Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị
Theo Quy định số 1467-QĐ/TU, ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc như sau:
​​

Hội đồng Khoa học

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng

Đơn vị: Hội đồng Khoa học;

Họ và tên: Nguyễn Xuân Thăng

Chức vụ: P.Chủ tịch Hội đồng

Đơn vị: Hội đồng Khoa học;

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan

Chức vụ: Ủy viên

Đơn vị: Hội đồng Khoa học;

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Huyền

Chức vụ: Ủy viên

Đơn vị: Hội đồng Khoa học;

Họ và tên: Đinh Phong Hải

Chức vụ: Ủy viên

Đơn vị: Hội đồng Khoa học;

Họ và tên: Trần Thị Thanh

Chức vụ: Ủy viên

Đơn vị: Hội đồng Khoa học;

Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Hà

Chức vụ: Thư ký Hội đồng

Đơn vị: Hội đồng Khoa học;

Họ và tên: Nguyễn Văn Tranh

Chức vụ: Ủy viên

Đơn vị: Hội đồng Khoa học;

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »