Tổng hợp Tạp chí Dân vận số tháng 9 - 2018

Ngày đăng: 19/10/2018

Tạp chí Dân vận xuất bản định kỳ một tháng một kỳ. Trong số này có các bài viết điển hình là:“Quyền lực, trách nhiệm người lãnh đạo và niềm tin của nhân dân” của tác giả Trương Tấn Sang – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Bài viết có nội dung: Chắt lọc những kinh nghiệm thành bại của bạn bè xung quanh, chiêm nghiệm những lẽ thịnh suy của đất nước, lại càng khẳng định sức mạnh niềm tin của nhân dân là cội nguồn để lãnh đạo đưa đất nước đi đến thịnh vượng.

73 năm qua, cái giá phải trả của cả dân tộc để có cơ đồ ngày hôm nay là cực kỳ to lớn. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là phải đưa đất nước “sánh vai với các cường quốc năm châu”, người dân tự hào khi bước ra gặp bạn bè thế giới. Cũng phải nhìn nhận rằng, có những lúc chúng ta đã phung phí thời gian và cơ hội, tai hại hơn là đã phung phí niềm tin. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới tình trạng này là do sự thao túng của một bộ phận cán bộ lãnh đạo suy thoái, hành động vì lợi ích cá nhân, không vì lợi ích tổ quốc. Xương máu của thế hệ cha ông, của bao đồng chí, đồng bào đã đổ xuống để cho tổ quốc được độc lập, tự do. Không vì lẽ gì là đất nước có bề dày lịch sử oanh liệt, nhân dân thông minh cần cù chịu khó, Việt Nam lại chấp nhận tụt hậu, thua kém bạn bè chỉ vì không sửa chữa được những hư hỏng ngay trong bộ máy của chính chúng ta.

Bài: “Tăng cường công tác dân vận góp phần xây dựng tuyến biên giới    Việt Nam – Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển” của tác giả Điểu K’Ré - Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương. Bài viết có nội dung: Trong những năm qua, khu vực các tỉnh biên giới Việt Nam – Lào luôn được hai Đảng, hai Nhà nước quan tâm, tập trung đầu tư nguồn lực, nâng cấp kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, góp phần cải thiện, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc khu vực biên giới; chủ quyền biên giới quốc gia, quan hệ đối ngoại được giữa vững. Tuy nhiên, dân cư sống hai bên biên giới cơ bản là đồng bào dân tộc thiểu số, có mối quan hệ gần gũi và gắn bó từ lâu đời, đời sống cũng như cơ sở hạ tầng, giao thông đi lại của đồng bào còn rất nhiều khó khăn. Với vị trí trọng yếu nêu trên, Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào luôn xác định công tác dân vận ở vùng biên giới là một nhiệm vụ quan trọng, là biểu hiện rõ nét của tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thủy chung, gắn bó giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam – Lào.

Bài: “Kết quả triển khai Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam” của Khăm-Chăn Phôm-Xẻng-Sa-Vẳn – Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Lào xây dựng đất nước các tỉnh có biên giới giáp với Việt Nam, các tỉnh kết nghĩa với Việt Nam để tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch và quan hệ hợp tác với Ban Dân vận các tỉnh ủy có chung đường biên giới cùng nhau tổ chức thực hiện thỏa thuận, các chương trình đã được thống nhất. Trong thời gian qua, một số tỉnh ngoài việc quan hệ với Mặt trận tổ quốc Việt Nam còn có quan hệ với Ban Dân vận của các tỉnh và đây là bước khởi đầu quan trọng của các địa phương trong thời gian qua. Một trong những nội dung quan trọng là, các tỉnh đã phối hợp giáo dục, tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc hai nước cùng đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau, có quan hệ hoạt động theo đúng quy định pháp luật của hai nước, cùng nhau gìn giữ, bảo vệ biên giới ổn định, hài hòa, hữu nghị, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp xảy ra ở khu vực dọc theo biên giới hai nước.

Bài: “Tỉnh ủy Nghệ An tăng cường lãnh đạo tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng hệ thống chính trị các cấp” của tác giả Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương; các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, nhiệm vụ giải pháp về thực hiện QCDC ở cơ sở theo nội dung tinh thần kết luận 120-KL/TW gắn với thực hiện đồng bộ các nội dung theo pháp lệnh 34 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội và các Nghị định 04, 60 của Chính phủ về thực hiện QCDC ở cơ sở... tiếp tục có sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, trong đó coi trọng việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về vai trò tầm quan trọng việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; xác định rõ trách nhiệm và thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện của từng tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Bài: “Công tác dân vận chính quyền góp phần phòng ngừa điểm nóng vụ việc phức tạp” của tác giả Nguyễn Thế Trung - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương. Từ tổng kết thực tiễn trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta có nhiều Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị lãnh đạo công tác dân vận của Đảng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Chính quyền các cấp đã tiếp tục thể chế các quan điểm của Đảng về công tác dân vận thành các văn bản pháp luật để mỗi tổ chức, đơn vị và người dân thực hiện, góp phần phòng ngừa xảy ra vụ việc phức tạp và điểm nóng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chính quyền các cấp đã quan tâm, nắm bắt tình hình nhân dân, nhiều nơi tổ chức tốt công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân, quan tâm và tích cực xử lý, giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân. Công tác xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt và sự phối hợp trong vận động, tập hợp của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các ngành chức năng, nhất là các vùng có tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần hạn chế để xảy ra những vụ việc phức tạp và điểm nóng. Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ chủ chốt chính quyền, nhất là người đứng đầu thiếu gương mẫu, thiếu kinh nghiệm, bản lĩnh trong chỉ đạo điều hành, nhất là kỹ năng xử lý các tình huống phức tạp khi đã xảy ra “điểm nóng”, ý thức trách nhiệm, lỷ luật, kỷ cương không nghiêm, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực yếu...

Bài: “Công tác vận động quần chúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh của Bộ đội biên phòng các tỉnh biên giới phía Bắc hiện nay” của tác giả Thiếu tá, Ths. Mai Xuân Thuận – Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, Bộ đội biên phòng Điện Biên. Khắc phục những khó khăn, trở ngại, thực hiện nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng các tỉnh tuyến biên giới phía Bắc đã luôn quán triệt quan điểm của Đảng về công tác quần chúng, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, bám sát vào các chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân các tỉnh để đề ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai công tác vận động quần chúng trên địa bàn. Tăng cường công tác nắm tình hình mọi mặt để có kế hoạch, biện pháp vận động cho phù hợp với địa bàn, nội dung, đối tượng vận động. Do đó, để vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc cần phải kiên quyết chống âm mưu thủ đoạn của kẻ thù và biểu hiện chủ nghĩa dân tộc cực đoan dưới mọi hình thức.

Ngoài các bài viết trên, còn có một số bài viết của các tác giả: Khởi sắc từ công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Bắc Kạn – Phan Thị Na. Công tác dân vận ở xã trọng điểm thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Ths. Trần Thị Thu Hương. Phụ nữ thủ đô thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng – Thanh Hà. Về xã nông thôn mới Phú Vĩnh nghe chuyện học và làm theo Bác Hồ - Ngọc Thanh./.

Tổng hợp: Phạm Thanh

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnh