Diễn đàn khoa học

Tổng hợp Tạp chí Quản lý Nhà nước số tháng 11-2018
Tạp chí Quản lý nhà nước là cuốn tạp chí của Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, xuất bản mỗi tháng một kỳ. Trong số 274(11/2018) này có các chuyên mục: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghiên cứu - trao đổi; Kinh nghiệm thực tiễn; Nhìn ra nước ngoài; Tổ chức và các trường hành chính trên thế giới; Tin tức - sự kiện.
Tổng hợp Tạp chí Thông tin khoa học Lý luận chính trị số tháng 10 - 2018
Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị là cuốn tạp chí cung cấp thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, các khoa học xã hội và nhân văn khác trong và ngoài nước, nhất là trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phục vụ cán bộ, lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học và các độc giả quan tâm tham khảo, nghiên cứu. Điển hình có bài “Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay”. Tác giả PGS,TS. Nguyễn Hữu Thắng.
Tổng hợp Tạp chí Cộng sản số tháng 11 - 2018
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phùng Quốc Hiển có bài “Để kinh tế tư nhân trở thành một động lực phát triển quan trọng của nền kinh tế”với nội dung: Quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016-2020 khó có thể chỉ dựa vào các nguồn lực tài chính công trong điều kiện ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn trong cân đối và nợ công cao.
Tổng hợp Tạp chí Lý luận chính trị số tháng 10 - 2018
Tạp chí Lý luận Chính trị là cuốn tạp chí của Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, xuất bản định kỳ một tháng một kỳ bao gồm các chuyên mục:Nghiên cứu – Phát triển lý luận; Đào tạo – Bồi dưỡng cán bộ; Thực tiễn – Kinh nghiệm; Nhân vật - sự kiện; Diễn đàn...Điển hình có bài của GS,TS.Trần Văn Phòng.“
Tổng hợp Tạp chí Cộng sản số tháng 10 - 2018
QUÁN TRIỆT VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG GS,TS, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có bài “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội để phát triển bền vững đất nước” với nội dung: Chính sách bảo hiểm xã hội với vai trò là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm phát triển và coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực đối với sự phát triển bền vững đất nước cũng như thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa.
Tổng hợp Tạp chí Quản lý Nhà nước số tháng 10-2018
Tạp chí Quản lý Nhà nước là cuốn tạp chí của Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, xuất bản mỗi tháng một kỳ. Trong số 273(10/2018) này có các chuyên mục: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghiên cứu - trao đổi; Kinh nghiệm thực tiễn; Nhìn ra nước ngoài; Tổ chức và các trường hành chính trên thế giới; Tin tức - sự kiện.
Tổng hợp Tạp chí Thông tin Khoa học Lý luận chính trị số tháng 9 - 2018
Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị là cuốn tạp chí cung cấp thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, các khoa học xã hội và nhân văn khác trong và ngoài nước, nhất là trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phục vụ cán bộ, lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học và các độc giả quan tâm tham khảo, nghiên cứu.
Tổng hợp Tạp chí Quản lý Nhà nước số tháng 9 - 2018
Tạp chí Quản lý Nhà nước là cuốn tạp chí của Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, xuất bản mỗi tháng một kỳ. Trong số (272)9/2018 này có các chuyên mục: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghiên cứu - trao đổi; Kinh nghiệm thực tiễn; Nhìn ra nước ngoài; Tổ chức và các trường hành chính trên thế giới; Tin tức - sự kiện. Điển hình có các bài sau:“Phân quyền, phân cấp trong quản lý giữa cơ quan nhà nước ở trung ương với chính quyền địa phương” của tác giả Lương Thanh Cường với nội dung:
Tổng hợp Tạp chí Dân vận số tháng 10 - 2018
Tạp chí Dân vận xuất bản định kỳ một tháng một kỳ. Trong số này có các bài viết điển hình:“Thật sự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện sẽ có sức lan tỏa rất lớn” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng. Bài viết có nội dung: Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Tổng hợp Tạp chí Xây dựng Đảng số tháng 10 - 2018
Tạp chí Xây dựng Đảng xuất bản định kỳ một tháng một kỳ. Trong số này có các bài viết điển hình là:“Tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả ngành Tổ chức xây dựng Đảng” của tác giả Ngọc Thảo – Ban Tổ chức Trung ương. Tại Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã nêu rõ: Toàn ngành phải khẩn trương gương mẫu củng cố, kiện toàn bộ máy hoạt động một cách tinh gọn, phù hợp; đồng thời, gắn với tinh giản biên chế, xây dựng cơ chế vận hành hiệu lực, hiệu quả.
Ngày đăng: Ngày hạ:

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnh