Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị
Theo Quy định số 1467-QĐ/TU, ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc như sau:
​​

Khoa Xây dựng Đảng

Chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ giảng dạy các môn học thuộc phạm vi phụ trách của khoa, gồm: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Xây dựng Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quốc phòng an ninh, Văn hóa xã hội, Dân vận, Địa phương học... tham gia nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn.

Họ và tên: Đinh Phong Hải

Chức vụ: Trưởng Khoa

Đơn vị: Khoa Xây dựng Đảng;

Họ và tên: Tống Thị Bích Thủy

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

Đơn vị: Khoa Xây dựng Đảng;

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

Đơn vị: Khoa Xây dựng Đảng;

Họ và tên: Đỗ Xuân Hòa

Chức vụ: Giảng Viên

Đơn vị: Khoa Xây dựng Đảng;

Họ và tên: Nguyễn Quang Khiêm

Chức vụ: Giảng Viên

Đơn vị: Khoa Xây dựng Đảng;

Họ và tên: Lê Thị Thúy Chinh

Chức vụ: Giảng Viên

Đơn vị: Khoa Xây dựng Đảng;

Họ và tên: Trần Trọng Nhị

Chức vụ: Giảng Viên

Đơn vị: Khoa Xây dựng Đảng;

Họ và tên: Phạm Thị Đức Hạnh

Chức vụ: Giảng Viên

Đơn vị: Khoa Xây dựng Đảng;

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Anh

Chức vụ: Giảng Viên

Đơn vị: Khoa Xây dựng Đảng;

Họ và tên: Nguyễn Thu Phương

Chức vụ: Giảng Viên

Đơn vị: Khoa Xây dựng Đảng;

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »