Tổng hợp Tạp chí Quản lý Nhà nước số tháng 9 - 2018

Ngày đăng: 05/11/2018

Tạp chí Quản lý Nhà nước là cuốn tạp chí của Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, xuất bản mỗi tháng một kỳ. Trong số (272)9/2018 này có các chuyên mục: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghiên cứu - trao đổi; Kinh nghiệm thực tiễn; Nhìn ra nước ngoài; Tổ chức và các trường hành chính trên thế giới; Tin tức - sự kiện. Điển hình có các bài sau:“Phân quyền, phân cấp trong quản lý giữa cơ quan nhà nước ở trung ương với chính quyền địa phương” của tác giả Lương Thanh Cường với nội dung:

Phân quyền, phân cấp ở nước ta đã được đề cập từ lâu, song trước thời kỳ đổi mới chưa thực sự rõ nét do bị sự chi phối của cơ chế quản lý kế hoạch hóa, tập trung cũng như điều kiện lịch sử đất nước khi thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau năm 1986, nhất là từ khi Hiến pháp năm 1992 được sửa đổi bổ sung vào năm 2001, từ nhu cầu khách quan của quản lý nhà nước, vấn đề phân cấp đã được đề cập một cách trực diện, coi đó là một trong những nhiệm vụ cấp bách đặt ra để cải cách, đổi mới quản lý nhà nước. Bài viết diễn giải về: Nhận thức chung về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước; Thực tiễn phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước ở trung ương và chính quyền địa phương. Từ đó nêu một số giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phân quyền, phân cấp cơ quan nhà nước ở trung ương với chính quyền địa phương như: Cần xác định rõ những vấn đề nào được hoặc không được phân quyền, phân cấp; tiếp tục xây dựng và triển khai một cơ chế kiểm soát sau phân quyền, phân cấp hữu dụng; phân định rõ trách nhiệm sau khi phân quyền, phân cấp; rà soát các quy định pháp luật về phân quyền, phân cấp; ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ nói chung, công nghệ thông tin nói riêng để tạo lập một hệ thống thông tin quản lý hành chính nhà nước thông nhất, liên tục được cập nhật, chia sẻ trong toàn bộ hệ thống hành chính nhà nước.

Bài “Phát triển nông nghiệp bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng” của tác giả Hoàng Anh Tuấn. Phát triển nông nghiệp bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, theo đó, cần chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng thương hiệu nông sản để tăng sức cạnh tranh. Những năm qua, đặc biệt từ khi có Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nền nông nghiệp nước ta đã đạt được những thành tựu khá toàn diện. Để thực hiện tốt những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đã định hướng “Cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, gắn với phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới” đồng thời “Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh xuất khẩu”. Bài viết nêu một số nhóm giải pháp lớn như: Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật đồng bộ để tạo môi trường, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp và nông thôn; tổ chức lại sản xuất, cơ chế hóa và hiện đại nền sản xuất lớn, đưa kỹ thuật số, tự động hóa, công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp, gắn kết sản xuất và tiêu thụ giữa người sản xuất với người tiêu dùng; rà soát, điều chỉnh lại chiến lược quy hoạch, kế hoạch ngành, các lĩnh vực sản phẩm; kế hoạch hóa đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, phân định rõ các nguồn vốn cho đầu tư hạ tầng…

Bài “Đảm bảo sự tham gia của công dân vào hoạt động quản lý nhà nước” của tác giả Nguyễn Thị Hồng Hải. Đảm bảo sự tham gia của công dân trong hoạt động quản lý nhà nước được xem là điều kiện bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước, là điều kiện tiên quyết quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước, vì thế vừa được coi là mục tiêu, vừa được coi là yêu cầu cơ bản trong xu thế  cải cách hành chính ở nhiều nước trên thế giới. Bài viết tập trung làm rõ nhận thức, khẳng định tầm quan trọng của sự tham gia và bảo đảm sự tham gia của công dân trong hoạt động quản lý nhà nước đối với việc xây dựng chính phủ kiến tạo, phục vụ người dân, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm bảo đảm sự tham gia tích cực của công dân trong hoạt động quản lý nhà nước là: Tổ chức thực hiện tốt Luật Tiếp cận thông tin; ứng dụng mạnh mẽ và hiệu quả công nghệ thông tin nhằm thúc đẩy sự tham gia của công dân vào hoạt động quản lý nhà nước; nâng cao năng lực, trách nhiệm cán bộ công chức trong bảo đảm sự tham gia tích cực của công dân…

Bài “Nhà nước kiến tạo và yêu cầu xây dựng nền giáo dục kiến tạo” của Đinh Thị Minh Tuyết – Đặng Quốc Bảo. Nhà nước kiến tạo là phạm trù được đề cập nhiều trong chính trị học hiện đại. Theo thời gian, ngày nay, nhà nước kiến tạo được quan niệm là nhà nước quản lý thực hiện sự phát triển nhân văn. Hạt nhân của Nhà nước kiến tạo là nền giáo dục kiến tạo. Đó là nền giáo dục trang bị cho con người phát triển về kiến thức, tư duy và nhân cách. Do đó, xây dựng nền giáo dục kiến tạo đã và đang là một yêu cầu cấp bách để thực hiện vai trò và mục tiêu của Nhà nước kiến tạo ở Việt Nam. Bài viết phân tích nội dung: Tiếp cận phạm trù nhà nước kiến tạo và nền giáo dục kiến tạo; một số yêu cầu đối với nền giáo dục kiến tạo; về đổi mới tư duy quản lý nền giáo dục kiến tạo ở Việt Nam và những yêu cầu đặt ra theo hướng: Hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách phát triển giáo dục phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở; xây dựng và phát triển nâng cao đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; vận hành quyền lực quản lý nhà nước về giáo dục trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát, điều tra, đánh giá đúng hiện trạng giáo dục; chủ động hợp tác và hội nhập quốc tế một cách sâu, rộng, hiệu quả về giáo dục.

Ngoài những bài viết điển hình trên còn có các bài trong các chuyên mục của các tác giả khác như: “Về tự chủ của các trường đại học công lập ở Việt Nam”Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Thị Ngọc Mai; “Phát triển nguồn nhân lực giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hóa”Phạm Thị Hằng; “Giám sát tố tụng của Nhà nước phong kiến triều Nguyễn – những giá trị đương đại”Vũ Thị Yến; “Quản lý nhà nước về kinh tế chia sẻ trong thời kỳ cách mạng 4.0”Nguyễn Hoàng Hiển; “Hiệu quả vốn đầu tư công ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp”Nguyễn Xuân Thu; “Tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam”Nguyễn Thị Ngân; “Tăng cường quản lý hoạt động phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng ở Việt Nam”Lê Thị Thu Hiền; “Kết quả thực hiện Đề án thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”Trần Thị Hương; “Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới của huyện Mường La, tỉnh Sơn La” Đặng Thị Hà; “Đẩy mạnh ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 trong quản lý tài chính”Đinh Thị Hải Yến./.

Tổng hợp: ThS. Đỗ Mạnh Long

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnh