Tổng hợp Tạp chí Lịch sử Đảng số 9 năm 2016

Ngày đăng: 10/10/2016

Một trong những chủ trương được nêu bật tại Đại hội XII của Đảng là tích cực, chủ động hội nhập quốc tế. Và trên thực tế nước ta đang trong quá trình gia nhập hàng loạt hiệp định thương mại tự do (FTA) với 55 quốc gia; về chính trị - an ninh, nước ta là thành viên tích cực của hàng loạt thể chế đa phương khu vực và toàn cầu.

1. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hội nhập quốc tế trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng, tác giả Vũ Khoan - Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Một trong những chủ trương được nêu bật tại Đại hội XII của Đảng là tích cực, chủ động hội nhập quốc tế. Và trên thực tế nước ta đang trong quá trình gia nhập hàng loạt hiệp định thương mại tự do (FTA) với 55 quốc gia; về chính trị - an ninh, nước ta là thành viên tích cực của hàng loạt thể chế đa phương khu vực và toàn cầu.

Thực ra chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế không phải là mới; chủ trương này đã được đề cập ngay từ Đại hội VII và Đại hội XI họp hơn 5 năm trước đã nâng lên thành hội nhập quốc tế nói chung chứ không riêng về kinh tế.

Vậy nhân tố gì đã thúc đẩy Đảng đề ra chủ trương này và nay được nhấn mạnh và bổ sung tại Đại hội XII ? Làm thế nào để triển khai một cách có hiệu quả nhất chủ trương này nhằm góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển và bảo vệ tổ quốc ? Đó là những vấn đề cần làm rõ trong quá trình quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Bên cạnh đó, trước những diễn biến hết sức phức tạp của tình hình ở khu vực và trên thế giới, nước ta có nhu cầu lớn đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, không ngừng củng cố và nâng cao vị thế quốc tế của mình. Hội nhập quốc tế chính là một trong những con đường để đấp ứng nhu cầu cấp bách này.

2. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong tình hình mới, tác giả PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tiến trình phát triển của mỗi quốc gia dân tộc luôn có sự gắn bó chặt chẽ với những nhân tố quốc tế. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam là thắng lợi của sự kết hợp thành công nhân tố dân tộc với nhân tố thời đại, sức mạnh quốc gia với sức mạnh quốc tế. Từ thực tiễn phong phú ấy, Đại hội XI của Đảng đã bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, rút ra những bài học kinh nghiệm lớn, trong đó có bài học: "kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần kiên định ý chí độc lập, tự chủ và nêu cao tinh thần hợp tác quốc tế, phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ ngoại lực, kết hợp yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại".

Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế là vấn đề chiến lược, quyết định thành bại của sự nghiệp cách mạng, xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc. Nội dung và phương thức kết hợp phải được xác định phù hợp với từng điều kiện cụ thể. Trong tình hình đất nước hiện nay và thế giới đương đại, cần kế thừa thành tựu, kinh nghiệm của các thời kỳ trước kia; đồng thời, cần bám sát yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ, lợi ích của quốc gia dân tộc và các xu thế vận động của thế giới đang đổi thay để đảm bảo cho Việt Nam có được sức mạnh tổng hợp to lớn nhất, vững bước trên con đường độc lập dân tộc và CNXH, đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

3. Đổi mới công tác xây dựng Đảng trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay, tác giả PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Trong công tác xây dựng Đảng, nội dung phương thức lãnh đạo đóng vai trò quan trọng, điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đòi hỏi Đảng xử lý đúng đắn những vấn đề lớn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với thực tiễn đất nước và những vấn đề của toàn cầu, của thế giới đương đại, nâng cao trình độ trí tuệ và khoa học lãnh đạo. Mặt khác, chủ động phòng ngừa những tác động tiêu cực hoặc sự chệch hướng, giữ vững mục tiêu, lý tưởng, con đường đã lựa chọn. Do vậy, cần nghiên cứu thấu đáo nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm trình độ lý luận, trí tuệ, tầm tư duy chiến lược, bản lĩnh chính trị của Đảng trong tình hình mới hiện nay.

Có thể nhận thức phương thức lãnh đạo trên mấy điểm chủ yếu: ra quyết định, nghị quyết cho đúng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để thực hiện hóa quyết định, nghị quyết; kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật; tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận để bổ sung, phát triển đường lối, chính sách, pháp luật và tổ chức, vận động nhân dân thực hiện, phát huy trí tuệ và sự sáng tạo của nhân dân.

Toàn Đảng, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhận thức rõ sự cần thiết phải ra sức rèn luyện theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao trình độ lý luận, trí tuệ, tầm tư duy chiến lược, bản lĩnh chính trị, sự trung thực và năng lực tổ chức thực hiện, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, vững bước trên con đường đổi mới.

4. Tìm hiểu quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về phòng, chống tham nhũng, lãng phí qua các kỳ Đại hội, tác giả TS.Lâm Bá Hòa, Trường Đại học Đà Nẵng.

Đấu tranh chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ khó khăn và phức tạp, đòi hỏi sự kiên trì và quyết liệt của các cấp ủy đảng từ Trung ương tới địa phương và cơ sở. Đảng cũng xác định đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền với cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, các biện pháp nêu ra phải quyết liệt hơn, chống tham nhũng được coi vừa là vấn đề nỏng bỏng nhất, vừa là cuộc đấu tranh khó khăn, quyết liệt và lâu dài.

Muốn vậy, không chỉ cần đấu tranh chống tham nhũng, mà quan trọng là phòng ngừa tham nhũng; nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên; xây dựng hệ thống pháp lý đủ mạnh, đủ chặt chẽ để không có cơ hội tham nhũng; có những giải pháp để giáo dục, thuyết phục, dăn đe, cảnh báo và phòng ngừa, bảo đảm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cán bộ, đảng viên sai phạm, nhất là trong những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như: quản lý và sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoảng sản, thu, chi ngân sách và mua sắm công, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản..... Với tư cách là một Đảng cầm quyền, Đảng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội, Đảng luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Vì vậy, phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ cấp bách và thường xuyên của công tác xây dựng Đảng và càng đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh toàn Đảng đang đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam.

5. Một số giải pháp tạo động lực cho giảng viên tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tác giả Ths.Ngô Thị Hải Anh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Để tạo động lực cho cán bộ, giảng viên tại Học viện viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, có nhiều giải pháp, bước đầu chúng tôi nêu ra một số giải pháp chủ yếu sau:

+ Thứ nhất: Hoàn thiện hệ thống đánh giá công tác thi đua, khen thưởng đối với giảng viên. Hoàn thiện hệ thống đánh giá công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo phong trào sâu rộng, thực hiện tốt quy chế, quy định khen thưởng; đồng thời thiết lập cơ chế hướng dẫn thực hiện đảm bảo khách quan, công bằng trong công tác thi đua, khen thưởng. Thông qua các phong trào thi đua và thực hiện pháp luật về các hình thức khen thưởng mà người quản lý sẽ phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo của con người, trực tiếp là giảng viên.

+ Thứ hai: Tạo động lực làm việc cho giảng viên bằng mở rộng các quy chế, quy định phúc lợi. Cách thức thực hiện quy chế, quy định phúc lợi theo nguyên tắc chặt chẽ. Nếu so sánh tương quan thì các chế độ phúc lợi dành cho hai lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy vẫn còn khắt khe về cả thời gian và chất lượng các công trình. Đối với các công trình nghiên cứu khoa học hay sáng kiến kinh nghiệm có giá trị cần được tăng mức thưởng cho giảng viên thực hiện, tạo động lực cho giảng viên trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên.

+ Thứ ba: Đẩy mạnh thực hiện quy chế, quy định đào tạo, phát triển giảng viên. Mục đích của việc thực hiện quy chế, quy định đạo tào, phát triển giảng viên nhằm tạo cơ hội cho giảng viên có được môi trường rèn luyện nghề nghiệp. Giúp giảng viên được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, năng lực nghiên cứu khoa học, từ đó giúp giảng viên thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Tạo động lực cho cán bộ, giảng viên phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện ngày càng phát triển về số lượng, chất lượng, xứng với vị trí, chức năng mà Đảng, Nhà nước giao phó./.

Tổng hợp: Phạm Thanh

Nghiên cứu khoa học

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website