Diễn đàn khoa học

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng
Không gian mạng (Facebook, Zalo, Youtube, Twitter, Instagram,…) đang phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều lợi ích đối với các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, do có tính mở, với đặc trưng tự do, đa dạng, bình đẳng, nhiều khi bị xóa nhoà ranh giới giữa thực và ảo, vì vậy không gian mạng mang đến không ít thách thức đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Với các thế lực thù địch thì không gian mạng đã và đang trở thành công cụ hàng đầu để chúng lợi dụng chống phá, chuyển hóa chính trị, khủng bố. Vì vậy, việc đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng hiện nay là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi mọi người, lực lượng phải luôn nhận thức đầy đủ những thách thức và yêu cầu của nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh, trách nhiệm và quyết tâm cao, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng trước tình hình mới.
Giảng viên lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, Đảng luôn thể hiện rõ là một đảng cách mạng chân chính, hội tụ sức mạnh của dân tộc, của giai cấp, là đội tiên phong của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam. Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam suốt 92 năm qua và đặc biệt qua 36 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 (bổ sung phát triển năm 2011) đã làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.
Một số biện pháp đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch
Với âm mưu cơ bản và xuyên xuốt là hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, hướng lái cách mạng Việt Nam đi theo con đường chủ nghĩa tư bản, các thế lực thù địch bằng nhiều thủ đoạn, thường xuyên ra sức chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phủ nhận thành quả của công cuộc đổi mới ở nước ta, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước,...
Bài thơ chúc tết xuân Nhâm Dần - 1962 của Bác Hồ
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực. Người còn là nhà văn, nhà thơ lớn. Bên cạnh tập Nhật ký trong tù, Bác còn có rất nhiều bài thơ hay. Từ năm 1946 đến khi về với thế giới người hiền năm 1969, Người đã có 22 bài thơ chúc Tết mừng xuân.
Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trang thông tin điển tử Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay
Nhận thức được tầm quan trọng của việc tuyên truyền, thông tin, trao đổi, nghiên cứu bằng loại hình báo điện tử, bắt kịp xu thế phát triển và việc ứng dụng khoa học công nghệ thông tin, Đảng ủy và lãnh đạo trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc (gọi tắt là website) vào năm 2007, với tên miền truy cập trên mạng internet là http://www.truongchinhtri.vinhphuc.gov.vn.
Ngày đăng: Ngày hạ:

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnh