Tổng hợp Tạp chí Tuyên giáo số tháng 9 – 2018

Ngày đăng: 25/09/2018

Tạp chí Tuyên giáo số 9–2018 với nhiều bài viết phản ánh thực tiễn công tác tuyên giáo ở địa phương, cơ sở. Điển hình có bài:“Cải cách chính sách tiền lương gắn với đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”của tác giả Lê Vĩnh Tân với nội dung: Chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế - xã hội, liên quan trực tiếp đến quan hệ tích lũy và tiêu dung, đến cân đối kinh tế vĩ mô, gắn với thị trường lao động và đời sống hàng chục triệu người hưởng lương và phụ cấp, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng, chống tham nhũng.

Một chính sách tiền lương hợp lý sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực lao động của quốc gia. Theo đó, bài viết nêu các nhiệm vụ, giải pháp mà Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng đề ra và yêu cầu phải triển khai đồng bộ là: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về cải cách chính sách tiền lương đồng bộ với đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tích cực xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới để thực hiện từ năm 2021; quyết liệt thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách; triển khai có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng.

Bài “Tự do tư tưởng: Từ khát vọng đến thực tiễn sinh động ở Việt Nam” của tác giả Nguyễn Hồng Hải. Tự do tư tưởng là quyền cơ bản của con người đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc khẳng định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế năm 1948. Hiến pháp 2013 của Việt Nam cũng khẳng định điều này. Tuy nhiên, trên mạng xã hội thời gian gần đây xuất hiện một số hội, nhóm tự xưng như: “Ban vận động Văn đoàn Việt Nam độc lập” hay “Hội nhà báo Việt Nam độc lập” cho rằng, Việt Nam “bóp nghẹt tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do ý kiến…”. Vậy, cần nhìn nhận vấn đề này như thế nào?. Bài viết luận giải và phân tích một số nội dung để phản biện như: Bản chất của quyền tự do sáng tác; tự do nào cũng phải vì công lý và cộng đồng; sứ mệnh phấn đấu cho Chân – Thiện – Mỹ.

Bài “Bả độc” thông tin trên mạng: Thách thức đối với công tác tư tưởng” của tác giả Phan Thị Minh Lý. Trong bối cảnh hiện nay, “bả độc” thông tin thật sự là một thách thức lớn đối với công tác tư tưởng, bởi tốc độ lan truyền nhanh chóng và tác hại lớn cả về chiều rộng lẫn chiều sâu của nó đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của các tầng lớp trong xã hội. Bài viết phân tích một số nội dung như: Nhận diện “bả độc” thông tin; một ví dụ “bả độc” thông tin điển hình; tại sao các “bả độc” thông tin lại dễ dàng xâm nhập công chúng; làm thế nào để đối phó với “bả độc” thông tin. Theo đó đề xuất một số giải pháp là: Cần nắm chắc hơn hoạt động báo chí trong nước; cần thay đổi theo hướng tăng sự hấp dẫn, tạo nhu cầu học tập các môn lý luận, lịch sử, kiến thức pháp luật, đạo đức trong trường học; làm sinh động hơn các hoạt động tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. kịp thời, nhanh nhạy trong nắm bắt, phát hiện các thông tin xấu độc, bịa đặt lan truyền trong xã hội;…

Bài “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước”của tác giả Vũ Mạnh Tiêm, Phan Duy Hòa. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW khóa X ngày 28-1-2008 về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, có thể khẳng định giai cấp công nhân nước ta có sự phát triển nhanh về số lượng; cơ cấu lao động có sự chuyển dịch phù hợp với xu thế phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; giữ vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Bài viết nêu một số giải pháp xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ mới như: Tiếp tục quán triệt quan điểm, mục tiêu của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam; chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của giai cấp công nhân Việt Nam; đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tiếp tục triển khai, thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động…

Bài “Để sinh hoạt chi bộ đi vào thực chất” của tác giả Trần Đình Trung. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng khi nói về mặt hạn chế, thiếu sót: Sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi còn hình thức, đơn điệu; một số nơi có những cuộc sinh hoạt chi bộ kéo dài về mặt thời gian nhưng thiếu tập trung, không có nội dung trọng tâm, trọng điểm; tính xây dựng, đóng góp của đảng viên còn nhiều hạn chế… Theo đó, bài viết nêu một số giải pháp như: Bản thân bí thư chi bộ phải nghiên cứu kỹ điều kiện làm việc của chi bộ mình; nội dung sinh hoạt chi bộ cần chọn lọc phù hợp với điều kiện, tình hình của cơ quan; nâng cao hoạt động phê bình và tự phê bình trong các buổi sinh hoạt chi bộ; cấp ủy cấp trên tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ngoài các bài viết điển hình trên còn có các bài viết trong các chuyên mục của các tác giả như: “Phát huy hào khí của cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 để đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững”Bùi Thế Đức; “Tuyên ngôn độc lập là sự thống nhất giữa quyền dân tộc và quyền con người”Nguyễn Trọng Phúc; “Xuất bản với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”Nguyễn Nguyên; “Học tốt, dạy tốt, làm cho đời sống vật chất và tinh thần ngày càng tiến bộ”Nguyễn Trọng Hoàn; “Nhận diện về “Tà đạo” ở nước ta hiện nay”Nguyễn Trung Tuyên; “Hướng tới mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế”Xuân Thanh; “Tuyên truyền miệng: Những yếu tố “cần” và “đủ”Khuất Minh Phương.

Tổng hợp: ThS. Đỗ Mạnh Long

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnh