Tổng hợp Tạp chí Quản lý Nhà nước Số 247 tháng 8/2016

Ngày đăng: 10/10/2016

Tạp chí Quản lý Nhà nước là cuốn tạp chí của Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia, xuất bản mỗi tháng một kỳ. Trong số (247) 8/2016 này có các chuyên mục: Nghiên cứu - trao đổi; Kinh nghiệm thực tiễn; Nhìn ra nước ngoài; Tin tức - sự kiện. Điển hình có các bài sau:

“Đổi mới phwong thức điều hành của Chính phủ trong giải quyết vấn đề liên ngành, liên vùng” của TS. Đoàn Văn Dũng. Bài viết có nội dung: Trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển, quá trình hội nhập và toàn cầu hoá diễn ra ngày càng sâu rộng, mạnh mẽ, để theo đuổi tầm nhìn xuyên suốt về phát triển quốc gia, Chính phủ cần có phương thức điều hành tương thích. Trong đó, sự kết hợp giữa tính đặc thù và tính khái quát, giữa tập thể và cá nhân, giữa tổng thể quốc gia và từng khu vực, từng ngành, từng lĩnh vực,…là hết sức quan trọng. Việc đổi mới phương thức điều hành của Chính phủ trong giải quyết vấn đề liên ngành, liên vùng sẽ tạo khuôn khổ và cơ sở cho phân công lao động nội bộ hiệu quả và giúp quốc gia có được năng lực cần thiết tham gia vào quá trình phân công lao động quốc tế, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Bài viết đã phân tích thực trạng công tác phối hợp liên ngành, liên vùng, lồng ghép phối hợp liên ngành và liên vùng ở Việt Nam hiện nay và nêu giải pháp tăng cường cơ chế phối hợp kiên vùng, liên ngành trên cơ sở một số nguyên tắc, định hướng như: Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và kỷ luật hành chính trong hoạt động của Chính phủ khi giải quyết các vấn đề liên ngành, liên vùng; tăng cường trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cơ quan QLNN; tăng thẩm quyền cá nhân; tăng thẩm quyền cho cơ quan điều phối các hoạt động liên ngành, liên vùng…Theo đó, đổi mới phương thức điều hành của Chính phủ đối với các vấn đề liên ngành, liên vùng cần cụ thể hoá, thực hiện hoá tầm nhìn về nền công vụ và tầm nhìn quốc gia.

     @ “Nâng cao chất lượng và hiệu quả giám sát của Quốc hội trong giai đoạn hiện nay” của tác giả ThS. Nguyễn Văn Lâm. Trong bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội được xác định là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đồng thời là cơ quan quyền lực cao nhất. Quốc hội thực hiện ba chức năng chính: Quyền lập hiến, lập pháp; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Giám sát tối cao là một cơ chế để Quốc hội kiểm soát hoạt động đối với các cơ quan hành pháp, tư pháp nhằm bảo đảm cho các cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng các quy định của pháp luật. Bài viết phân tích thực trạng hoạt động giám sát của Quốc hội trong thời gian qua thông qua những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, từ đó nêu một số kiến nghị nhằm tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội để kiểm soát quyền lực nhà nước như: Thay đổi nhận thức; hoàn thiện hệ thống pháp luật về hoạt động giám sát của Quốc hội; tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội cần được tiến hành trên cơ sở kiện toàn bộ máy của Quốc hội; chú trọng việc nâng cao năng lực giám sát của đại biểu Quốc hội…  

@ “Vế quyền hạn và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ” của tác giả ThS. Nguyễn Hữu Luận. Bài viết với nội dung: Thực tiễn lịch sử cho thấy, hoạt động công vụ của cán bộ, công chức được thực hiện tích cực và đúng với quyền hạn, trách nhiệm đã trở thành một nhân tố quan trọng để Nhà nước đạt được những thành tựu to lướn trong suốt hơn 70 năm qua. Trái lại, ở đâu quyền lực nhà nước bị cán bộ, công chức lạm dụng hoặc thieeud trách nhiệm trong quá trình thực thi thì ở đó hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bị suy giảm; thể hiện sai mục đích, tính chất của thực hiện quyền lực nhà nước; làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Nhà nước. Tác giả đã phân tích nguyên nhân và giải pháp nâng cao nhận thức về quyền hạn và trách nhiệm của CBCC hiểu đúng và đủ về quyền hạn của họ, trong đó, việc tăng cường giáo dục pháp luật cho đội ngũ CBCC ở các địa phương thông qua hệ thống trường chính trị ở các tỉnh là điều cần thiết và khả thi.  

  @  Bài “Tiêu chí và giải pháp đánh giá chất lượng đội nguc cán bộ, công chức cấp xã” tác giả ThS. Hoàng Thị Hoài Hương. Hiện nay, năng lực hoạt động của đội nguc cán bộ, công chức cấp xã đã được xác định bởi rất nhiều tiêu chí. Các tiêu chí này là những yếu tố cơ bản có tính quyết định đến năng lực mỗi cán bộ chính quyền cơ sở. Dựa trên các tiêu chí, người ta tiến hành đánh giá đối với đội ngũ cán bộ, công chức nhằm làm căn cứ để lựa chọn, sắp xếp, bố trí, đề bạt, sử dụng đúng năng lực, sở trường, từ đó chủ động trong việc đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và bổ nhiemj cán bộ. Đồng thời, hoạt động đánh giá cán bộ, công chức sẽ cung cấp thông tin phản hồi để mỗi cán bộ, công chức biết rõ về năng lực và thực hiện công việc, giúp họ phấn đấu tự hoàn thiện bản thân và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Từ thực trạng công tác đánh giá CBCC cấp xã hiện nay, tác giả đã nêu một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác đánh giá CBCC cấp xã như: xây dựng hệ thống pháp luật về đánh giá công chức; vận dụng linh hoạt sự đánh giá công chức cấp xã phù hợp với đặc thù từng khu vực; cụ thể hoá và hoàn thiện tiêu chí đánh giá đối với công chức cấp xã; lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp với từng loại hình đánh giá. Như vậy, một đội ngũ CBCC cấp xã có chất lượng là đội ngũ có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có trình độ năng lực và có khả năng vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước một cách hiệu quả nhất nhằm nâng cao đời sống kinh tế, văn hoá xã hội của nhân dân tại địa phương, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

@ Bài “Nhóm lợi ích kinh tế và cơ chế tác động đến chính sách công ở Việt Nam hiện nay” của tác giả ThS. Trần Nam Hùng. Ở Việt nam hiện nay, hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động của các nhóm lợi ích vẫn chưa hoàn thiện. Khung pháp luật để quản lý xã hội đã được xác lập nhưng còn thiếu cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của các nhóm lợi ích kinh tế. Chính vì vậy, việc nhận diện và khảo sát về những tác động của các nhóm lợi ích kinh tế đến quá trình hoạch định chính sách ở Việt Nam hiện nay là hết sức cần thiết nhằm làm rõ các đặc điểm về nhóm lợi ích, thể chế chính sách và các ảnh hưởng để qua đó thiết lập khuôn khổ nhằm khuyến khích những ảnh hưởng tích cực và hạn chế những tiêu cực khi các nhóm lợi ích kinh tế tham gia vào quá trình hoạch định chính sách. Nhận diện các nhóm lợi ích kinh tế ở Việt Nam hiện nay; những tác động và ảnh hưởng của nhóm lợi ích kinh tế đến chính sách công ở Việt Nam. Từ đó, nêu một số đề xuất nhằm khắc phục những tác động tiêu cực của nhóm lợi ích kinh tế vào quá trình chính sách là nội dung của bài viết trên.

@ Ngoài các bài viết điển hình trên, các chuyên mục khác còn có các bài như: “Kiếm soát giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Nga; “Đề xuất về vị trí của Ban Tôn giáo tronh hệ thống cơ quan hành chính nhà nước hiện nay” của tác giả Trần Văn Tình; “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính nhà nước” của Đỗ Văn Dũng; “Nợ công và những vấn đề đặt ra” của Phạm Thị Thanh Băng; “Tăng cường quản lý nhà nước về nợ công ở việt Nam hiện nay” tác giả Phạm Quỳnh Mai; “Tham vấn công chúng ở Việt Nam – một số vấn đề lý luận và thực tiễn” tác giả Lưu Kiếm Thanh – Lê Thị Hương; “Về đổi mới công tác tôn giáo hiện nay” của Nguyễn Hồng Hải.

Chuyên mục Kinh nghiệm thực tiễn có các bài: “Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hoá trong thời gian qua” tác giả Nguyễn Đình Xứng; “Đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Thanh Hoá” tác giả Đầu Thanh Tùng; “Cải cách chế độ công vụ, công chức ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” tác giả Ngô Minh Dũng; “Nguồn lực đầu tư trực tiếp nước ngoài cho tăng trưởng kinh tế ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ” của tác giả Vũ Thị Bích Ngọc.

     Chuyên mục Nhìn ra nước ngoài, tác giả Nguyễn Thị Hường có bài “Quản lý phát triển bền vững tại Vương quốc Bhutan – kinh nghiệm cho Việt Nam”./.  

Tổng hợp: ThS. Đỗ Mạnh Long

Nghiên cứu khoa học

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website