Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trang thông tin điển tử Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay

Ngày đăng: 08/04/2021

Nhận thức được tầm quan trọng của việc tuyên truyền, thông tin, trao đổi, nghiên cứu bằng loại hình báo điện tử, bắt kịp xu thế phát triển và việc ứng dụng khoa học công nghệ thông tin, Đảng ủy và lãnh đạo trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc (gọi tắt là website) vào năm 2007, với tên miền truy cập trên mạng internet là http://www.truongchinhtri.vinhphuc.gov.vn.

Website của Trường đã duy trì có hiệu quả việc cập nhật thông tin phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu và học tập. Hoạt động của Trang website từng bước được đổi mới, phong phú, đa dạng hơn và bám sát các định hướng, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động của Trường. Thông tin chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tuyển sinh, lịch học tập của các lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính để phục vụ kịp thời cho giảng viên và học viên trong nhà trường, lịch công tác cơ quan...

Tuy nhiên, việc khai thác và sử dụng website của trường còn một số khó khăn, hạn chế như sau:

- Năm 2007, website đi vào hoạt động với tư cách là trang thông tin điện tử của nhà trường. Đến năm 2017, Website của trường được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng và tích hợp là cổng thành phần của Cổng thông tin điện tử Tỉnh. Tuy nhiên, website xây dựng một số mục, giao diện chưa phù hợp với Trường.

- Các mục trên website chưa được phong phú, chủ yếu là những thông tin về lịch giảng, tin hoạt động của Đảng ủy, nhà trường và các đoàn thể, ít những bài viết nghiên cứu về các lĩnh vực của đời sống xã hội, nghiên cứu khoa học và giảng dạy của nhà trường, của tỉnh và cả nước.

- Chưa có các mục đăng kỷ yếu các Hội thảo chuyên đề, chuyên mục Lý luận và cuộc sống… của Trường.

- Số lượt truy cập của giảng viên còn hạn chế, chưa có những qui định về việc truy cập website cho cán bộ, giảng viên.

- Các bài viết chưa đa dạng và chưa có kế hoạch đặt bài hoặc giao nhiệm vụ cho các khoa, phòng, cán bộ, giảng viên viết bài hàng tháng.

- Trường chưa cân đối được kinh phí để đầu tư, nâng cấp website.

- Chưa gắn việc viết bài đăng website trường với việc đánh giá, xét thi đua, khen thưởng và kỷ luật cuối năm.

Xuất phát từ thực trạng sử dụng và khai thác website nêu trên, tôi đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Trang thông tin điện tử của Trường trong thời gian tới như sau:

 Thứ nhất, Nhà trường làm việc  với Sở Thông tin và truyền thông đẩy nhanh tiến độ nâng cấp cấu trúc, giao diện của website để làm phong phú, đa dạng các mục của website nhằm đảm bảo đầy đủ các mục tin được quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

Thứ hai, xây dựng nội dung đa dạng, phong phú trong hoạt động của Trường.

Để website của trường thu hút được độc giả, nội dung website phải phong phú, đa dạng, thường xuyên cập nhật tin, bài nghiên cứu, ảnh, phóng sự, video; các văn bản chỉ đạo điều hành kịp thời để triển khai có hiệu quả. Quản trị tốt về mặt kỹ thuật và duy trì thường xuyên công tác cập nhật thông tin lên Trang thông tin điện tử của Trường.

Thứ ba, đảm bảo an toàn và an ninh mạng thông tin là nhiệm vụ thường xuyên phải được quan tâm, không để trường hợp làm mất, lộ, lọt bí mật của Trường hoặc sai phạm phải xử lý về công tác bảo vệ bí mật của Trường.  Quản trị viên thường xuyên theo dõi hoạt động của hệ thống khi truyền đạt thông tin và quản lý nguồn tài nguyên hỗ trợ cho người dùng được nhanh chóng và chính xác, tham mưu kịp thời cho Ban Biên tập những vấn đề phát sinh, những cách làm hiệu quả nhằm cung cấp thông tin nhanh chóng và chính xác, bảo mật hơn.

Thứ tư, có qui định về việc truy cập website đối với cán bộ, giảng viên để khuyến khích mọi người cập nhật website và viết tin, bài được chất lượng hơn. Ban Biên tập dành thời gian cung cấp và cập nhật thông tin lên website của Trường đảm bảo tiến độ nhằm trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời đến các phòng, khoa, giảng viên, học viên và các độc giả khác.

Thứ năm, nâng cao chất lượng đội ngũ Ban Biên tập, chất lượng bài viết, kinh phí cho hoạt động của website thỏa đáng. Nâng cao chất lượng tin, bài theo hướng trao đổi, nghiên cứu học thuật, các vấn đề lý luận và thực tiễn, ưu tiên các bài viết tổng kết thực tiễn, hướng về cơ sở, dữ liệu về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Trường trong thời gian tới, đảm bảo đa dạng và phong phú.

Thứ sáu, việc định ra kế hoạch viết bài đăng website cần có sự đôn đốc, gắn với việc đánh giá thi đua, khen thưởng cuối năm. Ngoài kế hoạch phân công viết bài đến các cán bộ, giảng viên theo từng tháng cần khuyến khích các bài viết khác và đặt bài mời cộng tác viên ở trong và ngoài tỉnh, ưu tiên các bài tổng kết kinh nghiệm ở cơ sở. Gắn với việc đôn đốc, có thông báo hàng tháng đối với những cá nhân không viết bài theo sự phân công, lấy kết quả theo dõi viết bài làm căn cứ đánh giá thi đua, khen thưởng cuối năm.

ThS. Phạm Thị Đức Hạnh - GV Khoa Xây dựng Đảng

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnh