Tổng hợp Tạp chí Xây dựng Đảng số 9 năm 2016

Ngày đăng: 10/10/2016

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 đã xác định CCHC là một trong 3 khâu đột phá chiến lược để đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 phê duyệt Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 (gọi tắt là Nghị quyết 30c). Công cuộc CCHC theo Nghị quyết 30c đã đi qua nửa chặng đường và đạt được nhiều kết quả tích cực.

1. Nâng cao vài trò lãnh đạo của Đảng trong cải cách hành chính nhà nước, tác giả PGS.TS Lê Chi Mai, Học viện Hành chính Quốc gia.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 đã xác định CCHC là một trong 3 khâu đột phá chiến lược để đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 phê duyệt Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 (gọi tắt là Nghị quyết 30c). Công cuộc CCHC theo Nghị quyết 30c đã đi qua nửa chặng đường và đạt được nhiều kết quả tích cực.

- Hệ thống thể chế trên mọi lĩnh vực quản lý nhà nước tiếp tục được hoàn thiện, đặc biệt là thể chế kinh tế thị trường.

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

- Tập trung xây dựng đội ngũ các bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, kỹ năng, nghiệp vụ, có cơ cấu hợp lý trên cơ sở xác định vị trí việc làm, từng bước đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

- Cải cách tài chính công được triển khai theo hướng dẫn tăng cường kỷ luật tài chính, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý ngân sách nhà nước.

- Trụ sở ở nhiều cơ quan hành chính nhà nước được đầu tư xây dựng khang trang, bổ sung nhiều trang thiết bị hiện đại, tạo điều kiện cho đổi mới công tác quản lý hành chính.

Vì vậy, để bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện đối với Chương trình tổng thể CCHC hoàn thành các mục tiêu đề ra đến năm 2020, các tổ chức đảng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường kiểm tra, giám sát trong suốt tiến trình cải cách.

2. Thực hiện quản lý thống nhất biên chế của hệ thống chính trị, tác giả Trần Việt Hùng.

Sau khi có Quyết định của Bộ Chính trị (QĐ số 253-QĐ/TW) về quản lý thống nhất biên chế của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt và bước đầu tổ chức thực hiện có hiệu quả. Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế của cả hệ thống chính trị ngày sau khi được thành lập đã chỉ đạo các cơ quan chức năng theo thẩm quyền báo cáo về biên chế của từng tổ chức trong hệ thống chính trị; tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị và được Bộ Chính trị kết luận đến hết năm 2016 không tăng thêm tổng số biên chế của cả hệ thống chính trị.

Thực hiện kết luận trên của Bộ Chính trị đồng thời gắn với thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, các cấp ủy, tổ chức đảng đã nghiêm túc quán triệt, xây dựng đề án, kế hoạch tinh giản biên chế từng năm và cả giai đoạn 2016 - 2021 với tinh thần thực hiện việc tinh giản tối thiểu 10% biên chế.

Tuy nhiên, do thời gian qua các cấp ủy tập trung lãnh đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng; tổ chức bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2011 và thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; Lãnh đạo HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, nên nhiều cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực hiện chủ trương này một cách quyết liệt, đồng bộ.

3. Về chức danh "hàm" lãnh đạo, quản lý, tác giả Trần Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Thời gian vừa qua dư luận có nhiều ý kiến khác nhau về việc nên hay không nên có chức danh "hàm" lãnh đạo, quản lý. Có ý kiến cho rằng mỗi cơ quan, đơn vị đã có cấp trưởng, cấp phó rồi thì không cần phải sinh thêm chức danh "hàm" lãnh đạo, quản lý. Ngược lại, có ý kiến cho rằng đối với một số cơ quan cần thiết phải có chức danh "hàm", áp dụng đối với những người có thể độc lập làm việc vượt cấp, có thể nhận nhiệm vụ từ cấp cao hơn để tham mưu, tổng hợp hoặc hoạch định chính sách ở tầm vĩ mô. Tuy nhiên, khi rà soát lại hệ thống pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức hiện hành thì chưa có quy định về chức danh "hàm" lãnh đạo, quản lý (trừ ngành ngoại giao).

