Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị

Ngày đăng: 14/07/2016

Theo Quy định số 04-QĐ/TU, ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc như sau:

1. Vị trí, chức năng

- Trường Chính trị Tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy và UBND Tỉnh, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Trường Chính trị Tỉnh có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về pháp luật và quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác.

2. Nhiệm vụ

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; cán bộ dự nguồn các chức danh trên; cán bộ công chức cấp cơ sở và một số đối tương khác về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; về nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước và một số lĩnh vực khác.

- Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương.

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn,  nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở.

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện.

- Đào tạo tiền công vụ đối với công chức dự bị; tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch cán sự, ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính và tương đương.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

- Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

- Tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã và các đối tượng khác do Tỉnh ủy, UBND Tỉnh giao.

- Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoài các đối tượng đã nêu theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh. Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng thuộc chức năng, nhiệm vụ của nhà trường theo đề nghị của các ngành, địa phương trong Tỉnh.

- Trường Chính trị Tỉnh có nhiệm vụ tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch cán sự và tương đương, ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính và tương đương, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành; phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ biên soạn các tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương, cơ sở. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh.

3. Tổ chức bộ máy

3.1. Lãnh đạo trường gồm:

Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng

3.2. Các khoa, phòng (gồm 4 khoa, 3 phòng)

- Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

- Khoa Xây dựng Đảng

- Khoa Dân vận

- Khoa Quản lý Nhà nước và Pháp luật

- Phòng Đào tạo

- Phòng Nghiên cứu Khoa học – Thông tin – Tư  liệu

- Phòng Tổ chức - Hành chính – Quản trị

Ban biên tập

Giới thiệu

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Liên kết website