Diễn đàn khoa học

Tổng hợp Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị số tháng 5 - 2018
Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị là cuốn tạp chí cung cấp thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, các khoa học xã hội và nhân văn khác trong và ngoài nước, nhất là trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phục vụ cán bộ, lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học và các độc giả quan tâm tham khảo, nghiên cứu.
Tổng hợp Tạp chí Quản lý Nhà nước số tháng 5 - 2018
Tạp chí Quản lý Nhà nước là cuốn tạp chí của Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, xuất bản mỗi tháng một kỳ. Trong số (268) 5/2018 này có các chuyên mục: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghiên cứu - trao đổi; Kinh nghiệm thực tiễn; Nhìn ra nước ngoài; Tổ chức và các trường hành chính trên thế giới; Tin tức - sự kiện.
Tổng hợp Tạp chí Quản lý Nhà nước số tháng 4 - 2018
Tạp chí Quản lý Nhà nước là cuốn tạp chí của Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận Học viện Hành chính Quốc gia, xuất bản mỗi tháng một kỳ. Trong số (267) 4/2018 này có các chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghiên cứu - trao đổi; Kinh nghiệm thực tiễn; Nhìn ra nước ngoài; Tổ chức và các trường hành chính trên thế giới; Tin tức - sự kiện.
Tổng hợp Tạp chí Cộng sản số tháng 4 - 2018
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân có bài “Hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII” với nội dung: Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.
Tổng hợp Tạp chí Lý luận Chính trị số tháng 4 - 2018
Tạp chí Lý luận Chính trị là cuốn tạp chí của Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, xuất bản định kỳ một tháng một kỳ bao gồm các chuyên mục: Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh của C.Mác; Nghiên cứu – Phát triển lý luận; Đào tạo – Bồi dưỡng cán bộ; Thực tiễn – Kinh nghiệm; Nhân vật - sự kiện; Diễn đàn...
Tổng hợp Tạp chí Thông tin khoa học Lý luận chính trị số tháng 4 - 2018
Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị là cuốn tạp chí cung cấp thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, các khoa học xã hội và nhân văn khác trong và ngoài nước, nhất là trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phục vụ cán bộ, lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học và các độc giả quan tâm tham khảo, nghiên cứu. Trong số này, chuyên mục Tiêu điểm có bài “Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng” – GS,TS. Lê Hữu Nghĩa.
Tổng hợp Tạp chí Tuyên giáo số 3 - 2018
Tạp chí Tuyên giáo số 3/2018 ra mắt bạn đọc với nhiều bài viết phản ánh thực tiễn công tác tuyên giáo ở địa phương, cơ sở. Điển hình có các bài: “Những vấn đề đặt ra đối với công tác lý luận hiện nay” của tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn – Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, với nội dung: Nghiên cứu lý luận là một khoa học đặc thù.
Tổng hợp Tạp chí Cộng sản số tháng 3 năm 2018
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có bài “Phát huy kết quả năm 2017, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018” với nội dung: Năm 2017, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đồng tâm, hiệp lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; tạo tiền đề quan trọng để các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 5 năm 2016 – 2020 theo các nghị quyết của Đảng và Quốc hội với phương châm: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và xác định trọng tâm chỉ đạo điều hành:
Tổng hợp Tạp chí Quản lý Nhà nước số tháng 2 năm 2018
Tạp chí Quản lý Nhà nước là cuốn tạp chí của Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận Học viện Hành chính Quốc gia, xuất bản mỗi tháng một kỳ. Trong số (265)2/2018 này có các chuyên mụcThực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghiên cứu - trao đổi; Kinh nghiệm thực tiễn; Nhìn ra nước ngoài; Tổ chức và các trường hành chính trên thế giới; Tin tức - sự kiện.
Tổng hợp Tạp chí Cộng sản số tháng 2 năm 2018
Tác giả Hoàng Bình Quân có bài “Đối ngoại Đảng góp phần tạo nền tảng chính trị quan trọng trong quan hệ của Việt Nam với các nước” với nội dung: Bám sát đường lối đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kết luận số 73-TB/TW, ngày 8-2-2012 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tăng cường quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới”, công tác đối ngoại đảng năm 2017 đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhiều nội dung mang tính đột phá, góp phần tạo nền tảng chính trị quan trọng trong quan hệ của nước ta với các nước; đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.
Ngày đăng: Ngày hạ:

Video

Phóng sự kỷ niệm 60 năm thành lập trường Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 11 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2017 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2017
Xem tất cả »

Hình ảnh