Hàm không phải là một chức danh lãnh đạo, quản lý. Do đó, không quy định người nhận phong hàm được hưởng chế độ phụ cấp lãnh đạo. Nhưng có thể nghiên cứu về chế độ đãi ngộ đối với người được phong chức danh "hàm".

Việc quy định các nội dung liên quan đên chức danh "hàm" lãnh đạo, quản lý có thể ban hành dưới hình thức một nghị định của Chính phủ (khi sửa luật cán bộ, công chức nên xem xét bổ sung vấn đề hàm). Như thế sẽ bảo đảm thực hiện thống nhất trong hệ thống các cơ quan, tổ chức và kiểm soát, quản lý được vấn đề này, tránh thực hiện tùy tiện, không chính danh.

4. Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương phát huy truyền thống 40 năm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, tác giả Phan Thăng An - Vụ trưởng Vụ Địa phương II, BTCTW.

Trong suốt quá trình 40 năm phấn đấu và trưởng thành, tiếp nối qua nhiều thế hệ, cán bộ chuyên viên Vụ Địa phương II luôn kế tục truyền thống chủ động, tích cực, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết, hình thành một tập thể vững vàng, kiên định về lập trường tư tưởng chính trị, hăng hái trong công việc, luôn chia sẻ, động viên, giúp đỡ nhau trong công tác, học tập, khi bình thường cũng như lúc khó khăn bằng tình yêu thương đồng chí.

Trong điều kiện hoạt động có nhiều khó khăn, xa cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, địa bàn rộng, giao thông cách trở, thường xảy ra thiên tai, nhưng cán bộ vụ đã luôn vượt mọi khó khăn, giữ vững bản lĩnh, chính kiến, năng động, thực hiện có trách nhiệm các nhiệm vụ của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Lãnh đạo vụ đã đề ra chế độ tự học tập, tự rèn luyện, tự quản lý, từ đó mỗi cán bộ, nhân viên có ý thức tự giác nghiên cứu, học tập, nhất là các nghị quyết, quy định, chỉ thị, hưóng dẫn về công tác tổ chức xây dựng đảng để nắm chắc, nắm sâu, hiểu kỹ, bổ sung kinh nghiệm từ thực tiễn. Vụ cũng đã phối hợp với các đơn vị trong Ban tham mưu tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch sơ kết, tổng kết, xây dựng đề án về công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác thi đua, khen thưởng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và tham gia phục vụ các hội nghị, các đoàn công tác của Ban tại địa bàn được phân công theo dõi, đóp góp nhiều thành tích cho Ngành Tổ chức xây dựng đảng.

5. Kiểm toán Nhà nước thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tác giả Nguyễn Quang Thành, UVBCH Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước.

Nhận thức ý nghĩa của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Ban cán sự đảng cùng với Đảng ủy KTNN đã kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo sự thống nhất giữa nhận thức với hành động. Những hạn chế, khuyết điểm của từng tổ chức và cá nhân được chỉ rõ và có kế hoạch khắc phục. Thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ kiểm toán viên. Nâng cao chất lượng đội ngũ trên cơ sở làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác để rnè luyện đội ngũ cả về năng lực chuyên môn và phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, gắn bồi dưỡng chuyên môn với giáo dục đào tạo đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử của kiểm toán viên nhà nước.

22 năm xây dựng và phát triển Ngành Kiểm toán Nhà nước, Ban cán sự đảng cùng với Đảng ủy KTNN luôn quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quan trọng. Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Ngành Kiểm toán Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng những đòi hỏi trong công cuộc đổi mới, xứng đáng với 8 chữ vàng truyền thống "công minh, chính trực, nghệ tinh, tấm sáng"./.

Tổng hợp: Phạm Thanh

Nghiên cứu khoa học

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website