Tổng hợp Tạp chí Xây dựng Đảng số 8 năm 2016

Ngày đăng: 10/10/2016

Sau 30 năm đổi mới, cách mạng mước ta đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; đời sống nhân dân được nâng lên, trình độ dân trí ngày cao; Đảng nắm trong tay bộ máy tuyên truyền hùng hậu, hiện đại, vậy vì sau tính thuyết phục của công tác tư tưởng lại giảm sút như báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng đã thẳng thắn thừa nhận ? Hiện nay, nhân dân và kể cả cán bộ, đảng viên ít quan tâm đến các vấn đề lý luận xa xôi, trừu tượng. Việc học tập LLCT, chỉ thị, nghị quyết của Đảng hầu như không xuất phát từ nhu cầu, động lực bên trong mà chủ yếu từ yêu cầu hoàn thiện bằng cấp, chứng chỉ của vị trí công tác. Không ít cán bộ, đảng viên thiếu tập trung,làm việc riêng, ngủ gật, sử dụng điện thoại khi học tập LLCT hay quán triệt nghị quyết của Đảng. Trình độ LLCT của nhiều cán bộ, đảng viên không tương xứng với bằng cấp, chứng chỉ được trao....

1. Nâng cao tính thuyết phục của công tác tư tưởng, tác giả TS. Lương Ngọc Vĩnh - Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Sau 30 năm đổi mới, cách mạng mước ta đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; đời sống nhân dân được nâng lên, trình độ dân trí ngày cao; Đảng nắm trong tay bộ máy tuyên truyền hùng hậu, hiện đại, vậy vì sau tính thuyết phục của công tác tư tưởng lại giảm sút như báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng đã thẳng thắn thừa nhận ? Hiện nay, nhân dân và kể cả cán bộ, đảng viên ít quan tâm đến các vấn đề lý luận xa xôi, trừu tượng. Việc học tập LLCT, chỉ thị, nghị quyết của Đảng hầu như không xuất phát từ nhu cầu, động lực bên trong mà chủ yếu từ yêu cầu hoàn thiện bằng cấp, chứng chỉ của vị trí công tác. Không ít cán bộ, đảng viên thiếu tập trung,làm việc riêng, ngủ gật, sử dụng điện thoại khi học tập LLCT hay quán triệt nghị quyết của Đảng. Trình độ LLCT của nhiều cán bộ, đảng viên không tương xứng với bằng cấp, chứng chỉ được trao....

86 năm qua, Ngành Tuyên giáo của Đảng đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Tuy nhiên, như báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng nhận định: "Chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận chưa cao. Chậm khắc phục có hiệu quả những hạn chế của công tác tư tưởng như thiếu sắc bén, chưa thuyết phục". Nâng cao tính thuyết phục của công tác tư tưởng chính là một trong những vấn đề nóng bỏng đặt ra đối với Ngành Tuyên giáo của Đảng trong tình hình hiện nay.

2. Một yêu cầu bức thiết trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tác giả PGS.TS Phan Hữu Tích, Viện Xây dựng Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng gồm 2 vấn đề sau đây:

- Thứ nhất: Đổi mới cách xây dựng, ban hành nghị quyết

+ Cần lựa chọn, xác định đúng nội dung, vấn đề cần tập trung lãnh đạo.

+ Cảm nhận và đánh giá đúng những mẫu thuẫn cần tháo gỡ.

+ Có khả năng dự báo một cách đúng đắn, khoa học.

- Thứ hai: Đổi mới cách triển khai thực hiện nghị quyết

+ Cần duy trì quy định người đứng đầu cấp ủy trực tiếp phổ biến, quán triệt nghị quyết đến cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, đến đảng viên

+ Tổ chức thực hiện nghị quyết là khâu quan trọng, trực tiếp mang lại kết quả đề ra.

+ Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh: "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc xây dựng, ban hành nghị quyết của Đảng, pháp luật, chính sách của nhà nước. Nghị quyết phải thiết thực, ngắn gọn, khả thi; phải tính đến cân đối các nguồn lực và điều kiện bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả; phân công rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân, thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp được ghi trong nghị quyết. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, dứt điểm việc cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức thực hiện nghị quyết; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; đổi mới cách thức quán triệt, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bảo đảm tính hiệu quả". Đây thực sự là yêu cầu bức thiết, có vai trò quan trọng góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hiện nay để nghị quyết đi vào cuộc sống.

3. Để đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, tác giả PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Những năm qua, các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng đã tạo cơ sở pháp lý cho hệ thống tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, thống nhất, hiệu quả thiết thực cho lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng nội bộ Đảng. Đã có những đổi mới trong việc ra nghị quyết, coi trọng khâu tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Tuy nhiên, một số quy định về Đảng trong Hiến pháp năm 2013 chưa được triển khai thực hiện bằng các văn bản mang tính chính trị, pháp lý như: Quy định trách nhiệm của tổ chức đảng về các quyết định của mình đối với nhân dân và Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Vẫn chưa khắc phục những thủ tục bất hợp lý trong xây dựng nội bộ Đảng.

Trong những năm tới, cải cách hành chính trong Đảng cần thực hiện tốt những nội dung sau:

- Thứ nhất: Nâng cao nhận thức của toàn Đảng về ý nghĩa, tác dụng CCHC trong Đảng nhằm tạo sự chuyển biến thực sự về nhiệm vụ quan trọng này.

- Thứ hai: Quy chế hóa, quy trình hóa, dân chủ hóa và công khai hóa các thiết chế trong hệ thống tổ chức của Đảng.

- Thứ ba: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ thủ tục hành chính trong Đảng, khắc phục những rườm rà, bất hợp lý, giảm bớt giấy tờ, giảm mạnh hội họp.

- Thứ tư: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống tổ chức Đảng.

- Thứ năm: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong các cơ quan đảng.

4. Đổi mới lề lối làm việc của tổ chức đảng trong Công an Nhân dân, tác giả Văn Hạnh - Đình Châu.

Nhiều tổ chức cơ sở đảng trong Công an Nhân dân đã tiến hành các công việc cụ thể, hiệu quả để đổi mới lề lối làm việc trên cơ sở những đặc điểm tình hình của mỗi đơn vị, nhiệm vụ công tác cụ thể theo phương châm: "lấy hiệu quả công việc làm thước đo, không sa vào hình thức hoặc bệnh thành tích"..... Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đều có lịch công tác cụ thể của từng tuần, tháng, quý, cả năm một cách khoa học, phù hợp. Đồng thời, tiến hành rà soát, cải tiến quy trình, chuẩn bị nội dung các hội nghị và nghị quyết của cấp ủy, rút ngắn thời gian, bảo đảm chất lượng các kỳ họp, hội nghị; cấp ủy sâu sát thực tiễn, cơ sở để nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. Đặc biệt công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã bám sát vào chương trình toàn khóa do đại hội cấp mình đề ra.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số tổ chức cơ sở đảng chưa thực sự chú trọng đổi mới lề lối làm việc, trong đó, sự gương mẫu về đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong công tác của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn chậm chuyển biến. Thực trạng này do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, chủ yếu là do một số cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng chưa thực sự nhận thức đúng đắn về sự cần thiết phải đổi mới lề lối làm việc. VìS vậy, hướng tới một số giải pháp sau đây:

- Thứ nhất: Nâng cao nhận thức cho người đứng đầu, cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa của đổi mới phương pháp, lề lối làm việc của tổ chức đảng trong Công an Nhân dân hiện nay.

- Thứ hai: Thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc theo chương trình, kế hoạch, quy chế, bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị cơ sở.

- Thứ ba: Đổi mới cách ra nghị quyết và việc tổ chức quán triệt, thực hiện nghị quyết tại các tổ chức cơ sở đảng.

 - Thứ tư: Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hành và mở rộng dân chủ trong tổ chức và hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng.

- Thứ năm: Tích cực đổi mới phong cách, tác phong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và cán bộ chủ trì.

5. Đảng bộ tỉnh Bình Dương: "Giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm", tác giả Nguyễn Văn Quyết, Phó vụ trưởng Vụ Địa phương VII, UBKT Trung ương.

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh Bình Dương đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, với việc thực hiện tốt phương châm: "Giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm".

- Cách làm: Cấp ủy, UBKT các cấp đã chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các địa bàn trọng yếu, lĩnh vực nhạy cảm mà dư luận, cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Trong giám sát cùng với những nội dung trên còn mở rộng giám sát việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước; công tác cán bộ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại tố cáo......

- Kết quả: Trong 5 năm (2011-2015) cấp ủy các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 1 465 tổ chức đảng và 1 648 đảng viên (tăng 819 tổ chức đảng, 643 đảng viên so với nhiệm kỳ trước). Trong đó, Tỉnh ủy kiểm tra 148 tổ chức đảng, 20 đảng viên; các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy kiểm tra 621 tổ chức đảng, 244 đảng viên; cấp ủy cơ sở kiểm tra 696 tổ chức đảng, 1 384 đảng viên.

- Hạn chế: Việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm vừa khó thực hiện, vừa dễ bị tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên phản ứng, thiếu cộng tác. Trên thực tế, đảng viên được kiểm tra vẫn còn mặc cảm, chưa thật sự tự giác, chưa phối hợp tốt trong quá trình kiểm tra.

- Biện pháp:

+ Đổi mới và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác KTGS, tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, UBKT các cấp, của tổ chức đảng và đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tác dụng của công tác KTGS.

+ Tiếp tục ra soát, bổ sung, hoàn thiện các quy trình KTGS; đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra trên cơ sở 5 phương pháp cơ bản có tính nguyên tắc của công tác kiểm tra.

+ Chủ động nắm tình hình để kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, chương trình KTGS bảo đảm phù hợp với thực tiễn.

+ Thực hiện tốt việc phối hợp giữa UBKT với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong KTGS.

+ Củng cố, kiện toàn bộ máy UBKT các cấp, nâng cao phẩm chất, năng lực, trình độ, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ kiểm tra./.

Tổng hợp: Phạm Thanh

Nghiên cứu khoa học

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website