Diễn đàn khoa học

Tổng hợp Tạp chí Xây dựng Đảng số tháng 10 - 2018
Tạp chí Xây dựng Đảng xuất bản định kỳ một tháng một kỳ. Trong số này có các bài viết điển hình là:“Tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả ngành Tổ chức xây dựng Đảng” của tác giả Ngọc Thảo – Ban Tổ chức Trung ương. Tại Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã nêu rõ: Toàn ngành phải khẩn trương gương mẫu củng cố, kiện toàn bộ máy hoạt động một cách tinh gọn, phù hợp; đồng thời, gắn với tinh giản biên chế, xây dựng cơ chế vận hành hiệu lực, hiệu quả.
Tổng hợp Tạp chí Tuyên giáo số tháng 9 – 2018
Tạp chí Tuyên giáo số 9–2018 với nhiều bài viết phản ánh thực tiễn công tác tuyên giáo ở địa phương, cơ sở. Điển hình có bài:“Cải cách chính sách tiền lương gắn với đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”của tác giả Lê Vĩnh Tân với nội dung: Chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế - xã hội, liên quan trực tiếp đến quan hệ tích lũy và tiêu dung, đến cân đối kinh tế vĩ mô, gắn với thị trường lao động và đời sống hàng chục triệu người hưởng lương và phụ cấp, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng, chống tham nhũng.
Tổng hợp Tạp chí Xây dựng Đảng tháng 8 - 2018
Tạp chí xây dựng Đảng là tạp chí nghiên cứu, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Trong số 8 tháng 8/2018, tạp chí có những nội dung chính sau:
Tổng hợp Tạp chí Xây dựng Đảng tháng 7 - 2018
Bài viết của tác giả Nguyễn Đức Hà“Kỳ II: Một số kết quả hợp ý Đảng, lòng dân”(tr.4) . Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác ây dựng đảng và xác định “phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”. Từ khi thực hiện hai nghị quyết Trung ương bốn khóa XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mỗi người dân đều nhận thấy rõ quyết tâm chính trị cao của BCH Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư và của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là việc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Việc thực hiện hai nghị quyết Trung ương bốn (khóa XI và khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được kết quả quan trọng, hợp ý Đảng, lòng Dân.
Tổng hợp Tạp chí Thông tin khoa học Lý luận chính trị số tháng 7- 2018
Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị là cuốn tạp chí cung cấp thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, các khoa học xã hội và nhân văn khác trong và ngoài nước, nhất là trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phục vụ cán bộ, lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học và các độc giả quan tâm tham khảo, nghiên cứu. Điển hình có bài “Vấn đề giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động thuộc diện tinh giảm biên chế”của TS. Nguyễn Duy Hạnh, ThS. Nguyễn Huyền Trang với nội dung:
Tổng hợp Tạp chí Cộng sản số tháng 7 - 2018
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt NamNguyễn Phú Trọng có bài “Quyết tâm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước” là bài phát biểu Bế mạc Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ khi Ban chỉ đạo được thành lập (2013), nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, bàn phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thời gian tới.
Tổng hợp Tạp chí Tuyên giáo số tháng 7– 2018
Tạp chí Tuyên giáo số 7 - 2018 ra mắt bạn đọc với nhiều bài viết phản ánh thực tiễn công tác tuyên giáo ở địa phương, cơ sở.Điển hình có bài:“Khắc phục yếu tố chủ quan trong đánh giá cán bộ”của tác giả Đỗ Văn với nội dung: Đánh giá cán bộ lâu nay vẫn được coi là khó mà nguyên nhân chủ yếu là thiếu khách quan và tiêu chí cụ thể. Muốn xây dựng đội ngũ cán bộ tốt, trước hết phải đánh giá cán bộ chính xác.
Tổng hợp Tạp chí Quản lý Nhà nước số tháng tháng 6- 2018
Tạp chí Quản lý Nhà nước là cuốn tạp chí của Cơ quan nghiên cứu và ngôn luậnthuộc Học viện Hành chính Quốc gia, xuất bản mỗi tháng một kỳ. Trong số (269)6/2018 này có các chuyên mụcThực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghiên cứu - trao đổi; Kinh nghiệm thực tiễn; Nhìn ra nước ngoài; Tổ chức và các trường hành chính trên thế giới;
Tổng hợp Tạp chí Dân vận số tháng 7 – 2018
Tạp chí Dân vận là cuốn tạp chí nghiên cứu và hướng dẫn nghiệp vụ của Ban Dân vận Trung ương Đảng, xuất bản định kỳ mỗi tháng một lần với các chuyên mục: Vấn đề sự kiện; Đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống; Nghiên cứu trao đổi; Thực tiễn – kinh nghiệm… Trong số 7-2018 này, điển hình có các bài “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đảm bảo thực chất và hiệu quả”là bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng hợp Tạp chí Quản lý Nhà nước số tháng 7 - 2018
Tạp chí Quản lý Nhà nước là cuốn tạp chí của Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, xuất bản mỗi tháng một kỳ. Trong số (270) 7/2018 này có các chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghiên cứu - trao đổi; Kinh nghiệm thực tiễn; Nhìn ra nước ngoài; Tổ chức và các trường hành chính trên thế giới; Tin tức - sự kiện.
Ngày đăng: Ngày hạ:

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnh