Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị
Theo Quy định số 1467-QĐ/TU, ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc như sau:
​​

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và ban giám hiệu trong việc chỉ đạo và thực hiện công tác tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, các chế độ chính sách của CB–GV–NV theo đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với qui định của Tỉnh ủy - UBND Tỉnh và quy chế hoạt động của trường; Tổ chức giao dịch hành chính, trao đổi thông tin giữa Ban GH với các khoa, phòng và với cán bộ, nhân viên, giảng viên của nhà trường, với học viên và các cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh; tổng hợp thông tin tư liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập, bảo đảm điều kiện phương tiện vật chất, cung cấp trang thiết bị cho giảng dạy, học tập, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học… thực hiện kiểm tra, giám sát công tác sửa chữa nâng cấp, xây dựng cơ bản, quản lý tài sản,xây dựng kế họach tài chính vá các lĩnh vực liên quan đến công tác tài chính, vật tư theo quy định.

Họ và tên: Nguyễn Đức Nguyên

Chức vụ: Trưởng phòng

Đơn vị: Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu;

Họ và tên: Nguyễn Văn Thiện

Chức vụ: P.Trưởng phòng

Đơn vị: Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu;

Họ và tên: Nguyễn Văn Nam

Chức vụ: P.Trưởng phòng

Đơn vị: Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu;

Họ và tên: Nguyễn Văn Tám

Chức vụ: Văn thư

Đơn vị: Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu;

Họ và tên: Trần Thị Minh Xoa

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu;

Họ và tên: Ngô Thị Phương

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu;

Họ và tên: Đào Thanh Nhâm

Chức vụ: Kế toán

Đơn vị: Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu;

Họ và tên: Triệu Thu Hường

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu;

Họ và tên: Nguyễn Hữu Gấm

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu;

Họ và tên: Hà Thế Hào

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu;

Họ và tên: Phạm Tiến Dũng

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu;

Họ và tên: Phạm Thị Thanh

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu;

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »