Tổng hợp Tạp chí Cộng sản số tháng 7 - 2018

Ngày đăng: 14/09/2018

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt NamNguyễn Phú Trọng có bài “Quyết tâm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước” là bài phát biểu Bế mạc Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ khi Ban chỉ đạo được thành lập (2013), nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, bàn phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Trong bài phát biểu, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đồng tình cao với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới mà Báo cáo đã nêu, đồng chí cũng nhấn mạnh một số vấn đề là: Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống tham nhũng; tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, siết chặt kỷ luật kỷ cương; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.

Bài “Huy động nguồn lực, cơ cấu đầu tư công trong phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay” của tác giả Nguyễn Chí Dũng với nội dung: Giai đoạn 2017 – 2020, kinh tế thế giới và khu vực được dự báo đang trong quá trình phục hồi nhưng tốc độ còn chậm, không đồng đều và còn nhiều khó khăn. Các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI), vốn tài trợ… có xu hướng ngày càng thu hẹp và thận trọng hơn, đặc biệt đối với các quốc gia đang phát triển. Trong nước, kinh tế nước ta đang dần phục hồi và lấy lại được đà tăng trưởng, các cân đối vĩ mô ổn định hơn, lạm phát được kiểm soát, tuy nhiên, kinh tế nước ta phát triển chưa bền vững. Để đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội bền vững, trong giai đoạn tới cần thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế sâu rộng, trong đó nguồn lực đặc biệt là nguồn vốn đầu tư công đóng vai trò là động lực quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội và tạo ra sức lan tỏa, hỗ trợ hoạt động của các thành phần kinh tế. Bài viết phân tích kết quả huy động và sử dụng nguồn vốn đầu tư công trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó nêu định hướng và giải pháp huy động, sử dụng nguồn vốn đầu tư công đến năm 2025.

Bài “Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” của tác giả Phùng Xuân Nhạ. Trước viễn cảnh về sự phát triển của giáo dục trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn khi nền giáo dục của chúng ta đang còn quá nặng về truyền tải kiến thức mà chưa hướng đến phát triển phẩm chất và năng lực của người học; chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý chưa đồng đều; hệ thống cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế. Thông qua phân tích: Bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với giáo dục; Thách thức và cơ hội đối với giáo dục Việt Nam. Bài viết nêu một số định hướng đối với giáo dục Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư như: Gắn việc dạy và học với thực tiễn; đa dạng hóa các lộ trình giáo dục; đẩy mạnh dạy và học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập và quản lý; nâng cao năng lực và mở rộng vai trò của các trường đại học.

Bài “Đổi mới tư duy là yếu tố quyết định, mở đường cho sự phát triển kinh tế - xã hội có tính đột phá ở nước ta trong thời kỳ mới” của tác giả Chu Văn Cấp với nội dung: Thời kỳ mới ngày càng đòi hỏi phát triển đất nước toàn diện, đồng bộ hơn về mọi mặt, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm. Để tạo bước đột phá mới cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy nhằm tạo ra không gian mới, động lực mới cho sự phát triển về kinh tế - xã hội ở nước ta. Bài viết luận giải sự cần thiết tiếp tục đổi mới tư duy phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới. Theo đó nên một số nội dung cần đổi mới tư duy, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế xã hội như: Tư duy mới về nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; tiếp tục đổi mới tư duy về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước phù hợp với quy luật phát triển và định hướng chính trị của Đảng; tư duy mới về mô hình tăng trưởng kinh tế vượt “bẫy thu nhập trung bình”.

Bài “Một số vấn đề về công tác dự báo tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên hiện nay” của tác giả Trần Viết Lưu. Tư tưởng có tính phổ quát, tính phát sinh theo thời gian và diễn biến của đời sống xã hội; phản ánh tâm lý xã hội trước những vấn đề, vụ, việc cụ thể trong hiện tại, đồng thời thể hiện sự khát vọng trong tương lai. Nếu tư tưởng xã hội có xu hướng đi ngược lại hệ tư tưởng của chế độ chính trị thì cần phải tìm cách định hướng tư tưởng cho đúng, đồng thời cũng phải có giải pháp khắc phục để tránh nảy sinh tư tưởng trái chiều, phản động với hệ tư tưởng nền tảng lý luận của Đảng cầm quyền. Bài viết khái quát cơ sở khoa học liên quan đến dự báo tư tưởng chính trị và nêu công tác dự báo xu hướng tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Ngoài các bài viết điển hình trên, trong các chuyên mục còn có các bài viết khác của các tác giả như: “Xây dựng quy tắc đạo đức thẩm phán, tăng cường liêm chính tư pháp” - Nguyễn Hòa Bình;“Đầu tư vào vốn tự nhiên - bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học xây dựng mô hình “kinh tế xanh” ở Việt Nam” - Trần Hồng Hà; “Lề lối, phong cách làm việc khoa học, dân chủ, chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng” - Đoàn Minh Huấn; “Quảng Bình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương” - Cao Văn Định; “Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và thực tiễn trên thế giới một thế kỷ qua” -Phạm Văn Chúc; “Cần có những đột phá trong chính sách phòng, chống tham nhũng” - Nguyễn Thị Thu Nga; “Vấn đề phát triển “sức mạnh mềm” văn hóa ở Việt Nam hiện nay” Mai Hải Oanh; “Đổi mới, phát triển bảo hiểm xã hội, góp phần thực hiện tốt quyền được bảo đảm an sinh xã hội của công dân” - Nguyễn Thị Minh; “Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông góp phần thực hiện ba đột phá chiến lược của nền kinh tế”- Nguyễn Ngọc Đông: “Quản lý và sử dụng hiệu quả nợ công nhằm bảo đảm an ninh tài chính quốc gia” - Nguyễn Minh Huyền, Mai Thị Hải; “Cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương” - Bùi Đức Khánh./.

Tổng hợp: ThS. Đỗ Mạnh Long

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnh