Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị
Theo Quy định số 1467-QĐ/TU, ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc như sau:
​​

Khoa Lý luận cơ sở

Chức năng, nhiệm vụ: Khoa Lý luận cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu các môn lý luận, trang bị cho học viên thế giới quan và phương pháp luận chung nhất của chủ nghĩa Mác - Lê nin.

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan

Chức vụ: Trưởng Khoa

Đơn vị: Khoa Lý luận cơ sở;

Họ và tên: Lê Bá Lộc

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

Đơn vị: Khoa Lý luận cơ sở;

Họ và tên: Trần Viết Dương

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

Đơn vị: Khoa Lý luận cơ sở;

Họ và tên: Phan Quang Mạnh

Chức vụ: Giảng Viên

Đơn vị: Khoa Lý luận cơ sở;

Họ và tên: Nguyễn Văn Tranh

Chức vụ: Giảng Viên

Đơn vị: Khoa Lý luận cơ sở;

Họ và tên: Thái Thị Bích Hồng

Chức vụ: Giảng Viên

Đơn vị: Khoa Lý luận cơ sở;

Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Yến

Chức vụ: Giảng Viên

Đơn vị: Khoa Lý luận cơ sở;

Họ và tên: Phạm Thị Nga

Chức vụ: Giảng Viên

Đơn vị: Khoa Lý luận cơ sở;

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »