Kết quả đào tạo năm 2013 Các lớp hệ Cao cấp, Đại học và Trung cấp

Ngày đăng: 12/06/2014

Các lớp hệ Cao cấp, Đại học và Trung cấp

Stt

Tên lớp

Chỉ tiêu

Dự kiến thời gian chiêu sinh

Dự kiến thời gian khai giảng

Đối tượng chiêu sinh

Địa điểm học tập

Thời gian và hình thức học tập

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

1

Trung cấp LLCT-HC huyện Lập Thạch

 

100

Tháng 4/2013

Tháng 5//2013

Cán bộ công tác trong ngành giáo dục và một số ban, ngành, đoàn thể của huyện Lập Thạch

TTBDCT huyện Lập Thạch

2 năm

(mỗi tháng từ 7 đến 10 ngày)

Huyện ủy Lập Thạch

 

2

Trung cấp LLCT-HC huyện Vĩnh Tường

 

100

Tháng 4/2013

Tháng 6/2013

Là đảng viên giữ các chức vụ Trưởng, phó phòng; Trưởng phó các Đoàn thể cấp Huyện, cán bộ chủ chốt cấp xã, cán bộ chủ chốt các Đoàn thể cấp xã và dự nguồn các chức danh trên. Trình độ tốt nghiệp PTTH ( hoặc tương đương) trở lên

TTBDCT

Huyện Vĩnh Tường

2 năm

(mỗi tháng từ 7 đến 10 ngày)

Huyện ủy Vĩnh Tường

 

3

Cao cấp LLCT-HC

 

120

Tháng 6/2013

Tháng 8/2013

Cán bộ,công chức chủ chốt các sở,ban ngành cấp tỉnh; cán bộ chủ chốt cấp huyện,thành, thị ủy; UBND huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh

Trường Chính trị

2 năm

(mỗi tháng từ 7 đến 10 ngày)

BTC Tỉnh ủy

 

4

Trung cấp LLCT-HC huyện Tam Đảo

 

100

 

Tháng 5/2013

 

Tháng

8 /2013

Là đảng viên giữ các chức vụ Trưởng, phó phòng; Trưởng phó các Đoàn thể cấp Huyện, cán bộ chủ chốt cấp xã, cán bộ chủ chốt các Đoàn thể cấp xã và dự nguồn các chức danh trên. Trình độ tốt nghiệp PTTH ( hoặc tương đương) trở lên

TTBDCT

Huyện Tam Đảo

2 năm

(mỗi tháng từ 7 đến 10 ngày)

Huyện ủy Tam Đảo

 

5

Trung cấp LLCT-HC khối Doanh nghiệp và các Sở, ngành trong tỉnh

 

100

Tháng 4/2013

Tháng 9/2013

Cán bộ, lãnh đạo các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các sở, ngành

Trường Chính trị

2 năm

(mỗi tháng từ 7 đến 10 ngày)

Khối Doanh nghiệp tỉnh

 

6

Trung cấp LLCT-HC huyện Tam Dương

100

Tháng 10/2013

Tháng 11/2013

Là đảng viên giữ các chức vụ Trưởng, phó phòng; Trưởng phó các Đoàn thể cấp Huyện, cán bộ chủ chốt cấp xã, cán bộ chủ chốt các Đoàn thể cấp xã và dự nguồn các chức danh trên. Trình độ tốt nghiệp 7PTTH ( hoặc tương đương) trở lên

TTBDCT

Huyện Tam Dương

2 năm

(mỗi tháng từ 7 đến 10 ngày)

Huyện ủy Tam Dương

 

7

Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

100

Tháng 6/2013

Tháng 11/2013

Cán bộ, công chức chủ chốt cấp xã, huyện và một số đối tượng khác .

Trường Chính trị

4,5 năm (mỗi tháng học từ 7-10 ngày)

 

 

 

 

                                                  

         Ghi chú :

Tổng số các lớp Đào tạo và liên kết :                   07 lớp với 720 học viên;

Trong đó :                  

- Hệ Cao cấp LLCT-HC :   01 lớp với 120 học viên;

- Hệ Đại học :                      01 lớp với 100 học viên ;

- Hệ TCLLCT-HC :            05 lớp với 500 học viên .

Đào tạo, Bồi dưỡng

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnh



Liên kết website