt động của tổ chức, cá nhân các tôn giáo. Tăng cường sự lãnh, chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo ở các cấp, làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo ở địa phương.

- Thứ ba, cần làm tốt  công tác phối hợp, giải quyết các phát sinh, nhu cầu trong sinh hoạt, hoạt động tôn giáo của tổ chức, cá nhân các tôn giáo.

- Thứ tư, làm tốt hơn nữa  công tác gặp gỡ, tiếp xúc, hướng dẫn tổ chức, cá nhân tôn giáo một mặt đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo với tính cách là nhu cầu chính đáng của đời sống tin thần, phát huy những giá trị đạo đức tín ngưỡng tôn giáo trên cơ sở tuân thủ những quy định của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Câu hỏi 8: (Pv) Đồng chí hãy cho biết một số những đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vấn đề đề tôn giáo trong thời gian tới?

Trả lời: (Đ/c Trần Viết Dương)

Đối với Ban Tôn giáo Chính phủ: Tham mưu với Bộ Nội vụ quan tâm chỉ đạo cấp, ngành liên quan kiện toàn tổ chức, bộ máy, bố trí đúng, đủ cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo các cấp; tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tôn giáo và quản lý Nhà nước về tôn giáo cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo.

Đối với UBND tỉnh:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan xây dựng qui chế phối hợp tham mưu đề xuất với UBND tỉnh giải quyết tốt hơn nữa các đơn thư liên quan đất đai xây dựng cơ sở thờ tự các tôn giáo.

+ Các cơ quan chức năng như Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch,  Sở Nội vụ, Công an tỉnh... tăng cường phối hợp với UBND các huyện, thành, thị có liên quan giải quyết thật tốt các vấn đề tôn giáo phát sinh trên địa bàn theo chức năng, thẩm quyền; Xem xét, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của chức sắc, chức việc các tôn giáo để giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Đối với UBND cấp huyện:

+ Tăng cường hơn nữa công tác lãnh, chỉ đạo kiểm tra, kịp thời nắm bắt vụ việc tôn giáo phát sinh có hướng giải quyết hoặc tham mưu đề xuất với cấp có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các địa phương khi để xảy ra các vụ việc liên quan đến công tác an ninh tôn giáo mà không phát hiện, báo cáo xử lý kịp thời:.

+ UBND các huyện, thành, thị tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, rà soát việc xây dựng, tu bổ, sửa chữa các công trình phụ trợ, công trình tôn giáo, các sinh hoạt, hoạt động tôn giáo trái phép trên địa bàn. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện đúng pháp luật nhà nước Việt Nam và qui định của chính Giáo Hội.

Pv: đáp từ  (…) kết thúc.

 Chú thích

(1). Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia- Sự thật, H., 2011, tr.51

(2). Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia- Sự thật, H., 2011, tr. 81 .

(3) ( Báo cáo Tổng kết công tác QLNN về tôn giáo năm 2013 của Ban Tôn Giáo-Sở Nội Vụ tỉnh Vĩnh Phúc).

Khoa Lý luận cơ sở

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 12 năm 2017 Phóng sự kỷ niệm 60 năm thành lập trường Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 11 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2017
Xem tất cả »

Hình ảnh