Tổng hợp Tạp chí Xây dựng Đảng số tháng 10 - 2018

Ngày đăng: 05/11/2018

Tạp chí Xây dựng Đảng xuất bản định kỳ một tháng một kỳ. Trong số này có các bài viết điển hình là:“Tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả ngành Tổ chức xây dựng Đảng” của tác giả Ngọc Thảo – Ban Tổ chức Trung ương. Tại Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã nêu rõ: Toàn ngành phải khẩn trương gương mẫu củng cố, kiện toàn bộ máy hoạt động một cách tinh gọn, phù hợp; đồng thời, gắn với tinh giản biên chế, xây dựng cơ chế vận hành hiệu lực, hiệu quả.

Đẩy mạnh tiếp độ xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm cho toàn Ngành để góp phần tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phấn đấu toàn ngành mỗi năm thực hiện tinh giản 4% đến 5% biên chế để đến năm 2021 giảm 15 % đến 20%. Hiện nay, Ban Tổ chức Trung ương đang chủ trì, tích cực nghiên cứu về khung năng lực trong quá trình tổng hợp vị trí việc làm công chức và thí điểm triển khai, áp dụng trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Có thể nói, việc triển khai vị trí việc làm trong toàn ngành thể hiện quyết tâm chính trị cao, góp phần rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành từng bước tinh giản biên chế, hướng tới chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa cán bộ, công chức, viên chức của ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bài: “Mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị – xã hội ở Quảng Ninh, 3 năm nhìn lại” của tác giả Trần Xuân. Hiện thực hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tỉnh Quảng Ninh xây dựng, thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” (Đề án 25) và ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 3/3/2015 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”. Được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý cho thực hiện thí điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Đề án “Xây dựng cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện”. Theo mô hình này, ngoài các nhiệm vụ chung, mỗi tổ chức còn có một số nhiệm vụ riêng mang tính đặc thù, tùy theo điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, tính chất công việc để phân công công việc một cách phù hợp. Trên cơ sở vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, hiện tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục ra soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, hoạt động của cơ quan khối cấp tỉnh và cấp huyện.

Bài: “Nghệ An thống nhất xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế” của tác giả Võ Thị Minh Sinh – TVU, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Bài viết có nội dung: Qua thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An từng bước được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức trong hệ thống chính trị được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn; bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị chưa thật sự tinh gọn, chưa gắn với tinh giản biên chế. Nguyên nhân chính do chưa có đầu mối thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của cả hệ thống chính trị trong tỉnh. Việc phân cấp, phân quyền trong quản lý tổ chức bộ máy, biên chế chưa hợp lý, chưa gắn quyền hạn với trách nhiệm. Việc xác định biên chế chưa thực sự trên cơ sở xây dựng rõ vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực. Việc xây dựng vị trí việc làm còn nhiều bất cập. Việc giao và quản lý biên chế chưa khoa học, chặt chẽ, chưa thống nhất giữa các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Bài: “Nhất thể hóa Đại sứ đồng thời là Bí thư Đảng ủy – Từ thực tiễn ở Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản” của tác giả Phạm Huy Phương – Phó Bí thư Đảng ủy tại Nhật Bản. Thực hiện chủ trương của Đảng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng bộ tại Nhật Bản ngay từ ngày đầu thành lập đã thực hiện mô hình Đại sứ đồng thời là Bí thư Đảng ủy. Qua thực tế, mô hình đó đến nay đã có những kết quả tích cực trong quản lý điều hành công việc tại địa bàn. Thực tế cho thấy với mô hình nhất thể hóa hai chức danh, người đứng đầu cấp ủy có thể nắm bắt toàn diện, rõ ràng hơn tình hình ở địa bàn, từ đó chỉ đạo xây dựng nghị quyết, đề ra chủ trương sát thực tiễn. Mô hình giảm được khâu truyền đạt, báo cáo, xin ý kiến, tránh đùn đẩy trách nhiệm và chấm dứt thực trạng Đảng ủy ra nghị quyết, Đại sứ triển khai chậm hoặc nửa vời. Việc triển khai nhất thể hóa chức danh Đại sứ là Bí thư cấp ủy ở ngoài nước, trong đó có Nhật Bản cho thấy chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hoàn toàn đúng đắn. Đây là việc làm cần thiết nhằm đổi mới phương thức, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng.

Bài: “Công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với cán bộ cao cấp” của tác giả Cao Văn Thông - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Bài viết có nội dung: Bảy mươi năm qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã thực hiện toàn diện và hiệu quả các nhiệm vụ của UBKT các cấp được quy định trong Điều lệ Đảng, nhiệm vụ Ban chấp hành Trung ương, mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Đồng thời, tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng ngày càng cao hiệu quả, chất lượng hơn. Chỉ tính từ nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng đến nay, UBKT Trung ương đạt được những kết quả quan trọng trọng việc thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên là cán bộ cao cấp, đối tượng kiểm tra, giám sát trực tiếp của UBKT Trung ương. Đặc biệt, trong những năm đầu nhiệm kỳ Đại hội XII, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, qua kiểm tra UBKT Trung ương đã kết luận rõ sai phạm, đồng thời đã xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân đương chức hoặc nghỉ hưu có sai phạm, kể cả phải khởi tố, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật, được đảng viên, nhân dân đồng tình cao, góp phần củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành, quản lý của Nhà nước. Đây là một bước đột phá lớn trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, góp phần chủ động phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm của cán bộ cao cấp và góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe chung đối với mọi cán bộ, đảng viên.

Ngoài các bài viết trên, còn có một số bài viết của các tác giả: Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư – Nhìn từ công tác tổ chức – cán bộ - Bùi Văn Tiếng; Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện chính sách thu hút chuyên gia khoa học – công nghệ - Đinh Thành; Thay đổi trên miền đất khó Khánh Vĩnh – Bảo Yến; Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Những dấu ấn trong hợp tác và hội nhập quốc tế - Huyền Anh; Phụ nữ “xứ Trà” làm theo Bác – Lê Minh Hường – Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên./.

Tổng hợp: Phạm Thanh

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnh