Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị
Theo Quy định số 1467-QĐ/TU, ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc như sau:
​​

BCH Công đoàn

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn

Đơn vị: BCH Công đoàn;

Họ và tên: Nguyễn Văn Thiện

Chức vụ: P.Chủ tịch Công đoàn

Đơn vị: BCH Công đoàn;

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền

Chức vụ: Ủy viên

Đơn vị: BCH Công đoàn;

Họ và tên: Phạm Thị Thanh

Chức vụ: Ủy viên

Đơn vị: BCH Công đoàn;

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »