Đề tài cấp trường

Đề tài “Thực trạng tổ chức, hoạt động của Công đoàn cơ sở tại các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay”
Trải qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đã cùng nhân dân cả nước viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Trong những năm gần đây, số DNNQD tăng rất nhanh và chiếm gần 90% tổng số doanh nghiệp. Cùng với sự tăng nhanh về số lượng, quy mô của các DNNQD, điều kiện sống của giai cấp công nhân từng bước được cải thiện và nâng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của mỗi địa phương. Song bên cạnh đó nhiều DNNQD vì lợi nhuận mà đã không đảm bảo chính sách, chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật. Phần lớn tổ chức công đoàn cơ sở tại các DNNQD chưa thực sự thể hiện rõ vai trò là tổ chức bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp khi công nhân gặp phải những trường hợp khó khăn nơi làm việc.
Đề tài "Thực trạng của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc"
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là điều kiện tồn tại và phát triển của con người và các sinh vật khác trên trái đất. Đó là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng. Mỗi quốc gia, mỗi địa phương có một quỹ đất đai nhất định được giới hạn bởi diện tích, ranh giới, vị trí...Việc sử dụng và quản lý quỹ đất đai này được thực hiện theo quy định của nhà nước, tuân thủ luật đất đai và những văn bản pháp lý có liên quan. Luật đất đai năm 2013 ra đời đã xác định đất đai thuộc sở hữu toàn dân và do nhà nước thống nhất quản lý.
Đề tài “Thực trạng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”
Sau 30 năm thực hiện chính sách đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu: tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, an sinh xã hội được cải thiện và chính trị ổn định, đặc biệt là sự liên tục phát triển của lực lượng lao động cả về lượng và chất. Đảng và Nhà nước luôn xác định vấn đề phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là vấn đề chiến lược. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam 2011 – 2020 khẳng định: “Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, đảm bảo cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy nhân tài, đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế tri thức”.
Đề tài "Hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế của Hội Nông dân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay."
Thực hiện Nghị quyết Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, đề án số 2193 của UBND tỉnh về “chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp” và “phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân” Hộ Nông dân Vĩnh Phúc đã phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau vượt qua mọi khó khăn phát triển kinh tế nông nghiệp và đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.
Đề tài: “Thực trạng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật tại Đảng bộ huyện Bình Xuyên trong giai đoạn hiện nay (từ 2005 đến nay)”
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Đảng. Từ khi thành lập, Đảng luôn chú trọng, quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật. Đảng ta xác định: kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng; lãnh đạo phải có kiểm tra; lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Trên thực tế, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ quan điểm, đường lối, nguyên tắc của Đảng, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng đội đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.
Đề tài: “Thực trạng công tác phát triển đảng là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc hiện nay”.
Công tác phát triển đảng là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “ “Để làm tròn nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất vẻ vang… Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng”.
Đề tài: "Thực trạng về hoạt động của Hội liên hiệp Phụ nữ tại các chi hội trên địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay".
Phụ nữ chiếm 50% dân số, họ đa số sống ở nông thôn làm nông nghiệp. Hội liên hiệp phụ nữ là một tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn, nơi vận động, thu hút, tập hợp chị em phụ nữ vào tổ chức. Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong các thời kỳ cách mạng, qua các kỳ đại hội đã xây dựng nhiều phong trào, các cuộc vận động và 6 nhiệm vụ trọng tâm để các chi – tổ hội đến hội phụ nữ cơ sở triển khai thực hiện, nhằm nâng cao trình độ nhận thức tư tưởng, văn hóa, xã hội, giúp phụ nữ phát triển kinh tế, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, no ấm, hạnh phúc.
Đề tài “Ảnh hưởng của đô thị hóa tới việc làm, thu nhập của lao động nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”
Hiện nay, toàn tỉnh đã có 24 đô thị các loại trong đó có 01 đô thị loại II (thành phố Vĩnh Yên), 01 đô thị loại III (thị xã Phúc Yên) và 22 đô thị loại V.Với tổng dân số 284,8 nghìn người, tỉ lệ đô thị hóa đạt 23%; đất đô thị được mở rộng và sử dụng có hiệu quả, chiếm 19,6% diện tích đất tự nhiên. Hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh được định hướng đầu tư xây dựng và phát triển đồng bộ theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 03/12/2012 về xây dựng, phát triển và quản lý đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV và Chương trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 mà UBND tỉnh đã phê duyệt.
Đề tài: "Thu thập dữ liệu các vụ việc mà người dân thắc mắc khiếu kiện về đất đai thông qua các buổi tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015"
Trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nội dung khiếu nại về đất đai tập trung chủ yếu vào một số hoạt động thu hồi đất, giao đất; đền bù, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và một số trường hợp đề nghị đòi lại đất cũ, nhà cũ. Những khiếu nại về bồi thường giải phóng mặt bằng thường gay gắt, tập trung đông người ở nơi thu hồi diện tích đất lớn để bố trí thực hiện các dự án đầu tư. Người có đất bị thu hồi khiếu nại về thực hiện không đúng quy hoạch, không đúng diện tích, vị trí, giá đền bù thấp, không đáp ứng yêu cầu ổn định cuộc sống. Ngoài ra, còn một số khiếu nại đòi thực hiện chính sách bồi thường về đất đai được thực hiện trước khi Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực.
Đề tại: “Thực trạng về hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở các chi đoàn trên địa bàn huyện Yên Lạc hiện nay”
Yên Lạc là một huyện của tỉnh Vĩnh Phúc, hiện nay, trên địa bàn huyện có 17 xã, thị trấn gồm: Đồng Văn, Tề Lỗ, Tam Hồng, Văn Tiến, Nguyệt Đức, Hồng Phương, Liên Châu, Đại Tự, Trung Nguyên, Thị trấn Yên Lạc, Yên Đồng, Đồng Cương, Trung Hà, Hồng Châu, Yên Phương, Bình Định, Trung Kiên. Trong những năm qua, các chi đoàn cơ sở trên địa bàn huyện cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên đồng thời góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên – xã hội của địa phương.
Ngày đăng: Ngày hạ:

Nghiên cứu khoa học

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »


Liên kết website