Tổng hợp Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị số tháng 5 - 2018

Ngày đăng: 02/07/2018

Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị là cuốn tạp chí cung cấp thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, các khoa học xã hội và nhân văn khác trong và ngoài nước, nhất là trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phục vụ cán bộ, lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học và các độc giả quan tâm tham khảo, nghiên cứu.

Trong số này, chuyên mục Tiêu điểm có bài “Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chuẩn của cán bộ lãnh đạo”của PGS,TS. Phạm Hồng Chươngvới nộidung:Xây dựng đội ngũ cán bộ với việc lựa chọn, sử dụng và đánh giá cán bộ lãnh đạo, đặc biệt đối với những người đứng đầu, là một trong những vấn đề quan trọng được Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm trong tiến trình lãnh đạo cách mạng nước ta, nhất là trước những thay đổi của nhiệm vụ cách mạng cũng như sự vận động, biến đổi của hoàn cảnh khách quan. Bài viết này mong muốn làm rõ những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những chuẩn của cán bộ lãnh đạo như: Cần phân biệt rõ từng hạng cán bộ: cán bộ lãnh đạo và cán bộ lãnh đạo ở vị trí là người đứng đầu; đã là người cán bộ lãnh đạo thì phải đạt chuẩn chung, trong đó chuẩn hàng đầu là sự trung thành với lý tưởng của Đảng và cách mạng; đối với người cán bộ lãnh đạo đứng đầu, bên cạnh 4 chuẩn nói chung cần phải xem xét trên 3 chuẩn năng lực cụ thể và năng lực thực hiện công tác cán bộ qua việc lựa chọn và sử dụng cán bộ trong thực tiễn… nhằm góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận cho việc lựa chọn, đánh giá, sử dụng cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu, để theo đó có thể vận dụng vào điều kiện thực tiễn hiện nay.

PGS,TS. Trần Minh Trưởng - TS. Nguyễn Thị Minh Thùy có bài “Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nền tảng bền vững của Đảng”. Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Xây dựng Đảng về đạo đức là một trong những nhiệm vụ then chốt nhằm mục tiêu xây dựng bền vững nền tảng tư tưởng của Đảng. Nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng đảng về đạo đức được Đảng ta đặc biệt coi trọng. Từ việc xây dựng tư cách đạo đức chuẩn mực của người cách mạng tới xây dựng đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bài viết đã nhấn mạnh cần coi trọng các nguyên tắc phê bình và tự phê bình, tập trung dân chủ… thì phải “xây đi đôi với chống”, đặc biệt chống các căn bệnh bảo thủ, trì trệ; quan liêu; độc đoán, chuyên quyền.

ThS. Chu Thị Hằng Nga có bài “Giá trị lịch sử và ý nghĩa hiện thời của Lời kêu gọi thi đua ái quốc”.Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết XII của Đảng, làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vào năm 2020, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị, là động lực tinh thần vô cùng mạnh mẽ đưa đất nước ta, Nhân dân ta vượt qua những thời điểm khó khăn, vượt lên khẳng định vị thế của mình trong lộ trình hội nhập, phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bài viết là cái nhìn tổng quan về giá trị lịch sử và ý nghĩa hiện thời của Lời kêu gọi thi đua ái quốc là: Thi đua phải có mục đích, kế hoạch; xác định đúng trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm tính gắn kết và tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng khi thi đua; thiết thực, liên tục, bền bỉ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, văn hóa, công bằng trong thi đua, đồng thời phải thực hiện tốt một số nội dung: Quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 34 ngày 07-4-2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước phải cụ thể, kịp thời, thiết thực…

ThS. Trần Thị Huệ có bài “Công tác phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của tổ chức cơ sở Đảng hiện nay”. Trong hệ thống tổ chức đảng 4 cấp, tổ chức cơ sở đảng là gốc rễ, là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, bảo đảm cho đường lối của Đảng đi vào cuộc sống, đồng thời là cấp trực tiếp tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ Đảng. Vì vậy, tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện tốt công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, không để tình trạng vi phạm kéo dài, khó xử lý, gây mất niềm tin trong nhân dân. Bài viết tập trung vào một số giải pháp: Nâng cao nhận thức về công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng để nhanh chóng phát hiện, xử lý những biểu hiện vi phạm của cán bộ, đảng viên trong đơn vị; đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn học tập lý thuyết với thực hành; phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

TS. Hoàng Văn Đông - ThS. Trần Thu Lan có bài “Đấu trang ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đẳng viên hiện nay”. Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã ý thức sâu sắc về vai trò đặc biệt quan trọng của tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, Đảng luôn quan tâm đến công tác giáo dục, xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống nhân văn cho cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên” đã làm tổn thương tình cảm, suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đe dọa sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Bài viết tập trung trình bày một số giải pháp góp phần đấu trang ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên như: Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng, đấu trang chống quan điểm sai trái và thù địch; nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đổi mới và tăng cường công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Ngoài các bài viết điển hình trên còn có các bài viết của các tác giả như: PGS,TS. Bùi Thị Ngọc Lan -TS. Nguyễn Anh Tuấn“Tư tưởng của C.Mác về thời kỳ quá độ lên xã hội cộng sản chủ nghĩa và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay”; ThS. Nguyễn Lương Ngọc“Quan điểm về nhà nước trong một số tác phẩm của C.Mác và Ph.Ăngghen”; TS. Đinh Văn Thụy“Khảo lược một số quan điểm về triết học chính trị”; GS,TS. Lê Ngọc Hùng“Các lý thuyết lãnh đạo, quản lý trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục”;PGS,TS. Nguyễn Văn Chiều - Vũ Thị Phi Yến“Giải quyết vấn đề dân tộc - tôn giáo ở miền Nam Thái Lan”; TS. Chu Tuấn Anh“Nâng cao y đức trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay”; ThS. Nguyễn Thúy Mai“Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công trong bối cảnh cải cách hành chính ở Việt Nam”; Phạm Thị Vinh“Một số vấn đề cần quan tâm đối với giai cấp công nhân ở Việt Nam hiện nay”; Hoàng Duyên“Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai”./.

Tổng hợp: Ths. Đỗ Mạnh Long

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnh