Tổng hợp Tạp chí Dân vận số tháng 10 - 2018

Ngày đăng: 05/11/2018

Tạp chí Dân vận xuất bản định kỳ một tháng một kỳ. Trong số này có các bài viết điển hình:“Thật sự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện sẽ có sức lan tỏa rất lớn” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng. Bài viết có nội dung: Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị đã nghiêm túc nghiên cứu và chuẩn bị, sôi nổi thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận và quy định của Trung ương. Trong năm 2018 và nửa đầu nhiệm kỳ khóa XII, sự nghiệp phát triển đất nước đã có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, năm sau tốt hơn năm trước. Tuy nhiên, chúng ta tuyệt nhiên không được chủ quan, thoả mãn, bởi vì trước mắt chúng ta vẫn đang có rất nhiều khó khăn, thách thức, vẫn còn nhiều việc lớn, việc khó phải làm và phải làm tốt hơn nữa mới có thể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Bài: “Tổng Bí thư Đỗ Mười – một tấm gương cống hiến và hy sinh hết mình cho đất nước, cho Nhân dân” của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Là một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, suốt đời tận tụy với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, đồng thời đồng chí Đỗ Mười đã có những đóng góp to lớn cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Xuất phát từ tấm lòng yêu nước, trọng dân, thương dân, lòng tự hào dân tộc sâu sắc, đồng chí Đỗ Mười chủ động đến với nhân dân để hiểu dân, học dân, hỏi dân, bàn bạc với dân và tìm ra cách có hiệu quả nhất. Không giáo điều, rập khuôn, máy móc; miệng nói tay làm, nói ít làm nhiều, lấy hiệu quả làm thước đo, đồng chí Đỗ Mười đã làm đúng tinh thần lời dạy của Bác Hồ, người cán bộ khi nhận nhiệm vụ: “do nhân dân ủy thác thì phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh quốc dân ra trước mặt trận”. Tấm gướng cống hiến và hy sinh hết mình cho đất nước, cho nhân dân của đồng chí Đỗ Mười mãi mãi sáng ngời. Tên tuổi của đồng chí đã và sẽ trở thành tượng đài sống mãi trong lòng mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam.

Bài: “Tăng cường trách nhiệm, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng” của đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Bài viết có nội dung: Trong hơn 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã đạt được kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước, tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Những kết quả đạt được cùng những chuyển biến tích cực trong công tác dân vận của cả hệ thống chính trị được thể hiện trên một số mặt chủ yếu sau: Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân; Công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả rõ nét hơn; Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân; Bên cạnh những kết quả quan trọng nêu trên, có thể thấy công tác dân vận của hệ thống chính trị còn một số hạn chế, yếu kém như: nhận thức và trách nhiệm lãnh đạo, thực hiện công tác dân vận của cấp ủy, tổ chức đảng một số nơi chưa có sự chuyển biến rõ rệt, chức thực sự coi trọng và đổi mới công tác vận động quần chúng, chức thực sự lấy lợi ích chính đáng của nhân dân làm mục tiêu, động lực nhằm tạo sự đồng thuận trong thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; chưa tạo nhiều cơ chế, điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia giám sát, góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền...

Bài: “Phát huy chức năng đội quân công tác, đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc” của tác giả Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bài viết có nội dung: Qua hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý và càng nhận thức sâu sắc rằng: “Đổi mới phải luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”. Đảng ta luôn khẳng định, vấn đề dân tộc, vấn đề tôn giáo và công tác dân tộc, công tác tôn giáo có tầm quan trọng đặc biệt. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, phát huy truyền thống và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những bảo đảm quan trọng cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, của toàn dân và toàn quân ta. Quân đội ta từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu; Nhân dân là nền tảng, cội nguồn sức mạnh của quân đội, là động lực để cán bộ, chiến sĩ phát huy phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”. Với quyết tâm chính trị cao, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng, công tác dân vận, phong trào thi đua “Dận vận khéo” của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo nói riêng và trên địa bàn cả nước nói chung sẽ đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân qua thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” của tác giả Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bài viết có nội dung: Những năm qua, để triển khai các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp đã cùng với Đảng, Nhà nước, các cơ quan, tổ chức hữu quan và chính quyền địa phương phối hợp quán triệt và thực hiện các nội dung về Quy chế dân chủ, gắn phát huy vai trò làm chủ của nhân dân với thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam ban hành các văn bản hướng dẫn trong hệ thống Mặt trận với các nội dung có liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó có việc thực hiện các nội dung của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; kế hoạch thực hiện giám sát và phản biện xã hội; kế hoạch về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật... Trong thời gian tới Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp, cùng cả hệ thống chính trị tích cực tuyên truyền, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung văn bản, chỉ thị, nghị quyết, kết luận... của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; làm nhân tố quan trọng xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

Bài: “Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước bảo đảm tăng cường sức mạnh và hoàn thiện hệ thống chính trị” của tác giả PGS, TS.Nguyễn Trọng Phúc. Bài viết có nội dung: Ở Việt Nam, với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ tối cao của Đảng và từ tháng 2/1951 là Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến khi Người qua đời (2/9/1969). Trong công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước không ngừng xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và hoàn thiện hệ thống chính trị. Với việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vấn đề Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước đã có một số lần được đặt ra nhưng chưa có đủ điều kiện cần thiết. Nay, những điều kiện về vai trò, trách nhiệm của Đảng cầm quyền và xây dựng, hoạt động của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã chín muồi và đồng thuận trong Đảng, nhất là trong Ban chấp hành Trung ương Đảng, trong lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước, cho phép nhất thể hóa các chức vụ lãnh đạo hàng đầu của Đảng và Nhà nước.

Ngoài các bài viết trên, còn có một số bài viết của các tác giả: Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh – Cao Văn Thống; Thành ủy Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) – Bùi Tuấn Ngọc; Quảng Bình: Chú trọng tính bền vững, chiều sâu của phong trào thi đua “Dân vận khéo” – Nguyễn Công Huấn; Ninh Thuận: Phát huy vai trò của chức sắc trong tín ngưỡng, tôn giáo đồng bào Chăm – Cao Văn Hóa./.

Tổng hợp: Phạm Thanh

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnh